arrow_drop_up arrow_drop_down

Begrippenlijst

Onderstaand vind je een lijst met begrippen die te maken hebben met de basisschool. Klik op een begrip om de definities en uitleg hierbij te lezen.
Wereld in getallen
Wereld in getallen is een veelgebruikte rekenmethode voor groep 1 t/m 8 van de.....
Verschil Cito en methodegebonden toetsen?
Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Citotoetsen.....
Referentieniveau
Een referentieniveau geeft een richtlijn aan voor het niveau dat behaald moet...
Kerndoelen
Met kerndoelen worden de hoofdlijnen van een bepaald onderdeel van bijvoorbeeld...
leerlijn taal
De leerlijn taal omschrijft hoever een leerling moet zijn op taalkundig gebied....
leerlijn rekenen
De leerlijn rekenen omschrijft wat een scholier moet kennen en kunnen op...
Leerlijn
In een leerlijn zijn de kerndoelen op een niveau dieper uitgewerkt. Waar de...
Technisch lezen
Technisch lezen is de vaardigheid van het omzetten van letters in klank. Wat...
Pluspunt
Pluspunt is de meest gebruikte rekenmethode voor groep 3 t/m 8 van de...
Plusklas
Een plusklas is een klas waar hoogbegaafde kinderen van een school samen les...
Pedagoog
Een pedagoog is gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen....
Pennenstreken schrijfmethode
...
Passend onderwijs
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de behoeften en mogelijkheden van...
Pabo
De pabo is de afkorting van de ‘pedagogische academie voor het...
Orthopedagoog
Een orthopedagoog is iemand die zich richt op de opvoeding van kinderen met.....
Ouderraad
De ouderraad is het inspraakorgaan van de ouders op de basis- of middelbare...
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is de deelname van ouders aan activiteiten van de school....
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een bedrag dat een vader of moeder aan de school geeft...
Ouderavond
Een ouderavond is een avond waarop docenten de voortgang van hun leerlingen met...
Onderwijskundig rapport
Een onderwijskundig rapport is een wettelijk verplicht rapport met informatie...
Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie kijkt niet of ouders en leerlingen aan de leerplicht...
NIO toets
NIO toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets....
LVS toetskalender
De LVS toetskalender geeft een overzicht van wanneer de cito-toetsen uit het.....
LVS toetsen
Een LVS-toets staat voor een Leerling Volg Systeem-toets. Het LVS maakt...
Logopedie
Logopedie richt zich op verbetering van zowel spraak als het motorisch correct...
Leerlingenadministratie
Een leerlingenadministratie is een door de school bij te houden administratie...
Leerplicht
Leerplicht betekent dat kinderen van 5 t/m 16 jaar verplicht zijn om naar school...
Kopklas
  ...
Juffen- en meesterdag
Juffen- en meesterdag is een dag waarop de docenten in het zonnetje staan. Het...
Intern begeleider (IB'er)
Een Interne Begeleider (IB'er) is iemand die verschillende taken uitvoert die...
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid is een hoge mate van intelligentie en een hoogbegaafd kind kan.....
Wat is de IEP Eindtoets?
De IEP Eindtoets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst...
Drempeltoets
Een drempeltoets of –test is een toets die in groep 7 en 8 objectief adviseert...
Wat zijn DMT toetsen en hoe help je jouw kind?
...
DLE score
De DLE score is een maandelijkse norm, die aangeeft hoever een leerling moet...
Continurooster
Een continurooster betekent dat een basisschoolleerling tussen de middag...
Contextopgaven
Contextopgaven zijn opdrachten uit het reken- en wiskundig onderwijs, ook bekend...
Cito volgsysteem
Het Cito volgsysteem is een leerlingvolgsysteem, afgekort LVS, van het Cito in...
Cito
Cito staat voor het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze organisatie...
Canon van Nederland
De canon van Nederland stelt de 50 belangrijkste gebeurtenissen samen in de...
Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang (BSO) is de ontvangst van een kind buiten reguliere...
Bijzonder onderwijs
Het bijzonder onderwijs is een erkende schoolorganisatie buiten de overheid om....
AVI toetsen
AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI...
ADHD
ADHD is een stoornis die er voor kan zorgen dat een kind bovengemiddeld...
Aanmeldleeftijd
De aanmeldleeftijd is het moment dat een kind kan worden ingeschreven bij een.....
E Score
Een E score betekent een score die valt in de categorie '10% laagst scorende.....
D Score
Een D score betekent dat je kind tot de 15% leerlingen behoort die op een...
B Score
Een B score betekent dat een kind 'ruim boven tot net boven het landelijk...
A Score
Een A score op een Citotoets betekent dat het kind tot de 25% hoogst scorende.....
A+ Score
Een A plus score (A+ score) is een score op een Citotoets uit het...
V- Score
Een V- score ('V min score') is een uitslag op een Citotoets uit het.....
V Score
Een V score betekent dat de leerling tot de groep van 20% laagst scorende...
IV Score
Een IV score betekent dat een kind 'onder het landelijk gemiddelde' scoort op...
III Score
III score is een aanduiding van een uitslag op een citotoets uit het cito...
II Score
Een II score is score op een Citotoets uit het Cito volgsysteem waarbij de...
I+ Score
Een I+ score betekent dat de leerling tot de 10% hoogst scorende leerlingen...
I Score
Een I score houdt in dat een kind tot de 20% hoogst scorende leerlingen van...