Groep 7: hoe help je jouw kind?

Klik hier voor de Oefenboeken Groep 7

Zit je kind in groep 7? Dan is dit jouw startpunt voor alle uitleg en werkbladen om jouw kind in groep 7 te helpen!

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Gratis oefenbladen groep 7 (PDF)

Download de werkbladen en ga aan de slag. Je ontvangt de oefenbladen (PDF) per e-mail.

Breuken Groep 6/7/8 Werkbladen (Gratis)

Oefenbladen Woordsoorten groep 7/8 (gratis)

Oefenbladen Zinsontleding Groep 7/8 (gratis)

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Groep 7 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Klokkijken groep 6/7/8 (Gratis)

Naar groep 7

De kinderen van groep 7 maken in groep 7 weer toetsen uit het leerlingvolgsysteem (Cito, IEP of een ander volgsysteem). Vaak volgt later in het jaar ook de Cito Entreetoets .

De score op de entreetoets wordt door veel scholen meegenomen om tijdens een oudergesprek een voorlopig schooladvies te kunnen geven voor het voortgezet onderwijs. Lees ook: Welk advies bij welke Cito-score groep 7.

Tijdens het oudergesprek krijg je dus een zo goed mogelijk beeld van het mogelijke niveau waar je kind op uitstroomt. Gelukkig kijken veel scholen óók welke hulp zij jouw kind nog kunnen bieden om het definitieve schooladvies zo passend mogelijk te krijgen.

Hierbij is het dus erg belangrijk dat jij als ouder, samen met de leerkracht en je kind, bekijkt waar nog hulp en extra oefening geboden kan worden. Zo zorg je er met z’n allen voor dat je kind het beste uit zichzelf kan halen! Tip, klik door naar: Cito-toetsen groep 7.

Lees ook: Leraren aan het woord: hoe bepaal je een schooladvies?

Bekijk ook de tips in de video hieronder:

 

 

Ga direct naar:

 

De lesstof in groep 7

Heel lang stond groep 7 bekend als het moeilijkste jaar van de basisschool. Directeuren werden in die tijd ook geadviseerd om de leerkrachten die didactisch het sterkst waren, in groep 7 (en groep 3) te plaatsen.

Groep 6 was bij uitstek een groep waarin pedagogisch sterke leerkrachten werden geplaatst (in groep 6 is namelijk vaak een hernieuwde groepsvorming waar ruzies tussen leerlingen aan vooraf kunnen gaan).

Tegenwoordig kiezen de makers van de reken- en taalmethodes er voor om moeilijke stof, denk aan bijvoorbeeld digitaal klok leren kijken, uit te smeren over meerdere leerjaren. Zo werd ‘vroeger’ het digitale klokkijken in groep 6 aangeboden, tegenwoordig is dat al eind groep 4.

Zinnen ontleden is nog zo’n voorbeeld. Vroeger werd dat vanaf groep 7 aangeboden, nu maken de spellingmethodes in groep 5 al een start met taalkundig ontleden; dit houdt in dat kinderen de losse woorden in een zin onder kunnen brengen in een categorie (werkwoord, zelfstandig naamwoord enz.).

 

Moeilijke lesstof eerder geïntroduceerd

Of dit een goede ontwikkeling is? Tja, daar zijn de meningen over verdeeld, maar zoals bij alles zijn er voor- en nadelen bij de hierboven beschreven tendens.

Een voordeel is dat kinderen langer de tijd krijgen om zich verschillende vaardigheden eigen te maken. Een nadeel is dat kinderen steeds jonger moeilijke lesstof aangereikt krijgen.

Om nog even bij het voorbeeld van klok leren kijken te blijven: vroeger werd klokkijken met wijzers (de analoge tijd) in groep 4 geleerd en werd deze kennis herhaald en uitgebreid in groep 5, om in groep 6 over te gaan op de digitale klok.

Vervolgens leerden kinderen in groep 7 (redactie)sommen te maken met vragen over de digitale tijd. Nu zorgen de meeste rekenmethodes er voor dat kinderen in de tweede helft van groep 4 al kennismaken met de digitale klok.

In groep 5 zullen kinderen ook redactiesommen moeten kunnen maken, waarin de digitale tijden zijn verwerkt.

 

Zelfstandig leren

Dit schooljaar ligt opnieuw de nadruk op het zelfstandiger maken van je kind. Dat betekent niet dat het geen hulp meer nodig heeft bij het leren. De leerkracht zal jouw kind juist begeleiding geven, zodat er een positieve groei betreft ‘leren-leren’ te zien is bij je kind.

Jouw kind krijgt nu meer huiswerk en vaak ook meer toetsen te leren. De meeste kinderen hebben hierbij nog steeds begeleiding en hulp nodig.

De meeste scholen hebben aandacht voor het stimuleren van de executieve functies van hun leerlingen. Hoe kunnen ze het huiswerk goed inplannen, zodat ze niet op het laatste moment nog moeten ‘stampen’? Dit vergt inzicht in plannen, organiseren, time management en uitvoeren (voorbeelden van executieve functies).

Ook hierbij heeft jouw kind jou (en de leerkracht) nodig om dit te leren. Wil je meer lezen over executieve functies? Kijk dan op: slo.nl

 

Vaardigheden in groep 7

Er worden in groep 7 ook nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd bij de diverse vakken.

Op sommige scholen komt er in groep 7 een nieuw vak bij: informatieverwerking. Bij informatieverwerking worden allerlei soorten grafieken en schema’s behandeld. Hoe je een grafiek of schema moet aflezen en zelf kunt maken. Ook kunnen de kinderen opdrachten als ‘zet deze woorden op alfabetische volgorde’ verwachten.

Scholen zijn verplicht om Engels als vak aan te bieden vanaf groep 7 (zij mogen dit vak wel al in lagere leerjaren aanbieden, dat is dan een keuze van de school). Engels is dus vanaf dit jaar verplicht en hierbij staan informatie halen uit en begrijpen van eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten centraal.

Er wordt ook Engels gesproken over eenvoudige onderwerpen en de leerkracht ziet er op toe dat kinderen oefenen in durven spreken in een vreemde taal. Ook leren ze omgaan met een woordenboek, zodat zij schrijfwijze en betekenissen kunnen opzoeken.

 

Taalonderwijs in groep 7

Taalonderwijs is erg belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat goed taalonderwijs en een goede beheersing van de taal in relatie staat met het succes dat een kind op school en later in de maatschappij heeft.

Het vak Nederlands bestaat uit mondeling onderwijs, schriftelijk onderwijs en taalbeschouwing. Mondeling onderwijs houdt in dat je kind in staat is om informatie te halen uit gesproken taal.

Die taal kan afkomstig zijn van jou, de leerkracht of bijvoorbeeld de media. Daarna moet het die informatie mondeling of schriftelijk ordelijk kunnen weergeven. Ook leert het discussiëren, presenteren en gesprekken leiden. Daarnaast houdt je kind in groep 7 weer een spreekbeurt. Bekijk deze onderwerpen voor een spreekbeurt voor inspiratie.

Tot slot leren kinderen in groep 7 een kritische houding aan te nemen naar (reclame)teksten en gesprekken en deze te beoordelen naar aanleiding van de bron.

Reflecteren en evalueren zijn ook technieken die in groep 7 verder worden uitgewerkt. Het schriftelijk onderwijs is onder andere gerelateerd aan het vak informatieverwerking. Kinderen leren dus informatie halen uit grafieken en overzichten.

Je kind oefent ook met het schrijven van teksten in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan informatieve teksten, verhalen, verslagen of instructieve teksten. Daarbij krijgen zij onderwijs over het gebruik van zinsbouw, goede spelling of leesbaar handschrift. Bij taalbeschouwing mag je kind een groei laten zien op het gebied van reflecteren op eigen werk. Dat werk mag breed gezien worden; het gaat dan over geschreven stukken en het taalgebruik. Taalkundig en redekundig ontleden (zie spelling) bijvoorbeeld valt ook onder taalbeschouwing.

 

Leesniveau in groep 7

Wanneer een kind zich op een gemiddeld niveau ontwikkelt, dan zou het bij technisch lezen in januari van groep 7 avi M7 moeten beheersen en in juni van dat schooljaar avi E7.

Bij beheersing van dit leesniveau kun je zeggen dat je kind nu al zo goed kan lezen dat er ook aandacht kan zijn voor ‘op toon lezen’. Misschien dat ook de leerkracht van je kind dit stimuleert door de kinderen van groep 7 in groep 1 en 2 te laten voorlezen.

Voor de techniek begrijpend lezen in groep 7 gebruiken veel scholen de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode kan de leerkracht op drie verschillende niveaus aanbieden. Je kunt daar naar vragen tijdens een oudergesprek.

Het geeft je een indicatie van het niveau van je kind en mogelijk handvatten om afspraken te maken over hoe jij (en de leerkracht) deze techniek bij jouw kind kunt stimuleren. Begrijpend lezen heeft een link met ‘woordenschat’.

Hoe groter de woordenschat van je kind, hoe makkelijker het begrijpt wat het precies leest. De methode Nieuwsbegrip heeft aandacht voor woordenschat. De les woordenschat gaat altijd over het te lezen artikel, zodat kinderen ook verbanden leren zien. Door thuis gesprekken te voeren, samen de kinderkrant te lezen of het lezen van boeken te stimuleren, help jij jouw kind aan een grotere woordenschat. Daarnaast krijgt je kind in groep 7 ook vaak de opdracht om een boek te lezen en daarna een boekverslag te maken.

Nieuw in groep 7 is ‘studerend lezen’. Je kind leert te lezen om er iets van op te steken, iets van te leren (handig als voorbereiding op het voortgezet onderwijs ☺).

Bekijk ook:

Begrijpend lezen groep 7: uitleg en oefenen

Toneellezen

 

Spelling in groep 7

Spelling wordt als een belangrijk vak gezien in groep 7 en door veel leerlingen als moeilijk ervaren. Wat is daarvan de oorzaak?

Naast dat de spelling op woordniveau steeds moeilijker wordt, zal de leerkracht dit schooljaar ook de gehele werkwoordspelling uitleggen. Beter gezegd, aanvullen want kinderen hebben in voorgaande leerjaren al een en ander uitgelegd gekregen. Er wordt van je kind verwacht dat het de spellingregels eind groep 7 goed kan inzetten, ook in zijn eigen schrijfwerk.

Bekijk ook:

Veel kinderen halen dit niet, vandaar dat ook in groep 8 nog vaak geoefend en uitgelegd wordt. De uitleg over redekundig en taalkundig ontleden wordt in groep 7 ook aangevuld. De leerkracht bouwt voort op de basis die in groep 5 en 6 al gelegd is.

Lees in dit artikel meer over spelling in groep 7 en hoe je dit taalonderdeel kunt oefenen in.

 

Redekundig- of taalkundig ontleden

Wat is nu precies redekundig of taalkundig ontleden en waarom is het belangrijk? Kinderen leren op twee manieren naar een zin te kijken. Manier 1 is taalkundig ontleden: ze leren elk individueel woord een naam te geven.

Manier 2 is redekundig ontleden: ze leren de naam van stukjes van een zin te benoemen. Alles heeft dus een betekenis. Doordat je kind dit doorziet en kent, zal het teksten beter kunnen begrijpen. Het helpt zelfs om later vreemde talen makkelijker te kunnen leren!

Taalkundig ontleden; (kinderen leren: ‘ik bekijk woord voor woord’) In groep 7 leren ze de volgende woordsoorten:

In groep 8 wordt dit ook nog wekelijks geoefend! Wil je meer weten over taalkundig ontleden of uitleg over een bepaalde woordsoort? Google de naam van een woordsoort en via verschillende sites kun je de uitleg lezen. In het voortgezet onderwijs leren kinderen nog meer woordsoorten erbij.

Redekundig ontleden; (kinderen leren: ‘Ik bekijk de hele zin’). In groep 7 leren kinderen de volgende stukjes zin benoemen:

 

Rekenen in groep 7

Bij het vak rekenen leren kinderen in groep 7 ook een aantal nieuwe onderwerpen. Maar dat is niet het enige…

ook de sommen worden steeds moeilijker. Soms zo moeilijk dat wij volwassenen het nog lastig vinden om de som op te lossen. Via deze link kun je zien welke onderwerpen in groep 7 allemaal aan bod komen:

Rekenen groep 7

Houd een beetje in de gaten of jouw kind tijd genoeg krijgt om het allemaal te onthouden en de instructies uit elkaar kan houden.

Soms is het nodig om extra hulp te bieden. Dat kan thuis met behulp van jouw uitleg en oefeningen of met behulp van bijles. Redactiesommen in groep 7  worden weer moeilijk in vergelijking met groep 6. Het taalgebruik wordt moeilijker en regelmatig worden er meerdere berekeningen binnen één verhaaltje gevraagd. Download onze gratis rekenbladen om thuis met je kind te oefenen met rekenen.

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Binnen het vak ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ komen de vroegere zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie terug. Ze zijn nu verdeeld in de onderdelen: Ruimte, Tijd en Natuur en techniek. Het onderdeel ‘Mens en samenleving’ bestaat uit verkeer en aandacht voor het welzijn van jezelf en anderen. Hier volgt een overzicht van de doelen die kinderen binnen het vak ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ moeten behalen.

 

Mens en samenleving:

 

Natuur en techniek:

 

Ruimte:

 

Tijd:

Groep 7… een heel uitdagend leerjaar!

Bekijk ook:

aanwijzend voornaamwoord

Alles over het aanwijzend voornaamwoord

Het aanwijzend voornaamwoord is een woord dat iets aanwijst. Het is 1 van de woordsoorten waaruit een zin kan bestaan en je kunt deze tegenkomen tijdens het taalkundig ontleden. Welke woorden tot de aanwijzende voornaamwoorden behoren en hoe je ze […]
Bekijk artikel

Producten

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.