IEP Toets groep 7

Krijgt jouw kind ook de IEP Toets groep 7 uit het leerlingvolgsysteem van IEP, bekend van de IEP Eindtoets? Als je kind in groep 7 zit, dan zal de leerkracht een voorlopig schooladvies geven. Het is best spannend om te horen hoe je leerkracht denkt over de ontwikkeling van je kind.

Zelf heb je natuurlijk ook bepaalde verwachtingen van je kind en vast ook al een idee waar je kind na groep 8 naar toe zal gaan. Komen de verwachtingen van jou als ouder en de leerkracht overeen of denken jullie verschillend over het schooladvies?

Je kind heeft vanaf groep 3 al diverse (cito)toetsen gemaakt, hierdoor ben je als ouder al goed op de hoogte van de ontwikkeling van je kind. De resultaten staan in het rapport en je hebt ook al diverse gesprekken gevoerd met de leerkrachten van je kind.

Bekijk ook:

Werkbladen Groep 7 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Breuken Groep 6/7/8 Werkbladen (Gratis)

Pré-advies groep 7

In groep 7 geeft de leerkracht van je kind een pré-advies. In groep 8 wordt dit advies pas definitief gemaakt. Bij het pré-advies of het schooladvies draait het niet om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau. Het gaat erom dat er een schooladvies wordt gegeven dat past bij je kind. Een goed schooladvies zorgt ervoor dat je kind op een plek komt waar het al zijn talenten kan blijven ontwikkelen.

Op basis van de toetsen taal (Lezen en Taalverzorging) en rekenen voor groep 7, geeft het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) een pré-advies. Behalve op grond van de basisvakken, wordt er ook gekeken naar de overig toetsen van IEP. De toetsen Leeraanpak, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en het Creatief vermogen zijn ook belangrijke ontwikkelingsgebieden van je kind. Daarnaast observeert de leerkracht in de klas. Dit alles maakt dat de leerkracht een goed onderbouwd pré-advies kan geven in groep 7.

In het Leerlingvolgsysteem (LVS) kan de leerkracht het pré-advies per leerling invullen en toelichten op de talentenkaart van je kind. De talentenkaart is een mooie, overzichtelijke kaart waarop het schooladvies staat en er is ruimte voor de leerkracht om het advies toe te lichten. De talentenkaart is kindvriendelijk waar je kind met recht trots op kan zijn.

Welke IEP Toetsen zijn er in groep 7?

Het IEP Leerlingvolgsysteem werkt volgens het hoofd- hart- handenprincipe. Dat betekent dat de toetsen gericht zijn op de verschillende vaardigheden van je kind. Zo worden niet alleen maar de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart gebracht maar ook de leeraanpak, de sociale vaardigheden en het creatief vermogen (hart en handen) van je kind. Deze elementen zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van je kind. Talenten worden zichtbaar en de leerkracht kan vanaf groep 7 een goed onderbouwd voorlopig schooladvies geven.

IEP toets groep 7

In groep 7 worden de volgende toetsen afgenomen:

Bureau ICE adviseert om de Hoofdtoetsen voor Taal en Rekenen vanaf midden schooljaar af te nemen. De hart en hand toetsen kunnen volgens het advies van Bureau ICE op elk moment in het jaar worden afgenomen. De leerkracht bepaalt uiteindelijk zelf wanneer hij het beste moment vindt voor de afname van de verschillende toetsen.

Wanneer worden de IEP Toetsen afgenomen?

Bureau ICE gaat ervan uit dat elk kind leert op zijn eigen tempo. Daarom zijn de IEP Toetsen flexibel afneembaar. De leerkracht kan zelf bepalen wanneer hij de toets voor jouw kind klaarzet. De toetsen hebben op elk moment van het jaar dezelfde normering. De leerkracht bepaalt zelf wanneer de taal- en rekentoets het beste gemaakt kunnen worden. Dit heeft ook te maken met de onderwijsdoelen die de leerkracht aanbiedt gedurende het jaar. Het heeft namelijk weinig zin om de doelen te gaan toetsen terwijl ze nog niet aan bod zijn gekomen. Omdat in groep 7 de toetsen gebruikt woorden voor het opstellen van het pré-advies, is het belangrijk dat de leerkracht rekening houdt met het afname moment.

IEP Toets Rekenen groep 7

Heeft jouw kind ook zo’n moeite met die verhaaltjes sommen? Dan is je kind niet de enige want voor veel kinderen is dit erg lastig. Hoe ga je nu de juiste som uit het verhaal halen? Scholen zijn al jarenlang bezig om kinderen, behalve de basisvaardigheden aan te bieden, ook sommen in complexe vraagstukken te laten maken. Niet elk kind vindt dat even makkelijk. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met taal en daardoor de verhaalsommen extra lastig vinden.

Bureau ICE is van mening dat een zwakke taalontwikkeling geen belemmering mag zijn voor het rekenen. Daarom heeft de rekentoets zowel verhaalsommen als kale sommen. In de verhaalsommen is rekening gehouden met begrijpelijke, eenvoudige taal. Het gaat tenslotte om de rekenvaardigheid.

Net als in groep 6 zijn er ook twee toetsen voor rekenen in groep 7. Alle kinderen beginnen met de basistoets die de fundamentele en streefdoelen op 1F en 1S meet. Deze toets bevat ook een aantal makkelijke vragen om te kijken in hoeverre je kind op weg is om de fundamentele doelen (1F) te halen. Deze doelen zijn gericht op de referentieniveaus die zijn vastgesteld door de overheid. Alle scholen zijn verplicht om de referentieniveaus van kinderen in kaart te brengen.

Als kinderen de basistoets (1F en 1S) goed hebben gemaakt en het niveau hebben gehaald, kunnen ze de vervolgtoets (2F) maken. Deze toets meet de streefdoelen op 2F niveau en bevat complexere vraagstukken. Beide toetsen bevatten zowel open als gesloten vragen. Door de open vraagstelling krijgt je kind de ruimte om zijn eigen manier van beantwoorden te geven.

In de toets komen de verschillende onderdelen van het rekenen aan bod:

Deze onderdelen zijn de leerlijnen die in elke groep aan bod komen.

IEP Toets Spelling groep 7

Voor taal is er één toets beschikbaar voor groep 7. Deze bestaat uit twee onderdelen; lezen en taalverzorging. De vaardigheden lezen en taalverzorging (spelling) worden altijd gecombineerd getoetst. Eerst komt het onderdeel lezen en daarna het onderdeel taalverzorging (spelling).

Het deel spelling voor groep 7 toets de volgende onderdelen:

IEP Toets Begrijpend Lezen groep 7

Het onderdeel begrijpend lezen zit verwerkt in het deel ‘Lezen’. Deze vaardigheid wordt gecombineerd getoetst met het deel taalverzorging (spelling).

Het deel Lezen voor groep 7 toetst de volgende onderdelen:

Ook hier geldt dat er zowel gesloten als open vragen worden gesteld zodat je kind ook de ruimte heeft zijn eigen antwoorden te formuleren.

Bureau ICE heeft ervoor gezorgd dat elke tekst met vragen in één overzicht te zien zijn. Hierdoor hoeft je kind niet steeds te bladeren van tekst naar vragen. Ook de antwoorden kunnen in de boekjes worden geschreven en hoeven dus niet op een apart blad worden ingevuld.

De scores van de IEP Toetsen in groep 7

In groep 7 zijn de scores van de toetsen belangrijk voor het pré-advies. Als ouder ben je natuurlijk erg benieuwd naar welk advies de leerkracht je kind zal geven. De scores op de verschillende toetsen zullen in een oudergesprek besproken worden waarin ook meteen het pré-advies zal worden verteld. Je kind krijgt een talentenkaart waarop alles goed staat uitgelegd hoe het advies tot stand is gekomen.

De IEP Toetsen geeft op verschillende manieren de verschillende uitslagen weer. Voor de toetsen lezen en taalverzorging, schrijven en rekenen wordt een uitslag gegeven in de vorm van een referentieniveau. Het referentieniveau is vastgesteld door de overheid.

Voor rekenen geldt dat als je kind het 1F en 1S niveau heeft behaald, hij doorgetoetst kan worden op 2F niveau. Dit niveau bevat meer complexe vragen.
Voor taal is er voor groep 7 één toets op het niveau 1F-2F. De toets bevat ook een aantal eenvoudige opgaven om te kijken of je kind op weg is naar het 1F niveau.

Om meer inzicht te krijgen in de sterke punten en de groeipunten van je kind, zijn de detailscores voor lezen en taalverzorging in een resultatenoverzicht weergegeven. Stel dat je kind bij bijvoorbeeld taalverzorging op werkwoordspelling en niet-werkwoordspelling laag heeft gescoord, dan kun je in het referentiekader zien waar hij nog aan kan gaan werken om op 1F niveau te komen.

Behalve Taal en Rekenen maakt je kind ook nog de volgende toetsen:

 • Leeraanpak
 • Sociaal Emotionele ontwikkeling
 • Creatief vermogen

Deze toetsen meten de zogenaamde hand en hart ontwikkeling. Vooral voor de overgang naar het voortgezet onderwijs, is het belangrijk dat je kind goed in balans is.

IEP Toets Leeraanpak in groep 7

Op de toets ‘leeraanpak’ krijgt je kind een uitslag op de vier aspecten; prestatiemotivatie, doorzettingsvermogen, plannen en organiserend vermogen. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages. Stel dat je kind moeite heeft met plannen, dan zul je dat terug zien in het percentageoverzicht. Daarentegen kan hij bijvoorbeeld op het onderdeel doorzettingsvermogen hoog scoren.

Zo krijgt de leerkracht van je kind een goed beeld waar de talenten van je kind zitten en waar nog aan gewerkt kan worden. Ook als ouder is het fijn te weten hoe je kind omgaat met de taakaanpak op school, dit bevordert het samenwerken tussen school en thuis.

IEP Toets Sociaal Emotionele Ontwikkeling in groep 7

Op de toets sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt je kind een uitslag op de volgende vijf aspecten; zelfmanagement, sociale vaardigheden, uiting van gevoelens, beheersing van gevoelens en empathisch vermogen. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages.

Ook hier geldt, net als bij de toets leeraanpak, dat het jou als ouder en de leerkracht inzicht kan geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Welke onderdelen gaan goed en waar kan je kind extra ondersteuning en begeleiding in gebruiken?

Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de leerkracht als je ziet dat je kind op één of meerdere onderdelen laag heeft gescoord. Wat betekent dat precies in de klas? Hoe ziet de leerkracht dat zelf en herken je er iets in vanuit de thuissituatie? Praat over mogelijke ondersteuning op school of misschien heeft je kind steun van buitenaf nodig om zijn sociaal-emotionele ontwikkeling beter in balans te krijgen.

IEP Toets Creatief vermogen in groep 7

Op de toets creatief vermogen krijgt de leerling uitslag op de volgende zeven aspecten; nieuwsgierig, vindingrijk, anders durven zijn, volhardend, interacterend met anderen, outputgericht en trots op je werk. Daarnaast krijgt de leerling een uitslag op de drie aspecten richting, ruimte en ruggesteun. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages. Ook deze toets geeft jou als ouder en de leerkracht inzicht in de totale ontwikkeling van je kind.

Stel dat je kind hoog scoort op ‘interacterend met anderen’ maar laag op ‘anders durven zijn’, dan begrijp je dat je kind sociaal gewenst gedrag zou kunnen laten zien. In hoeverre belemmert dat je kind in zijn ontwikkeling? En wat zou je daar zowel op school als thuis aan kunnen doen om je kind wat meer in balans te krijgen? Ook dit zijn belangrijke ontwikkelingen van je kind om in kaart te brengen en te bespreken met elkaar.

De Iep Toets groep 7 oefenen

De IEP Toets kan vanuit een analyse duidelijk maken, op welke onderdelen je kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft. Zo kun je samen bespreken hoe de leerkracht denkt daar aan te gaan werken en wat je als ouder kan bijdragen. Oefenen voor de Iep Toets zelf heeft alleen zin als je kind onzeker is over de toets. Vertrouwd maken met het toetsboekje, de lay-out en de manier van vragen stellen kunnen bijdragen aan meer zelfvertrouwen. Stel dat je kind veel last heeft van faalangst bij toetsen, dan kun je de leerkracht vragen of zij extra aandacht wil besteden aan het voorbereiden op de toets.

Mocht het nodig zijn omdat je ziet dat je kind structureel slecht scoort op toetsen en onderpresteert, dan kun je overwegen om professionele hulp in te roepen. Er zijn bijvoorbeeld kindercoaches of remedial teachers die je kind kunnen helpen met het omgaan met toetsangst. Zij kunnen je kind meer zelfvertrouwen geven waardoor je kind kan laten zien wat hij kan. Als ouder kun je je kind helpen door geen halszaak te maken van toetsen. Toetsen horen bij school en zullen later in het leven van je kind nog veel vaker voorkomen. Ga dus ontspannen om met deze momenten, daar zul je je kind een groot plezier mee doen.

Werkbladen Groep 7 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Breuken Groep 6/7/8 Werkbladen (Gratis)

Marja Wouda

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Reacties

2 reacties op “IEP Toets groep 7”
 1. Dag Julia,
  Wellicht bedoelt u dat het getal 82 de ontwikkelscore is? Deze ontwikkelscore bepaalt het referentieniveau en komt voort uit de resultaten op de verschillende onderdelen.
  Hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hartelijke groet
  Marja

 2. Kunt u ook uitleggen hoe de score mbt het referentieniveau per taalverzorging, lezen en rekenen wordt berekend/bepaald? Ik dacht dat de score in het groene balkje, bijvoorbeeld taalverzorging, een gemiddelde is van de scores op de categorieën. Zo scoort mijn dochter (groep 7) bij taalverzorging 82 (2F), maar scoort ze op de subcategorieën 92%, 100%, 100%. Hoe kan haar referentieniveau dan lager liggen? Ook voor rekenen en lezen ligt de score in de groene balk lager dan je op basis van de scores op de onderliggende categorieën zou verwachten.

  Nu is dit de allereerste keer dat we met de IEP test te maken hebben, dus ik probeer te ontdekken hoe het werkt , maar kom er nog niet uit. Uiteraard spreken de scores op de categorieën voor zich. Gaat echt om dat referentieniveau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *