IEP Toets groep 6: uitleg en oefenen

Toetsen maken hoort bij onderwijs. Ook jouw kind zal regelmatig thuiskomen en vertellen dat het weer een toets heeft gemaakt op school. Dit kan ook de IEP toets groep 6 zijn. Wat is dit voor toets?

Toetsen zijn er om de leerontwikkeling van je kind in kaart te brengen. Waar staat je kind op dat moment en wat heeft het nodig om de volgende stap te maken? Lang hebben we vooral gehoord dat scholen de CITO toetsen afnemen om kinderen te volgen. Maar tegenwoordig zijn er ook andere toetsen beschikbaar, zoals de IEP Toets. Zit jouw kind in groep 6 en heeft hij de IEP Toets gemaakt of gaat hij deze nog maken? Lees dan hier alles over de IEP Toets in groep 6.

Bekijk ook:

IEP LVS

Het IEP LVS (Leerling Volg Systeem) wordt al een tijdje ingezet voor de groepen 6 t/m 8. Maar vanaf schooljaar 2019-2020 biedt Bureau ICE vanaf groep 3 t/m 8 het complete leerlingvolgsysteem.

Het woord leerlingvolgsysteem zegt het al, het is een systeem dat jouw kind volgt met hulp van meetbare instrumenten, de toetsen. Vanaf groep 1 wordt de ontwikkeling van jouw kind gevolgd door de leerkrachten. In de kleutergroepen worden kinderen vooral geobserveerd door de juf. Kinderen op die leeftijd zijn moeilijk toetsbaar maar wel goed te observeren tijdens het spel.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen voor de vakken lezen, taal en rekenen toetsen. De toetsen die regelmatig worden afgenomen zijn methodegebonden toetsen. Deze toetsen horen bij de methode waaruit kinderen leren. Daarnaast hebben veel scholen ook onafhankelijke toetsen. Dit zijn toetsen die los staan van de methode. CITO en IEP zijn onafhankelijke toetsen die ingezet kunnen worden om jouw kind goed te volgen. Bij CITO worden deze toetsen vaak twee keer per jaar ingezet, rond januari en aan het eind van het schooljaar, rond juni. Maar bij de IEP werkt dat een beetje anders.

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Klokkijken Groep 6/7/8 (Gratis)

Wanneer worden de IEP Toetsen afgenomen?

Bureau ICE gaat ervan uit dat elk kind leert op zijn eigen tempo. Daarom zijn de IEP Toetsen flexibel afneembaar. De leerkracht kan zelf bepalen wanneer hij de toets voor jouw kind klaarzet. De toetsen hebben op elk moment van het jaar dezelfde normering. De leerkracht bepaalt zelf wanneer de taal- en rekentoets het beste gemaakt kunnen worden. Dit heeft ook te maken met de onderwijsdoelen die de leerkracht aanbiedt gedurende het jaar. Het heeft namelijk weinig zin om de doelen te gaan toetsen terwijl ze nog niet aan bod zijn gekomen.

Stel dat jouw kind meer onderwijstijd nodig heeft om te profiteren van het onderwijsaanbod, dan kan de leerkracht ervoor kiezen om de toets later af te nemen in het jaar. Hierdoor heeft je kind een veel grotere kans dat hij kan laten zien dat hij de doelen beheerst.

Welke IEP Toetsen zijn er in groep 6?

Het IEP Leerlingvolgsysteem werkt volgens het hoofd- hart- handenprincipe. Dat betekent dat de toetsen gericht zijn op de verschillende vaardigheden van je kind. Zo worden niet alleen maar de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart gebracht maar ook de leeraanpak, de sociale vaardigheden en het creatief vermogen (hart en handen) van je kind. Deze elementen zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van je kind. Talenten worden zichtbaar en de leerkracht kan aan het eind van de schoolloopbaan een goed onderbouwd advies geven.

iep toets groep 6

Maar met welke toetsen worden nu al deze talenten in kaart gebracht?

Voor groep 6 zijn de volgende toetsen beschikbaar:

 • Lezen en Taalverzorging (hoofd)
 • Leeraanpak (hart-handen)
 • Creatief vermogen (hart-handen)

Bureau ICE adviseert om de Hoofdtoetsen voor Taal en Rekenen vanaf midden schooljaar af te nemen. De hart en hand toetsen kunnen volgens het advies van Bureau ICE op elk moment in het jaar worden afgenomen. De leerkracht bepaalt uiteindelijk zelf wanneer hij het beste moment vindt voor de afname van de verschillende toetsen.

IEP Toets Rekenen groep 6

Misschien heb je je kind wel eens horen zuchten bij al die verhaaltjes sommen die zo moeilijk zijn. Want hoe ga je nu de juiste som uit het verhaal halen? Scholen zijn al jarenlang bezig om kinderen behalve de basisvaardigheden aan te bieden, ook sommen in complexe vraagstukken te laten maken. Niet elk kind vindt dat even makkelijk. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met taal en daardoor de verhaalsommen extra lastig vinden.

Bureau ICE is van mening dat een zwakke taalontwikkeling geen belemmering mag zijn voor het rekenen. Daarom heeft de rekentoets zowel verhaalsommen als kale sommen. In de verhaalsommen is rekening gehouden met begrijpelijke, eenvoudige taal. Het gaat tenslotte om de rekenvaardigheid.

Er zijn twee toetsen voor rekenen in groep 6. Alle kinderen beginnen met de basistoets die de fundamentele doelen (1F) meet. Deze toets bevat ook een aantal makkelijke vragen om te kijken in hoeverre je kind op weg is om de fundamentele doelen (1F) te halen. Deze doelen zijn gericht op de referentieniveaus die zijn vastgesteld door de overheid.

Alle scholen zijn verplicht om de referentieniveaus van kinderen in kaart te brengen. Als kinderen de basistoets (1F) goed hebben gemaakt en het 1F niveau hebben gehaald, kunnen ze de vervolgtoets (1S) maken. Deze toets meet de streefdoelen op 1S niveau en bevat complexere vraagstukken. Beide toetsen bevatten zowel open als gesloten vragen. Door de open vraagstelling krijgt je kind de ruimte om zijn eigen manier van beantwoorden te geven.

In de toets komen de verschillende onderdelen van het rekenen aan bod:

 • Getallen
 • Verbanden

Deze onderdelen zijn de leerlijnen die in elke groep aan bod komen.

IEP Toets Spelling groep 6

Net als bij rekenen, zijn er ook voor het onderdeel taal, twee toetsen beschikbaar voor groep 6. Alle kinderen beginnen weer met de basistoets (1F). Deze toets meet de basisvaardigheden op referentieniveau 1F, het fundamentele niveau, maar bevat ook vragen onder het 1F niveau. Dit wordt gedaan om te kijken of je kind op weg is naar het 1F niveau.

Als kinderen de basistoets goed hebben gemaakt en het 1F niveau hebben gehaald, dan kan de 1S toets worden afgenomen. Deze bevat net als bij rekenen complexere vraagstukken. De vaardigheden lezen en taalverzorging (spelling) worden altijd gecombineerd getoetst. Eerst komt het onderdeel lezen en daarna het onderdeel taalverzorging (spelling).

Het deel spelling voor groep 6 toets de volgende onderdelen:

 • Lettergreepgrenzen
 • Woordgrenzen
 • Morfologische spelling
 • Overige regels

IEP Toets Begrijpend Lezen groep 6

Het onderdeel begrijpend lezen zit verwerkt in het deel ‘Lezen’. Deze vaardigheid wordt gecombineerd getoetst met het deel taalverzorging (spelling).

Het deel Lezen voor groep 6 toetst de volgende onderdelen:

 • Begrijpen
 • Interpreteren
 • Evalueren
 • Opzoeken

Ook hier geldt dat er zowel gesloten als open vragen worden gesteld zodat je kind ook de ruimte heeft zijn eigen antwoorden te formuleren.

Bureau ICE heeft ervoor gezorgd dat elke tekst met vragen in één overzicht te zien zijn. Hierdoor hoeft je kind niet steeds te bladeren van tekst naar vragen. Ook de antwoorden kunnen in de boekjes worden geschreven en hoeven dus niet op een apart blad worden ingevuld.

De uitslagen van de IEP Toetsen in groep 6

Als ouder ben je natuurlijk altijd benieuwd naar de uitslagen van de toetsen van je kind. Hoe heeft je kind het gedaan, kan je kind goed meekomen in de klas of is er extra aandacht nodig op een bepaald onderdeel? De leerkracht zal in een rapportengesprek vertellen over de ontwikkeling van je kind.

De IEP Toetsen geeft op verschillende manieren de verschillende uitslagen weer. Voor de toetsen lezen en taalverzorging, schrijven en rekenen wordt een uitslag gegeven in de vorm van een referentieniveau. Het referentieniveau is vastgesteld door de overheid.

Voor taal geldt dat als je kind referentieniveau 1F (fundamenteel niveau) heeft behaald, hij doorgetoetst kan worden op 2F. Voor rekenen geldt dat als je kind het 1F niveau heeft behaald, hij doorgetoetst kan worden op 1S (streefniveau).

Om meer inzicht te krijgen in de sterke punten en de groeipunten van je kind, zijn de detailscores voor lezen en taalverzorging in een resultatenoverzicht weergegeven. Stel dat je kind bij bijvoorbeeld taalverzorging op werkwoordspelling en niet-werkwoordspelling laag heeft gescoord, dan kun je in het referentiekader zien waar hij nog aan kan gaan werken om op 1F niveau te komen.

Behalve Taal en Rekenen maakt je kind ook nog de volgende toetsen:

 • Leeraanpak
 • Sociaal Emotionele ontwikkeling
 • Creatief vermogen

Deze toetsen meten de zogenaamde hand en hart ontwikkeling.

IEP Toets Leeraanpak in groep 6

Op de toets ‘leeraanpak’ krijgt je kind een uitslag op de vier aspecten; prestatiemotivatie, doorzettingsvermogen, plannen en organiserend vermogen. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages. Stel dat je kind moeite heeft met plannen, dan zul je dat terug zien in het percentageoverzicht. Daarentegen kan hij bijvoorbeeld op het onderdeel doorzettingsvermogen hoog scoren. Zo krijgt de leerkracht van je kind een goed beeld waar de talenten van je kind zitten en waar nog aan gewerkt kan worden.

Ook als ouder is het fijn te weten hoe je kind omgaat met de taakaanpak op school, dit bevordert het samenwerken tussen school en thuis.

IEP Toets Sociaal Emotionele Ontwikkeling in groep 6

Op de toets sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt je kind een uitslag op de volgende vijf aspecten; zelfmanagement, sociale vaardigheden, uiting van gevoelens, beheersing van gevoelens en empathisch vermogen. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages.

Ook hier geldt, net als bij de toets leeraanpak, dat het jou als ouder en de leerkracht inzicht kan geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Welke onderdelen gaan goed en waar kan je kind extra ondersteuning en begeleiding in gebruiken? Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de leerkracht als je ziet dat je kind op één of meerdere onderdelen laag heeft gescoord. Wat betekent dat precies in de klas? Hoe ziet de leerkracht dat zelf en herken je er iets in vanuit de thuissituatie?

Praat over mogelijke ondersteuning op school of misschien heeft je kind steun van buitenaf nodig om zijn sociaal-emotionele ontwikkeling beter in balans te krijgen.

IEP Toets Creatief vermogen in groep 6

Op de toets creatief vermogen krijgt de leerling uitslag op de volgende zeven aspecten; nieuwsgierig, vindingrijk, anders durven zijn, volhardend, interacterend met anderen, outputgericht en trots op je werk. Daarnaast krijgt de leerling een uitslag op de drie aspecten richting, ruimte en ruggesteun. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages. Ook deze toets geeft jou als ouder en de leerkracht inzicht in de totale ontwikkeling van je kind.

Stel dat je kind hoog scoort op ‘interacterend met anderen’ maar laag op ‘anders durven zijn’, dan begrijp je dat je kind sociaal gewenst gedrag zou kunnen laten zien. In hoeverre belemmert dat je kind in zijn ontwikkeling? En wat zou je daar zowel op school als thuis aan kunnen doen om je kind wat meer in balans te krijgen? Ook dit zijn belangrijke ontwikkelingen van je kind om in kaart te brengen en te bespreken met elkaar.

De Iep Toets groep 6 oefenen

Als ouder wil je natuurlijk graag dat je kind op alle onderdelen van de toets goed scoort. Een kind zonder zorgen dat door zijn basisschoolperiode glijdt, is een kind dat zich moeiteloos ontwikkelt. Dat dat niet altijd zo gaat weten we allemaal. Soms heeft een kind meer nodig en zijn er zorgen om zijn ontwikkeling op school. Als je denkt dat je kind zich niet goed ontwikkelt, praat dan altijd eerst met de leerkracht.

Hoe ziet de leerkracht de ontwikkeling en wat denkt de leerkracht dat je kind nodig heeft? De IEP Toets kan vanuit een analyse duidelijk maken op welke onderdelen je kind extra ondersteuning nodig heeft. Zo kun je samen bespreken hoe de leerkracht denkt daar aan te gaan werken en wat je als ouder kan bijdragen. Oefenen voor de Iep Toets zelf heeft alleen zin als je kind onzeker is over de toets. Vertrouwd maken met het toetsboekje, de lay-out en de manier van vragen stellen kunnen bijdragen aan meer zelfvertrouwen.

Stel dat je kind veel last heeft van faalangst bij toetsen, dan kun je de leerkracht vragen of zij extra aandacht wil besteden aan het voorbereiden op de toets. Als ouder is het belangrijk dat je geen halszaak maakt van toetsen. Toetsen horen bij school en zullen later in het leven van je kind vaker voorkomen. Ga dus ontspannen om met deze momenten, daar zul je je kind een groot plezier mee doen.

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *