IEP-toets groep 6: uitleg en oefenen

Toetsen maken hoort bij onderwijs. Ook jouw kind zal regelmatig thuiskomen en vertellen dat het weer een toets heeft gemaakt op school. Dit kan ook de IEP-toets groep 6 zijn. Wat is dit voor toets?

Toetsen zijn er om de leerontwikkeling van je kind in kaart te brengen. Waar staat je kind op dat moment en wat heeft het nodig om de volgende stap te maken? Lang hebben we vooral gehoord dat scholen de Cito-toetsen afnamen om kinderen te volgen. Maar tegenwoordig zijn er ook andere toetsen beschikbaar, zoals de IEP-toets. Zit jouw kind in groep 6 en heeft het de IEP-toets gemaakt of gaat het deze nog maken? Lees dan hier alles over de IEP-toets in groep 6.

Bekijk ook:

IEP LVS

Iedere basisschool gebruikt een leerlingvolgsysteem (LVS) om de voortgang van de leerlingen te monitoren. Het IEP LVS is daar een voorbeeld van.

Het woord leerlingvolgsysteem zegt het al, het is een systeem dat jouw kind volgt met behulp van meetbare instrumenten, de toetsen. Vanaf groep 1 wordt de ontwikkeling van jouw kind gevolgd door de leerkrachten. In de kleutergroepen gaat het dan vooral om observaties in de klas. Kinderen op die leeftijd zijn moeilijk toetsbaar, maar wel goed te observeren tijdens het spel.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen voor de vakken lezen, taal en rekenen toetsen. De leerkracht neemt regelmatig methodegebonden toetsen af. Deze toetsen horen bij de methode waaruit kinderen leren. Daarnaast zijn er de onafhankelijke toetsen. Dit zijn toetsen die los staan van de methode. Cito- en IEP-toetsen zijn onafhankelijke toetsen die ingezet kunnen worden om jouw kind goed te volgen. Bij Cito worden deze toetsen vaak 2 keer per jaar ingezet, rond januari en aan het eind van het schooljaar, rond juni. Bij IEP werkt dat een beetje anders.

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Klokkijken Groep 6/7/8 (Gratis)

Wanneer worden de IEP-toetsen afgenomen?

Bureau ICE gaat ervan uit dat elk kind leert op zijn eigen tempo. Daarom zijn de IEP Toetsen flexibel afneembaar. De leerkracht kan zelf bepalen wanneer hij de toets voor jouw kind klaarzet. De toetsen hebben op elk moment van het jaar dezelfde normering. De leerkracht bepaalt zelf wanneer de taal- en rekentoets het beste gemaakt kunnen worden. Dit heeft ook te maken met de onderwijsdoelen die de leerkracht aanbiedt gedurende het jaar. Het heeft namelijk weinig zin om de doelen te gaan toetsen terwijl ze nog niet aan bod zijn gekomen.

Stel dat jouw kind meer onderwijstijd nodig heeft om te profiteren van het onderwijsaanbod, dan kan de leerkracht ervoor kiezen om de toets later af te nemen in het jaar. Hierdoor heeft je kind een veel grotere kans dat hij kan laten zien dat hij de doelen beheerst.

Welke IEP-toetsen zijn er in groep 6?

Het IEP leerlingvolgsysteem werkt volgens het hoofd-, hart- en handenprincipe. Dat betekent dat de toetsen gericht zijn op de verschillende vaardigheden van je kind. Zo worden niet alleen maar de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart gebracht, maar ook de leeraanpak, sociale vaardigheden en creatief vermogen (hart en handen). Deze elementen zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van je kind. Talenten worden zichtbaar en de leerkracht kan aan het eind van de schoolloopbaan een goed onderbouwd advies geven.

iep toets groep 6

Maar met welke toetsen worden nu al deze talenten in kaart gebracht?

Voor groep 6 zijn de volgende toetsen beschikbaar:

 • Lezen (hoofd)
 • Taalverzorging (hoofd)
 • Leeraanpak (hart-handen)
 • Creatief vermogen (hart-handen)

Bureau ICE adviseert om de hoofdtoetsen voor Taal en Rekenen vanaf midden schooljaar af te nemen. De hart- en handtoetsen kunnen op elk moment in het jaar worden afgenomen. De leerkracht bepaalt uiteindelijk zelf wanneer hij het beste moment vindt voor de afname van de verschillende toetsen.

IEP-toets Rekenen groep 6

Misschien heb je je kind wel eens horen zuchten bij al die verhaaltjes sommen die zo moeilijk zijn. Want hoe ga je nu de juiste som uit het verhaal halen? Niet elk kind vindt deze verhaaltjessommen even makkelijk. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met taal en daardoor de verhaalsommen extra lastig vinden.

Bureau ICE is van mening dat een zwakke taalontwikkeling geen belemmering mag zijn voor het rekenen. Daarom heeft de rekentoets zowel verhaalsommen als kale sommen. In de verhaalsommen is gebruik gemaakt met begrijpelijke, eenvoudige taal. Het gaat tenslotte om de rekenvaardigheid.

In de toets komen de verschillende onderdelen van het rekenen aan bod:

 • Getallen
 • Verbanden

IEP-toets Spelling groep 6

De vaardigheid spelling wordt in groep 6 getoetst in de IEP-toets Taalverzorging. Daarin komt de werkwoordspelling aan bod, net als de spelling van niet-werkwoorden en het gebruik van leestekens.

IEP Toets Begrijpend Lezen groep 6

Het onderdeel begrijpend lezen zit verwerkt in het deel ‘Lezen’.

Het deel Lezen voor groep 6 toetst de volgende onderdelen:

 • Begrijpen
 • Interpreteren
 • Opzoeken

Je kind moet zowel open vragen als meerkeuzevragen beantwoorden.

Bureau ICE heeft ervoor gezorgd dat elke tekst met vragen in 1 overzicht te zien zijn. Hierdoor hoeft je kind niet steeds te bladeren van tekst naar vragen.

De uitslagen van de IEP-toetsen in groep 6

Als ouder ben je natuurlijk altijd benieuwd naar de uitslagen van de toetsen van je kind. Hoe heeft je kind het gedaan, kan je kind goed meekomen in de klas of is er extra aandacht nodig op een bepaald onderdeel? De leerkracht zal in een rapportengesprek vertellen over de ontwikkeling van je kind.

De IEP-toetsen geven op verschillende manieren de uitslagen weer. Voor de toetsen rekenen, lezen en taalverzorging wordt een uitslag gegeven in de vorm van een referentieniveau. Het referentieniveau is vastgesteld door de overheid.

Voor taal geldt dat als je kind referentieniveau 1F (fundamenteel niveau) heeft behaald, hij doorgetoetst kan worden op 2F. Voor rekenen geldt dat als je kind het 1F niveau heeft behaald, hij doorgetoetst kan worden op 1S (streefniveau).

Om meer inzicht te krijgen in de sterke punten en de groeipunten van je kind, zijn de detailscores voor rekenen, lezen en taalverzorging in een resultatenoverzicht weergegeven. Stel dat je kind bij bijvoorbeeld niet-werkwoordspelling laag heeft gescoord, dan kun je in het referentiekader zien waar hij nog aan kan gaan werken om op 1F niveau te komen.

Behalve Taal en Rekenen maakt je kind ook nog de volgende toetsen:

 • Leeraanpak
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Creatief vermogen

Deze toetsen meten de zogenaamde hand- en hartontwikkeling.

IEP Toets Leeraanpak in groep 6

Op de toets Leeraanpak krijgt je kind een uitslag op de volgende vlakken:

 • prestatiemotivatie
 • doorzettingsvermogen
 • plannen
 • organiserend vermogen

Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van een diagram. Stel dat je kind moeite heeft met plannen, dan zul je dat terug zien in het overzicht. Daarentegen kan je kind bijvoorbeeld op het onderdeel doorzettingsvermogen hoog scoren. Zo krijgt de leerkracht van je kind een goed beeld waar de talenten van je kind zitten. Ook ziet hij direct waar nog aan gewerkt kan worden. Ook als ouder is het fijn te weten hoe je kind omgaat met de taakaanpak op school. Dit bevordert het samenwerken tussen school en thuis.

IEP-toets Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 6

Op de toets Sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt je kind een uitslag op de volgende 5 aspecten: 

 • zelfmanagement
 • sociale vaardigheden
 • uiting van gevoelens
 • beheersing van gevoelens
 • empathisch vermogen

Deze uitslagen worden, net als de uitslagen van de toets Leeraanpak, weergegeven in de vorm van een diagram. Ze geven jou als ouder en de leerkracht inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Welke onderdelen gaan goed en waar kan je kind extra ondersteuning in gebruiken? Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de leerkracht als je ziet dat je kind op 1 of meerdere onderdelen laag heeft gescoord. Wat betekent dat precies in de klas? Hoe ziet de leerkracht dat zelf en herken je er iets in vanuit de thuissituatie? Praat over mogelijke ondersteuning op school. Bespreek ook of je kind steun van buitenaf nodig heeft om zijn sociaal-emotionele ontwikkeling beter in balans te krijgen.

IEP-toets Creatief vermogen in groep 6

Op de toets creatief vermogen wordt je kind getest op de volgende aspecten:

 • nieuwsgierig
 • vindingrijk
 • anders durven zijn
 • volhardend
 • interacterend met anderen
 • outputgericht
 • trots op je werk.

Daarnaast krijgt je kind een uitslag op de aspecten richting, ruimte en ruggesteun.

Uit deze uitslagen kun je nogal wat informatie halen. Stel dat je kind hoog scoort op ‘interacterend met anderen’ maar laag op ‘anders durven zijn’, dan kan dat betekenen dat je kind gemakkelijk sociaal gewenst gedrag laat zien. In hoeverre belemmert dat je kind in zijn ontwikkeling? En wat zou je daar zowel op school als thuis aan kunnen doen om je kind wat meer in balans te krijgen? Ook dit zijn belangrijke ontwikkelingen van je kind om in kaart te brengen en te bespreken met elkaar.

De IEP-toets groep 6 oefenen

Als ouder wil je natuurlijk graag dat je kind op alle onderdelen van de toets goed scoort. Een kind zonder zorgen dat door zijn basisschoolperiode glijdt, is een kind dat zich moeiteloos ontwikkelt. Dat dat niet altijd zo gaat, weten we allemaal. Soms heeft een kind meer nodig en zijn er zorgen om zijn ontwikkeling op school. Als je denkt dat je kind zich niet goed ontwikkelt, praat dan altijd eerst met de leerkracht.

Hoe ziet de leerkracht de ontwikkeling en wat denkt de leerkracht dat je kind nodig heeft? De IEP-toets kan vanuit een analyse duidelijk maken op welke onderdelen je kind extra ondersteuning nodig heeft. Zo kun je samen bespreken hoe de leerkracht denkt daar aan te gaan werken en wat je als ouder kan bijdragen. Oefenen voor de IEP-toets zelf heeft alleen zin als je kind onzeker is over de toets. Vertrouwd maken met de vraagstelling kan bijdragen aan meer zelfvertrouwen.

Stel dat je kind veel last heeft van faalangst bij toetsen, dan kun je de leerkracht vragen of die extra aandacht wil besteden aan het voorbereiden op de toets. Als ouder is het belangrijk dat je geen halszaak maakt van toetsen. Toetsen horen bij school en zullen later in het leven van je kind vaker voorkomen. Ga dus ontspannen om met deze momenten, daar zul je je kind een groot plezier mee doen.

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Reacties

2 reacties op “IEP-toets groep 6: uitleg en oefenen”
 1. Hallo,

  Als extern trainer in Procesgericht werken binnen Beeldend vormen, ben ik met een school bezig te onderzoeken op welke manier we de, binnen het proces, de ontwikkelingen van het Creatief Vermogen van leerlingen kunnen bijhouden. We focussen op de competenties die in jullie toets Creatief Vermogen worden gehanteerd. 2 Vragen hierover:
  1. Is het ook mogelijk alleen de toets voor Creatief Vermogen aan te schaffen voor een school
  2. Kennen jullie een school (liefst Brabant/ Limburg waar ik ervaringen zou kunnen ophalen over de IEP-toets Creatief Vermogen?

  Vast dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *