Groep 6: alles op een rij voor ouders

Klik hier voor de Oefenboeken Groep 6

Wat leert je kind in groep 6? En hoe kun jij je kind helpen? Hier vind je uitleg, tips en gratis werkbladen.

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Gratis oefenbladen voor groep 6 (PDF)

Download de gratis werkbladen voor groep 6!

Begrijpend Lezen Groep 6 Werkbladen (Gratis)

Breuken Groep 6/7/8 Werkbladen (Gratis)

Werkbladen Groep 6 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Klokkijken groep 6/7/8 (Gratis)

Werkbladen Spelling Groep 6 (Gratis)

Naar groep 6

In groep 6 bouwt de leerkracht verder op de vaardigheden die jouw kind in groep 5 heeft geleerd. De eerste periode zal de leerkracht de lesstof nog herhalen waar de kinderen in groep 5 zijn geëindigd maar al snel (in oktober) zal er, per vak, begonnen worden met de nieuw te leren onderdelen. Zo gaat je kind aan de slag met breuken.

 

 

Klik hier voor meer informatie per onderwerp:

 

Wat zijn executieve functies?

De laatste jaren hebben scholen aandacht voor de executieve functies van hun leerlingen. Wat zijn executieve functies?

Executieve functies gebruik je om je eigen handelingen of gedrag aan te sturen. Deze executieve functies worden vooral aangestuurd door je innerlijke stem. Je gebruikt executieve functies tijdens het maken van opdrachten of huiswerk, tijdens het leren van iets nieuws of om te beoordelen of iets goed gegaan is. Een voorbeeld van een executieve functie is: omgaan met emoties zoals teleurstelling of boosheid. Deze executieve functie wordt ‘emotieregulatie’ genoemd.

Een ander voorbeeld is ‘taakinitiatie’. Hierbij beoordeelt de leerkracht in hoeverre jouw kind zelfstandig aan een taak kan beginnen en deze taak ook zelfstandig weet uit te voeren.

Flexibiliteit’ valt ook onder de noemer executieve functies. Bij dit onderdeel kijkt men hoe jouw kind reageert op teleurstellingen of veranderingen. Kan je kind gemakkelijk een geplande aanpak aanpassen aan een veranderde opdracht? En kan het daarop ook gepast reageren?

Er zijn in totaal 11 executieve functies. Wil je er meer over lezen? Bezoek dan de site van SLO.

 

Executieve functies in groep 6

Veel scholen hebben in groep 6 (de bovenbouw) vooral aandacht voor twee executieve functies;

In dit schooljaar leert je kind zelfstandig een weektaak in te plannen zodat alle opdrachten en taken aan het einde van de week af zijn. Hierbij leert een kind niet alleen te kijken naar belangrijke- en minder belangrijke onderdelen in een taak maar zal het ook leren om een soort plan te bedenken zodat het op een handige manier aan het werk gaat.

Als een weektaak nog onoverzichtelijk is voor je kind, zal de leerkracht samen met jouw kind een weektaak veranderen in een dagtaak. Deze manier van een taak onderverdelen in een aantal kleinere (deel)taken kan je thuis ook inzetten.

 

Time management in groep 6

Voor wat betreft time management: het is best heel lastig voor kinderen om in te kunnen schatten hoeveel tijd ze nodig hebben om een opdracht of een deel van een opdracht te maken. Veel kinderen kunnen daar t/m de brugklas hulp bij gebruiken. Een kind werkt thuis vaak aan het maken van een werkstuk of boekverslag, het houden van een boekbespreking of spreekbeurt.

Bekijk deze onderwerpen voor een spreekbeurt voor leuke tips.

Je helpt je kind door samen te kijken wanneer de opdracht af moet zijn. Ga samen na hoeveel tijd het kost om de stof op papier of in een document te krijgen, hoe vaak je kind wil oefenen in voordragen en op welke dagen er aan de opdracht gewerkt kan worden. Maak dan samen een werkrooster en herinner hem of haar er ook aan, zodat er ook echt volgens het rooster gewerkt wordt. Bedenk daarbij dat uitstellen het grootste struikelblok is.

Tip 1:

Tip 2:

Dus, grijp niet vooraf in maar laat de planning als het ware ‘mislukken’. Immers: van fouten (mogen) maken, leren kinderen!

 

Leren-leren methode

Dit schooljaar wordt opnieuw een groei in de ontwikkeling van jouw kind verwacht op het gebied van leren-leren. De leerkracht zal onderdelen van het vak ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ gebruiken om je kind te laten wennen aan thuis leren.

Je kind zal dit schooljaar als huiswerk bijv. opdrachten van topografie krijgen waarbij het thuis de stof moet leren waarna het op school een toets krijgt.

Een weetje: het vroegere aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn nu onderdeel van het vak ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en heten nu respectievelijk: ruimte, tijd en natuur-techniek.

Ook hoort bij dit vak nog ‘mens en samenleving’, hier valt aandacht voor het welzijn van jezelf en je klasgenoten en verkeer onder.

 

Lesaanbod in groep 6

In groep 6 wordt het lesaanbod dus aanzienlijk uitgebreid en krijgen deze zogenaamde zaakvakken een prominentere rol. Oriëntatie op jezelf en de wereld met de vakken die daar binnen vallen: Ruimte (aardrijkskunde), tijd (geschiedenis), natuur en techniek (biologie) en mens en samenleving (verkeer) staan dit jaar wekelijks op het rooster. Sommige scholen bieden in groep 6 ook Engels aan.

groep 6 aardrijkskunde

groep 6 verkeer

Het gaat er in groep 6 vooral om dat je kind zich leert te oriënteren op zichzelf en de wereld. Alle zaakvakken dragen hieraan bij en deze kennis wordt in groep 7 en 8 steeds een stukje uitgebreid.

 

Nederlands in groep 6

Het vak Nederlands heeft als onderdelen: schrijven, lezen, spelling en mondeling onderwijs. Schrijven houdt in dat kinderen teksten kunnen schrijven. De teksten bevatten weinig schrijffouten en kinderen maken steeds meer gebruik van de leestekens (interpunctie). Lezen wordt onderverdeeld in

Spelling wordt evenals in groep 5 steeds complexer; er gaat nu serieus gewerkt worden aan werkwoordspelling. Mondeling onderwijs krijgt een nieuwe impuls; veel scholen kiezen voor filosoferen (kringgesprek) als voorloper van discussiëren (groep 8). Ook het presenteren van een boek(verslag) of een spreekbeurt valt onder het onderdeel mondeling onderwijs.

 

Technisch lezen in groep 6

Wat betreft technisch lezen is het streven van school dat de leerlingen van groep 6 in januari van het schooljaar tenminste op het niveau van AVI M6 moeten kunnen lezen.

Dit wordt door de leerkracht vertaald als: een kind leest op een gemiddeld niveau wanneer het tijdens de toetsronde in januari/februari AVI M6 beheerst. In mei/juni is nog zo’n toetsronde en dan zal je kind AVI niveau E6 op beheersingsniveau moeten kunnen lezen.

 

Leesontwikkeling in groep 6

Natuurlijk verloopt de leesontwikkeling van een kind niet netjes volgens een bedacht schema. Maak je dan ook geen zorgen wanneer je kind nog werkt aan een leesniveau passend (volgens het schema) bij de vorige groep. Maar wanneer jouw kind nog leest op het niveau van bijv. groep 4 dan is het aan te raden om bij de start in groep 6 te overleggen met de leerkracht.

In dat overleg zouden jullie beiden kunnen bedenken hoe de extra hulp aan je kind er thuis, maar ook op school, uit kan zien. Hierbij is het vooral goed om bij de leerkracht na te vragen of het niet halen van een volgend AVI-niveau komt doordat je kind te langzaam leest of doordat het te veel fouten maakt.

Dit is belangrijk omdat de hulp aan kinderen die volgens de AVI norm te langzaam lezen er anders uit ziet dan de hulp aan kinderen die te veel fouten lezen. Via de volgende link vind je een overzicht van de toetsen die je kind in het schooljaar krijgt: Cito-toetsen groep 6.

Lees ook:

 

Waarom is begrijpend lezen zo belangrijk?

Er wordt dit schooljaar een serieus beroep gedaan op begrijpend lezen. Begrijpend lezen wordt door veel scholen geoefend met behulp van de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode levert online, vooral informatieve teksten op verschillende niveaus aan.

Ook biedt deze methode een online leerlingendeel aan, waar kinderen hun opdrachten kunnen maken en een les in woordenschat aangereikt krijgen.

Kinderen met een beduidend lager technisch leesniveau zullen het vak begrijpend lezen extra moeilijk vinden en hebben dus extra hulp nodig om de teksten te kunnen begrijpen. Een laag leesniveau heeft zeker ook een negatieve invloed op rekenen.

Dit komt omdat de redactiesommen (verhaalsommen) in groep 6 in moeilijkere taal geschreven zijn en altijd uit meerdere (deel)opdrachten bestaan.

 

Spelling in groep 6

Bij spelling in groep 6 wordt er een belangrijke stap gemaakt. Je kind leert nog meer over –ng/–nk woorden, over au/ou woorden en ei/ij woorden. De woorden worden nu steeds langer.

Ook wordt er veel geoefend met woorden die eindigen op –f, maar waarbij deze f in het meervoud verandert in een v (bedrijf/bedrijven) en de –s die verandert in een –z (huis/huizen).

Kinderen leren in groep 5 al over een open- en gesloten klankgroep, op die kennis bouwt de leerkracht van groep 6 de spellinginstructie. Wanneer dit item opnieuw aan bod komt leert je kind woorden waarin het onderscheid moet maken tussen het schrijven van i of ie.

Ook woorden die eindigen op –ig en –lijk waarbij de uitspraak van het woord je regelmatig op het verkeerde been zet. Je hoort nameluk maar je schrijft namelijk! En om nog maar een moeilijke spellingcategorie te noemen: kinderen leren woorden met een –c- te schrijven. Je hoort een s of k, maar je schrijft een c (cijfer of insect).

Wil je precies weten welke spellingslessen er in de klas aan bod komen? Vraag het de leerkracht of vraag de leerkracht welke methode de school gebruikt en zoek de categorieën van die methode op internet. Kijk ook op: Spelling groep 6: hoe je kunt oefenen met je kind (+ PDF)

 

Werkwoordspelling in groep 6

In de tweede helft van leerjaar 6 wordt er veel geoefend op werkwoordspelling. In groep 5 leerden de kinderen wat werkwoorden in een zin zijn. In groep 6 leren ze de juiste spelling te schrijven van deze werkwoorden. Dus: hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd schrijft.

Bij alle persoonlijk voornaamwoorden (een persoonlijk voornaamwoord = ik, je, jij, hij, zij, het, wij enz.). Daarbij wordt niet alleen het probleem aangepakt waarin de laatste letter van een werkwoord verandert (schrijven = ik schrijf of reizen = hij reist), maar je kind leert ook dat woorden die al eindigen op een –t niet nog een extra t krijgen wanneer het persoonlijk voornaamwoord zij/hij/het in de zin gebruikt wordt (fluiten = hij fluit).

Gun je kind (veel) tijd en (veel) oefening om werkwoordspelling onder de knie te krijgen. Weet dat de meeste kinderen dit onderdeel in groep 8 pas (redelijk) beheersen. En als je dan denkt dat we voor de kinderen van groep 6 klaar zijn met spelling? Nee, ze krijgen ook een herhaling van groep 5 en daarna een uitbreiding van taalkundig- en redekundig ontleden.

 

Breuken leren

In groep 6 zijn er een aantal nieuwe onderdelen die geleerd gaan worden. Helemaal nieuw is het werken met breuken. Een goede uitleg en veel oefenen maakt dat je kind gemakkelijk mee komt met dit onderdeel.

Veel kinderen hebben behoefte aan: laten zien (visueel maken) wat de waarde van de breuk is. Dit kun je doen door gebruik te maken van een getallenlijn. Wanneer je inschat dat je kind moeite krijgt om dit nieuwe rekenonderdeel onder de knie te krijgen vraag dan extra oefenmateriaal aan de leerkracht.

Als de leerkracht dit niet mag geven, omdat scholen bang zijn dat de leerkracht daardoor nog meer belast worden, vraag dan of de leerkracht je op de hoogte houdt van elke stap die in het (breuken)proces gezet wordt. Je kunt dan oefeningen online zoeken en zo extra oefenen met je kind.

Als je het artikel over Rekenen groep 6 leest, zie je op punt 2: sommen tussen haakjes. Altijd lastig om te onthouden welke berekening je eerst moet doen om het juiste antwoord te krijgen.

Maar… er is een ezelsbruggetje dat je je kind kunt aanleren ;-), namelijk: Het Mooie Witte Veulentje Draaft Op enAf. De goede volgorde voor sommen met haakjes is: Haakjes, Machtsverheffen (niet in groep 6), Worteltrekken (niet in groep 6), Vermenigvuldigen, Delen, Optellen, Aftrekken. Dit nieuwe ezelsbruggetje vervangt daarmee “Meneer van Dale wacht op antwoord”. Deze wordt NIET meer gebruikt. Bekijk ook het artikel: Redactiesommen groep 6.

Bekijk ook:

 

aanwijzend voornaamwoord

Alles over het aanwijzend voornaamwoord

Het aanwijzend voornaamwoord is een woord dat iets aanwijst. Het is 1 van de woordsoorten waaruit een zin kan bestaan en je kunt deze tegenkomen tijdens het taalkundig ontleden. Welke woorden tot de aanwijzende voornaamwoorden behoren en hoe je ze […]
Bekijk artikel
jongen aan tafel met werkboek

Begrijpend Lezen groep 6: uitleg en oefenen

Begrijpend lezen, wat is dat eigenlijk? En wat kan je kind ervan verwachten op de basisschool? Met deze artikelenreeks krijg je als ouder een inzicht in de manier waarop begrijpend lezen in de verschillende leerjaren wordt aangeboden. Dit keer staat […]
Bekijk artikel
jongen maakt opdrachten aan tafel in werkboek

Breuken groep 6: uitleg met video

Lees alles over breuken in groep 6 in dit artikel en help jouw kinderen met breuken oefenen. Breuken vormen een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 6. Een breuk is eigenlijk een gebroken getal dat tussen 2 hele getallen in […]
Bekijk artikel

Producten

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.