Groep 8: wat leert jouw kind?

Klik hier voor de Oefenboeken Groep 8

Zit jouw kind in groep 8? Bekijk hier het complete overzicht van wat je kind leert. Maak ook gebruik van de beste tips en trucs voor jouw kind in groep 8 en de gratis oefenbladen.

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Gratis oefenbladen groep 8 (PDF)

Download de werkbladen en ga aan de slag. Je ontvangt de oefenbladen (PDF) per e-mail.

Begrijpend Lezen Groep 8 Werkbladen (Gratis)

Breuken Groep 6/7/8 Werkbladen (Gratis)

Oefenbladen Woordsoorten groep 7/8 (gratis)

Oefenbladen Zinsontleding Groep 7/8 (gratis)

Werkbladen Groep 8 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Klokkijken groep 6/7/8 (Gratis)

Jouw kind in groep 8: een spannend jaar

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. In dit jaar krijgt je kind het definitief schooladvies voor het vervolgonderwijs. Rekenen in groep 8 en begrijpend lezen spelen hierbij een belangrijke rol.

De leerkracht van groep 8 observeert welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij jouw kind past.

Men gebruikt daarvoor de gegevens van voorgaande leerjaren waaronder:

De eindtoets, ook wel de doorstroomtoets genoemd vanaf schooljaar 2023/2024, die in april van het schooljaar wordt afgenomen zal in veel gevallen een bevestiging zijn van het advies dat de leerkracht moet geven.

Bekijk de tips van juf Chantal voor het maken van toetsen.


Wat precies de onderbouwing van het schooladvies is, verschilt per school en per regio. In Friesland bijvoorbeeld, werkt men met de zogenaamde Friese Plaatsingswijzer, waarbij de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal staan. Op sommige scholen wordt het zogenaamde drempeltest afgenomen als extra toets.

Op veel scholen hebben de kinderen en hun ouders ook inspraak. Dit schooladviesgesprek koppelt de leerkracht in dit geval vaak aan de rapportbespreking van medio februari.

Verwarrend is dat sommige scholen alleen maar enkelvoudige schooladviezen gegeven. Dit is in tegenspraak tot wat de overheid heeft bepaald, namelijk dat een dubbel schooladvies gewenst is voor kinderen waarvan het nog niet helemaal duidelijk is op welk niveau zij zich het best gaan ontwikkelen. Een dubbel schooladvies mag dus!

Voor de kinderen die uitstromen vanuit het reguliere basisonderwijs (op of nét onder referentieniveau F1) kennen we drie verschillende vormen voortgezet onderwijs:

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is weer onderverdeeld in:

Meer informatie kun je lezen via de links:

Kinderen die, om wat voor reden dan ook, op de basisschool met een eigen leerroute hebben gewerkt (geleerd) kunnen uitstromen naar bijv. praktijkonderwijs of het vso-zml (voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden).

In de kerndoelen staat wat kinderen eind groep 8 moeten kennen en kunnen. Vanaf groep 1 wordt daar in kleine stapjes naar toe gewerkt.

Bekijk ook:

Het kind dat de einddoelen heeft behaald, heeft het referentieniveau F1. Met dit niveau kan een kind naar vmbo kb / tl / havo, afhankelijk van interesse, werkhouding en motivatie. Kinderen die boven dit referentieniveau uitsteken gaan naar havo of vwo. Ook hier geldt: afhankelijk van interesse, werkhouding en motivatie.

In 2009 zijn de kerndoelen binnen het onderwijs geïntroduceerd. In 2017 – 2018 is de doorgaande lijn in beeld gebracht van de gehele basisschool. Jij als ouder kan hier in opzoeken waar de leerkracht met jouw kind aan werkt.

Men noemt dit inhoudslijnen en ze zijn te vinden op deze website. Ze staan nog als concept op de site maar zij zullen in de toekomst een herziene uitgave worden van de kerndoelen.

Het onderwijs gaat in de toekomst met een vernieuwde versie inhoudslijnen werken. Veel scholen bieden de leerlingen in groep 8 nu al deze 7 onderwijsleerlijnen aan:

Een onderwijsleerlijn kan ook weer verschillende vakken of onderdelen bevatten. Deze lijken op de huidige kerndoelen zoals bijv. in het artikel groep 7 oriëntatie op jezelf en de wereld beschreven is.

 

Wat zijn de leerlijnen (inhoudslijnen) voor groep 8?

Nederlands (nu nog naar aanleiding van de kerndoelen):

Engels (nu nog naar aanleiding van de kerndoelen):

begrijpen, spreken, schrijven en woordenschat opbouwen.

Rekenen – wiskunde (inhoudslijnen zijn al bekend):

Oriëntatie op jezelf en de wereld (inhoudslijnen):

Kunstzinnige oriëntatie (inhoudslijnen):

Digitale geletterdheid bestaat uit (inhoudslijnen):

Bewegingsonderwijs (met de volgende onderdelen):

De leerkracht legt bij het bovenstaande een verband met leren-leren en de executieve functies van je kind.

 

Leren-leren in groep 8

In groep 8 wordt serieus gewerkt aan plannen en agenda bijhouden. Dit is een voorbereiding op wat jouw kind in het voortgezet onderwijs moet kunnen. Sterk ontwikkelde executieve functies zorgen voor zelfstandigheid, door kunnen werken en bijvoorbeeld prioriteiten stellen. Je zou kunnen zeggen dat zonder deze functies, goed georganiseerd gedrag niet mogelijk is. Best belangrijk dus, die executieve functies 😉

In groep 8 maar vaak ook eerder krijgen kinderen huiswerk mee opdat zij voorbereid zijn op wat in het voortgezet onderwijs van hen gevraagd wordt.

 

Nederlands in groep 8: ‘AVI uit’

In groep 8 kunnen de meeste kinderen goed en vlot lezen. Ze lezen dan op AVI-plus niveau. De kinderen die ook dit niveau beheersen zijn ‘avi uit’. Dit is voor veel kinderen een mijlpaal die ‘gevierd’ wordt ☺.

Werkwoordspelling en woordspelling wordt in groep 8 nog veelvuldig geoefend! Het blijft een kwestie van oefenen zodat kinderen ook in vrije situaties de spellingregels (kunnen) gaan toepassen. Dit lijkt dus een herhaling maar dat is het niet. Ook in groep 8 leert je kind er nog veel nieuwe woorden bij en dat geldt ook voor woordenschat. Bij begrijpend lezen in groep 8 wordt o.a. aandacht besteed aan voegwoorden in een zin of verhaal. Met voegwoorden verbind je zinnen met elkaar en geef je het verband aan van de onderlinge stukjes van een zin. Zodra kinderen dat doorzien, begrijpen ze de tekst beter. Er wordt ook tijd besteed aan presenteren, discussiëren en filosoferen.

Lezen leuk maken? Bekijk ook:

 

Bij getalbegrip wordt gewerkt tot het miljard

Met rekenen wordt er veel uit groep 7 herhaald. Maar bij kommagetallen en breuken komen er ook nieuwe bewerkingen aan de orde.
Bewerkingen met kommagetallen die belangrijk zijn in groep 8 zijn onder meer:

Kommagetallen vermenigvuldigen

Kommagetallen delen

Bij getalbegrip wordt gewerkt met getallen tot het miljard! Ook leert je kind gemiddelden uitrekenen en worden de Romeinse cijfers verder uit gediept. In groep 8 leert je kind hoe het een som het handigst uit kan rekenen: met de rekenmachine, door handig rekenen of met behulp van cijferend rekenen. Bij ‘meten & meetkunde’ leert je kind de omtrek van een cirkel berekenen of de middellijn. Breuken, kommagetallen en procenten hebben een onderlinge relatie, ook in groep 8 wordt dat benadrukt. Sommen worden vooral aangeboden met behulp van redactiesommen, ook wel verhaalsommen genoemd. Extra uitleg kun je vinden via de link

Redactiesommen groep 8: uitleg en tips

In groep 8 zal er een nóg vlotter rekentempo van je kind verwacht worden. Automatiseren en memoriseren is iets dat je thuis kunt oefenen. Dat doe je door eerst aan je kind te vragen bij welke berekeningen het nog veel tijd kwijt is om het antwoord uit te rekenen. Dat kan zijn bij keertafels of deeltafels of bijvoorbeeld sommen tot honderd of duizend (als je kind het principe van sommen tot 1000 begrijpt, begrijpt het vaak ook de sommen tot 100.000 of een miljoen). Vraag ook of je kind de waarde van elk cijfer in een getal kent. Afhankelijk van het antwoord ga je gericht sommen oefenen die jouw kind nog moeilijk vindt, zodat het door extra te oefenen deze sommen kan memoriseren (memoriseren is dat je het antwoord gelijk kunt geven). Dat maakt dat je kind zijn of haar rekentempo kan verhogen.

Wil je nog meer lezen over het vak rekenen in groep 8? Ga dan via deze link naar een volgend artikel:

Rekenen groep 8: een handleiding voor ouders.

 

Overige leerlijnen in groep 8

Nu volgt een uitleg over de minder bekende vakken en de inhoudslijnen die daar bij horen. Zo weet je globaal wat de leerkracht in groep 8 zal behandelen.

 

Wat verstaat men onder cultureel erfgoed?

Kinderen maken kennis met cultureel erfgoed; ze bekijken afbeeldingen en voorwerpen uit de geschiedenis. Ze luisteren naar of lezen verhalen uit de jeugdliteratuur uit verschillende culturen, sagen en mythen. Ze bespreken verschillende tradities uit diverse culturen en bekijken monumenten en werelderfgoed.

Onderzoeken en beleven van cultureel erfgoed; Kinderen zullen stilstaan bij wat dit voor de tegenwoordige tijd betekent of heeft betekend en waarom het zinvol is om cultureel erfgoed te bewaren.

Maken van een eigen verbeelding van cultureel erfgoed; je kunnen inleven in een bepaalde periode van de geschiedenis.

Reflecteren op verbeeldingen van cultureel erfgoed van zichzelf en anderen; Accepteren en respecteren van meningen van anderen over het erfgoed. Weten in welke tijd het erfgoed gebruikt / gebouwd werd en met welke reden. En ook, het presenteren van eigen werkstukken naar aanleiding van het erfgoed.

 

Wat verstaat men onder digitale geletterdheid?

ICT basisvaardigheden (zodat je kind de kennis en vaardigheden bezit om met de digitale technologie om te gaan); Kinderen leren de basisbegrippen en de functie van deze onderdelen. Bijv. netwerk, router of cloud. Kinderen krijgen uitleg over de digitale technologie. Dat houdt in dat zij weten dat gebruik van internet nooit gratis is en dat het gebruik van internet veel voordelen heeft maar ook gevaren met zich meebrengt. Ook leren kinderen digitale apparaten, software en toepassingen gebruiken. Omgaan met bestanden en downloaden, instaleren, beoordelen en verwijderen van apps. Ze leren over de standaard toepassingen zoals bij presentaties, tekstverwerking of het gebruik van spreadsheets.

Digitale geletterdheid is ook: leren op welke manieren je kunt communiceren en hoe je dat veilig kunt (moet) doen.

Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die je nodig hebt om bewust, kritisch en actief om te gaan met de digitale media. Bewust zijn dat onze samenleving ‘medialiseert’.

Dat er ook een keerzijde is nl. dat je verslaafd kan raken, er fake nieuws bestaat, de invloed van de reclame en wat cyberpesten is. Met andere woorden: om leren gaan met ongewenste communicatie via internet.

 

Computational thinking: denkvaardigheden en technologie richting programmeren

Kinderen leren problemen (her)formuleren zodat dit met behulp van een computer kan worden opgelost. Ze leren gegevens verzamelen en deze logisch ordenen, patronen vinden en conclusies trekken. Vervolgens leren kinderen deze gegevens in een passende vorm weergeven.

Je kind leert ook problemen of taken opdelen in kleinere stappen en zodat het makkelijker werken is. Bij automatisering in het algemeen hoort ook het opdoen van praktische ervaring met een programmeeromgeving (software) en het besef dat een computer diverse taken tegelijkertijd kan uitvoeren zodat het werk sneller gedaan kan worden.

Informatievaardigheden; het proces om systematisch, effectief en efficiënt digitale informatie te zoeken, vinden en delen.

Deze inhoudslijn bevat zes stappen:

Stap 1: informatieprobleem formuleren

Stap 2: zoekstrategieën bepalen

Stap 3: verwerven en selecteren van informatie

Stap 4: verwerken van informatie

Stap 5: presenteren van informatie

Stap 6: evalueren en beoordelen

 

Groep 8: alleen maar herhalen van lesstof?

Er wordt weleens gezegd dat in groep 8 de lesstof van voorgaande jaren “alleen maar” herhaald wordt. Ik denk dat we met die aanname de leerkracht van groep 8 te kort doen.

Een herhaling van groep 7 is in het begin van het schooljaar van groep 8 terug te zien. Maar… in elk nieuw schooljaar wordt er even teruggepakt naar de lesstof van het voorgaande jaar zodat de leerkracht een indruk krijgt van wat je kind heeft onthouden en wat nog niet.

De leerkracht van groep 8 biedt naast nieuwe lesstof ook verdieping van de lesstof aan. Tevens zal de leerkracht de leerlingen van groep 8 nog extra uitleg geven over (deel)onderwerpen die ze in voorgaande jaren niet hebben onthouden. Met andere woorden; de leerkracht van groep 8 heeft de belangrijke taak om er voor te zorgen dat je kind op het meest passend niveau kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs!

Bekijk ook:

Afscheid van groep 8

Tijdens dit schooljaar wordt er ook aandacht besteed aan het afsluiten van een belangrijke periode voor kinderen. Dit wordt vaak gedaan door het organiseren van een kamp en/of een eindmusical.

Groep 8… niet alleen een belangrijk jaar voor jouw kind maar in dit schooljaar is er ook een belangrijke taak voor de leerkracht weggelegd!

 

aanwijzend voornaamwoord

Alles over het aanwijzend voornaamwoord

Het aanwijzend voornaamwoord is een woord dat iets aanwijst. Het is 1 van de woordsoorten waaruit een zin kan bestaan en je kunt deze tegenkomen tijdens het taalkundig ontleden. Welke woorden tot de aanwijzende voornaamwoorden behoren en hoe je ze […]
Bekijk artikel
vader en dochter maken oefenopdrachten in werkboek

Begrijpend Lezen groep 8

Begrijpend lezen is een onderdeel dat op de basisschool veel geoefend wordt. Als ouder is het dan natuurlijk handig als je weet waar je kind tijdens die lessen mee te maken krijgt. In deze artikelenreeks geven we je daar een […]
Bekijk artikel

Producten

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.