Groep 8: wat leert jouw kind?

Klik hier voor de Oefenboeken Groep 8

Zit jouw kind in groep 8? Bekijk hier het complete overzicht van wat je kind leert. Maak ook gebruik van de beste tips en trucs en de gratis oefenbladen!

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Gratis oefenbladen groep 8 (PDF)

Download de werkbladen en ga aan de slag. Je ontvangt de oefenbladen (PDF) per e-mail.

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Breuken Groep 6/7/8 (Gratis)

Oefenbladen Procenten Groep 7/8 (Gratis)

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

Woordenschat groep 8

Woordenschat groep 8

Jouw kind zit in het laatste jaar van de basisschool. Groep 8 is een belangrijk jaar. Jouw kind maakt dit jaar de doorstroomtoets en krijgt dan een definitief schooladvies voor de middelbare school. Kan jouw kind met woordenschat in groep […]
Bekijk artikel
cito toets oefenen

Cito-toets oefenen: zo help jij je kind

De basisschool gebruikt genormeerde toetsen om de ontwikkeling van jouw kind te volgen. Deze toetsen bij elkaar noemen we het leerlingvolgsysteem. In dit blog gaan we het hebben over cito-toetsen oefenen en hoe jij jouw kind daarbij kan helpen.
Bekijk artikel
km naar m omrekenen

Km naar m omrekenen

Op de basisschool leert jouw kind rekenen. Voor het vak rekenen op de basisschool bestaat een leerlijn. Dat is een volgorde, waarin de basisschool in de verschillende groepen de onderdelen van rekenen aanbiedt. Onderdeel van die leerlijn is het bijvoorbeeld […]
Bekijk artikel
Dictee groep 8

Dictee groep 8 oefenen thuis

In het eindjaar van het basisonderwijs wordt met de dicteewoorden van groep 8 geoefend met verschillende categorieën. Naast moeilijke woorden, trema’s en tussenletters zoals de -n en -s, komen ook werkwoorden aan bod in het dictee van groep 8.
Bekijk artikel
doorstroomtoets groep 8

Tips voor de doorstroomtoets groep 8

Je kind gaat dit jaar de doorstroomtoets maken! Voor alle kinderen in groep 8 is de doorstroomtoets verplicht. Meestal wordt de Cito-doorstroomtoets (Leerling in beeld) afgenomen, maar je kind kan ook een andere toets krijgen, zoals de IEP-toets. In dit […]
Bekijk artikel

Producten

Jouw kind in groep 8: een spannend jaar

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. Dit jaar krijgt je kind het definitieve schooladvies voor het vervolgonderwijs. Rekenen in groep 8 en begrijpend lezen spelen hierbij een belangrijke rol.

De leerkracht van groep 8 observeert welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij jouw kind past.

Hij gebruikt daarvoor de gegevens van voorgaande leerjaren, waaronder:

De doorstroomtoets, die in februari van dit schooljaar wordt afgenomen, zal in veel gevallen een bevestiging zijn van het advies dat de leerkracht in zijn hoofd had.

Bekijk de tips van juf Chantal voor het maken van toetsen.

Wat precies de onderbouwing van het schooladvies is, verschilt per school en per regio. In Friesland bijvoorbeeld, werkt men met de zogenaamde Friese Plaatsingswijzer, waarbij de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal staan. Op sommige scholen wordt de zogenaamde leerpotentietest afgenomen als extra toets.

Op veel scholen hebben de kinderen en hun ouders ook inspraak. Zo’n schooladviesgesprek koppelt de leerkracht vaak aan de rapportbespreking van februari.

Verwarrend is dat sommige scholen alleen maar enkelvoudige schooladviezen geven. Dit is in tegenspraak met de afspraak die de overheid hierover heeft gemaakt, namelijk dat een dubbel schooladvies gewenst is voor kinderen van wie het nog niet helemaal duidelijk is welk niveau het beste past. Een dubbel schooladvies mag dus!

Voor de kinderen die uitstromen vanuit het reguliere basisonderwijs (op of nét onder referentieniveau 1F) kennen we 3 verschillende vormen voortgezet onderwijs:

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is weer onderverdeeld in:

Meer informatie kun je lezen via de links:

Kinderen die, om wat voor reden dan ook, op de basisschool met een eigen leerroute hebben gewerkt, kunnen uitstromen naar bijvoorbeeld praktijkonderwijs of het vso-zml (voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden).

In de kerndoelen staat wat kinderen eind groep 8 moeten kennen en kunnen. Vanaf groep 1 wordt daar in kleine stapjes naar toegewerkt.

Bekijk ook:

Een kind dat de einddoelen heeft behaald, heeft het referentieniveau 1F. Met dit niveau kan een kind naar vmbo kb/tl/havo. Het exacte advies is afhankelijk van interesse, werkhouding en motivatie. Kinderen die boven dit referentieniveau uitsteken, gaan naar havo of vwo. Ook hier geldt: het uiteindelijke advies is afhankelijk van interesse, werkhouding en motivatie.

Inhoudslijnen

In 2009 zijn de kerndoelen binnen het onderwijs geïntroduceerd. In 2017 – 2018 is de doorgaande lijn in beeld gebracht van de gehele basisschool. Je kunt hierin opzoeken waar de leerkracht met jouw kind aan werkt. Men noemt deze onderwijsleerlijnen ook wel de inhoudslijnen. Ze zijn te vinden op de website van het SLO.

In groep 8 werkt je kind met deze 7 onderwijsleerlijnen:

 

Onderdelen inhoudslijnen groep 8

Een inhoudslijn bevat verschillende onderdelen en kerndoelen. Hieronder vind je een overzicht.

Nederlands:

Engels

Rekenen – wiskunde:

Oriëntatie op jezelf en de wereld:

Kunstzinnige oriëntatie:

Digitale geletterdheid:

Bewegingsonderwijs:

De leerkracht legt bij het bovenstaande een verband met leren leren en de executieve functies van je kind.

 

Leren leren in groep 8

In groep 8 wordt serieus gewerkt aan plannen en het bijhouden van de agenda. Dit is een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Sterk ontwikkelde executieve functies zorgen voor zelfstandigheid, door kunnen werken en bijvoorbeeld prioriteiten stellen. Je zou kunnen zeggen dat zonder deze functies goed georganiseerd gedrag niet mogelijk is.

In groep 8, maar vaak ook eerder, krijgt je kind wat meer huiswerk mee. Zo is het voorbereid op wat in het voortgezet onderwijs van hem gevraagd wordt.

 

Nederlands in groep 8: ‘AVI-uit’

In groep 8 kunnen de meeste kinderen goed en vlot lezen. Ze lezen dan op AVI-plus niveau. De kinderen die dit niveau beheersen, zijn ‘AVI-uit’. Veel kinderen kunnen dit jaar deze mijlpaal vieren.

Werkwoordspelling en woordspelling worden in groep 8 nog veelvuldig geoefend. Doordat je kind regelmatig met de regels in aanraking komt, kan het straks ook in vrije situaties de spellingregels toepassen. Ook in groep 8 leert je kind er nog veel nieuwe woorden, zowel qua spelling als qua betekenis.

Bij begrijpend lezen in groep 8 wordt o.a. aandacht besteed aan voegwoorden in een zin of verhaal. Met voegwoorden verbind je zinnen met elkaar en geef je het verband aan tussen de onderlinge stukjes van de zin.

Een voorbeeld: Julia vindt de radslag nog moeilijk, maar de handstand beheerst ze al goed. ‘Maar’ is hier een voegwoord. Dit woord geeft aan dat in deze zin een tegenstelling staat.

Zodra kinderen dit soort tekstverbanden doorzien, begrijpen ze de tekst beter.

De leerkracht besteedt dit jaar ook tijd aan presenteren, discussiëren en filosoferen.

Lezen leuk maken? Bekijk ook:

 

Getalbegrip: werken tot het miljard

Bij rekenen wordt er veel uit groep 7 herhaald. Maar bij kommagetallen en breuken komen er ook nieuwe bewerkingen aan de orde.
Bewerkingen met kommagetallen die belangrijk zijn in groep 8, zijn onder meer:

Bij getalbegrip werkt je kind met getallen tot het miljard. Ook leert het gemiddelden uitrekenen en worden de Romeinse cijfers verder uitgediept.

In groep 8 leert je kind hoe het een som het handigst uit kan rekenen: met de rekenmachine, door handig rekenen of met behulp van cijferend rekenen. Bij meten & meetkunde leert je kind bijvoorbeeld de omtrek van een cirkel berekenen.

Breuken, kommagetallen en procenten hebben een onderlinge relatie. Ook in groep 8 wordt dat benadrukt. Sommen worden vooral aangeboden in de vorm van redactiesommen, ook wel verhaalsommen genoemd. Extra uitleg daarover vind je hier:

Redactiesommen groep 8: uitleg en tips

In groep 8 wordt er een nóg vlotter rekentempo van je kind verwacht. Automatiseren en memoriseren zijn dingen die je thuis kunt oefenen. Dat doe je door eerst aan je kind te vragen bij welke berekeningen het nog veel tijd kwijt is. Misschien vindt je kind de keertafels of deeltafels nog moeilijk, of bijvoorbeeld sommen tot honderd of duizend. Vraag ook of je kind de waarde van elk cijfer in een getal kent.

Afhankelijk van het antwoord ga je gericht sommen oefenen die jouw kind nog moeilijk vindt. Door deze extra oefening kan je kind de tafels op den duur memoriseren. Dat houdt in dat je kind het antwoord gelijk kan geven, zonder na te denken. Dat maakt dat je kind zijn of haar rekentempo kan verhogen.

Lastige rekenhandelingen gaat je kind na verloop van tijd automatiseren. Dit wil zeggen dat je kind vrijwel automatisch een aantal denkstappen uitvoert.

Wil je nog meer lezen over rekenen in groep 8? Lees dan ook eens dit artikel:

Rekenen groep 8: een handleiding voor ouders

 

Overige leerlijnen in groep 8

Nu volgt een uitleg over de minder bekende vakken en de inhoudslijnen die daarbij horen. Zo weet je globaal wat de leerkracht in groep 8 zal behandelen.

 

Cultureel erfgoed

Je kind maakt in groep 8 kennis met cultureel erfgoed; het bekijkt bijvoorbeeld afbeeldingen en voorwerpen uit de geschiedenis. Ook leest je kind jeugdliteratuur afkomstig uit verschillende culturen. Daarnaast komen sagen en mythen aan bod. De leerkracht bespreekt verschillende tradities uit diverse culturen en bekijkt met de klas monumenten en werelderfgoed.

Je kind zal leren wat deze vormen van cultureel erfgoed voor het heden betekenen of hebben betekend. Ook leert het waarom het zinvol is om cultureel erfgoed te bewaren.

Verder creëert je kind een eigen beeld van bepaalde periodes van de geschiedenis en reflecteert het op zijn eigen kijk op cultureel erfgoed en op de kijk van anderen.

Ten slotte presenteert je kind eigen werkstukken naar aanleiding van het erfgoed.

 

Digitale geletterdheid

Onder digitale geletterdheid worden o.a. ICT-basisvaardigheden verstaan. Met andere woorden: je kind bezit de kennis en vaardigheden om met de digitale technologie om te gaan. In groep 8 leert je kind een aantal basisbegrippen en de functie van deze onderdelen. Het leert bijvoorbeeld wat een netwerk is, wat een router doet en hoe de cloud werkt.

Je kind krijgt bovendien uitleg over de digitale technologie. Het leert bijvoorbeeld dat internet nooit gratis is en dat het gebruik ervan veel voordelen heeft, maar ook gevaren met zich meebrengt.

Ook leert je kind hoe het digitale apparaten, software en toepassingen kan gebruiken. Het leert hoe het bestanden kan maken, hoe het bestanden moet downloaden en installeren en hoe het apps kan beoordelen, toevoegen en verwijderen. Bovendien leert je kind hoe het de standaard toepassingen als powerpoint, een tekstverwerker en spreadsheets kan gebruiken.

Bij digitale geletterdheid leert je kind ook op welke manieren het kan communiceren en hoe het dat veilig kan (moet) doen. Dat valt allemaal onder mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die je nodig hebt om bewust, kritisch en actief om te gaan met de digitale media.

Ook de keerzijde van de digitale media wordt belicht. Je kind leert dat je verslaafd kunt raken, dat er fake nieuws bestaat, wat de invloed van reclame is en wat cyberpesten is. Met andere woorden: je kind leert omgaan met ongewenste communicatie via internet.

 

Computational thinking

Je kind gaat ook aan de slag met computational thinking. Daarbij leert het problemen (her)formuleren, zodat ze met behulp van een computer kunnen worden opgelost. Het leert hoe het gegevens verzamelt en deze logisch ordent, en hoe het patronen vindt en conclusies trekt. Vervolgens leert je kind deze gegevens in een passende vorm weergeven.

Je kind leert ook problemen of taken opdelen in kleinere stappen, zodat het makkelijker werken is. Bij automatisering in het algemeen hoort ook het opdoen van praktische ervaring met een programmeeromgeving (software) en het besef dat een computer diverse taken tegelijkertijd kan uitvoeren, zodat het werk sneller gedaan kan worden.

Ook informatievaardigheden worden besproken. Daarmee wordt het proces bedoeld om systematisch, effectief en efficiënt digitale informatie te zoeken, vinden en delen.

Deze inhoudslijn bevat 6 stappen:

Stap 1: informatieprobleem formuleren

Stap 2: zoekstrategieën bepalen

Stap 3: verwerven en selecteren van informatie

Stap 4: verwerken van informatie

Stap 5: presenteren van informatie

Stap 6: evalueren en beoordelen

 

Groep 8: alleen maar herhalen van lesstof?

Er wordt weleens gezegd dat in groep 8 de lesstof van voorgaande jaren alleen maar herhaald wordt. Met die aanname doen we de leerkracht van groep 8 tekort.

In het begin van het schooljaar herhaalt de leerkracht inderdaad de leerstof van groep 7. Maar… zo’n herhaling vindt ieder jaar plaats. Zo krijgt de leerkracht een indruk van wat je kind heeft onthouden en wat nog niet.

De leerkracht van groep 8 biedt naast nieuwe lesstof ook verdieping van de lesstof aan. Tevens zal de leerkracht je kind in groep 8 nog extra uitleg geven over (deel)onderwerpen die het in voorgaande jaren niet heeft onthouden. Met andere woorden; de leerkracht van groep 8 heeft de belangrijke taak ervoor te zorgen dat je kind op het meest passende niveau kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

 

Afscheid van groep 8

Aan het eind van dit belangrijke schooljaar neemt je kind ook afscheid van de basisschoolperiode. Dat is een belangrijke mijlpaal! De meeste scholen organiseren hiervoor een kamp en/of een eindmusical.

En dan, als de zomervakantie van start gaat, is je kind klaar voor de overstap naar de middelbare school!

Bekijk ook: