Schooladvies groep 8: hoe komt het schooladvies tot stand?

Voor kinderen (en hun ouders) uit groep 8 van de (gewone) basisschool zijn de eerste maanden van het kalenderjaar best wel spannend. Eerst is er een tijd van afwachten: wat wordt het definitieve advies voor het vervolgonderwijs? En daarna komt het kiezen van een middelbare school.

Hoe komt zo’n schooladvies nu tot stand? Wat speelt allemaal mee en hoe kom je als ouder en kind tot de keuze voor een school?

Cito-scores en schooladvies

Iedere basisschool werkt met een zogenaamd leerlingvolgsysteem (lvs). In dit lvs wordt in ieder geval de groei op het gebied van taal en rekenen bijgehouden. Er bestaan verschillende leerlingvolgsystemen met bijbehorende lvs-toetsen. Scholen mogen zelf bepalen met welk lvs ze werken. Veel scholen werken met de Cito-toetsen en het lvs van Cito: Leerling in beeld. Een andere bekende naam is IEP.

Je kind krijgt op school verschillende soorten toetsen en cijfers. Door het jaar heen zijn er toetsen die bij de gebruikte leermethoden horen, bijvoorbeeld voor rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast maakt je kind meestal 2x per jaar de lvs-toetsen. De uitslagen van de lvs-toetsen staan vaak in grafieken en tabellen. De grafieken geven in 1 oogopslag een duidelijk beeld van de resultaten en vooruitgang van je kind op deze toetsen.

De gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden ook gebruikt voor het onderwijskundig rapport (okr). Dit okr wordt geschreven op het moment dat je kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Het rapport gaat niet alleen over de behaalde resultaten. Er is ook ruimte voor informatie over de ontwikkeling, het gedrag, het schoolverzuim en eventuele extra ondersteuningsbehoeften van je kind. Bijvoorbeeld als je kind nog wat hulp kan gebruiken bij het plannen of moeite heeft met de omgang met andere kinderen.

Gaat een kind van de basisschool naar het speciaal basisonderwijs, dan krijgt het ook een okr mee. Deze kinderen kunnen doorstromen naar het vmbo (en soms naar havo/vwo), het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Download de Oefenbladen Doorstroomtoets groep 8 (gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Bekijk ook:

Schooladvies en de doorstroomtoets

Vanaf het schooljaar 2023-2024 is de eindtoets groep 8 vervangen door de doorstroomtoets. Je kind maakt deze toets in februari. Pas na de uitslag van de doorstroomtoets (maart) krijgt ieder kind zijn definitieve schooladvies waarmee het zich kan aanmelden bij het vervolgonderwijs.

Komt er uit de doorstroomtoets een hoger schooladvies dan het voorlopig advies van school? Dan moet de school het advies bijstellen. De school mag ook besluiten dat niet te doen, maar dat kan alleen als dat in het belang is van de leerling.

Geeft de doorstroomtoets een lager schooladvies aan dan het voorlopig advies? Dan verandert er niets. Je kind houdt dan het eerder gegeven advies van school.

kinderen maken toets

Welke doorstroomtoetsen zijn er voor groep 8?

De laatste jaren zijn er steeds meer (doorstroom)toetsontwikkelaars bijgekomen. Voordat de toetsen gebruikt mogen worden, moet eerst worden beoordeeld of ze voldoende betrouwbaar zijn. Vervolgens wordt deze beoordeling om de 4 jaar herhaald.

Dit zijn de toetsen die op dit moment zijn goedgekeurd:

Leerling in beeld doorstroomtoets (Cito)

De Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito is zowel op papier als digitaal beschikbaar. Beide versies zijn exact hetzelfde.

IEP-doorstroomtoets

De opgaven van de IEP-doorstroomtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Ook deze doorstroomtoets kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen.

Route 8

Dit is een adaptieve toets. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en andersom. Beter presterende leerlingen mogen de makkelijke vragen overslaan.

Dia-doorstroomtoets

Dit is ook een adaptieve, digitale doorstroomtoets. De toets wordt in 3,5 uur gemaakt. Bij het rekengedeelte worden veel afbeeldingen gebruikt, om het gebruik van taal zoveel mogelijk te vermijden.

De AMN-doorstroomtoets

Ook de AMN-doorstroomtoets is digitaal en past zich automatisch aan aan het niveau van de leerling.

De DOE-toets

Deze digitale doorstroomtoets is afkomstig van de overheid. Iedere basisschoolleerling kan de DOE-toets maken; zowel kinderen in het reguliere onderwijs als in het speciaal onderwijs.

Alle bovenstaande doorstroomtoetsen meten wat je kind heeft geleerd in de afgelopen 8 jaar. Soms neemt de school bij een aantal kinderen ook nog een NIO-toets of een Leerpotentietest af om tot een beter advies te komen. Dit zijn intelligentietoetsen. Ze toetsen wat je kind ‘in huis heeft’.

Aanbieding!
 1. Valerie

  Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboeken Doorstroomtoets Groep 8 deel 1 + deel 2

39,95

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1 bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2* bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past!

* Dit oefenboek is een vervolg op het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1.

Selecteer het aantal

Het schooladvies: waar letten leerkrachten op?

De scores voor begrijpend lezen en rekenen tellen het zwaarst mee voor het schooladvies. Begrijpend lezen is namelijk bij de meeste vakken in het voortgezet onderwijs belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan alle informatie die je bij geschiedenis en aardrijkskunde moet lezen (en begrijpen!). Rekenen telt zwaar mee, omdat het de basis is van wiskunde en ook wordt gebruikt bij de andere bètavakken.

Maar leerkrachten in groep 8 kijken voor hun schooladvies niet alleen naar de resultaten in het lvs. De meeste leerkrachten kijken gedurende het hele jaar ook naar andere belangrijke factoren.

 • Zelfstandig werken: is je kind in staat om zichzelf aan het werk te zetten en te houden? Lost het zelf kleine problemen op? Kan je kind een planning maken en zich eraan houden? Maakt het werkstukken en spreekbeurten zelf of heeft het jouw hulp nodig?
 • Leermotivatie: vindt je kind leren leuk? Is het op school en thuis leergierig? Stelt het vragen tijdens de les of zoekt het zelf meer informatie op?
 • Huiswerkhouding: denkt jouw kind zelf aan het huiswerk? Gaat het uit zichzelf aan de slag of moet je er bovenop zitten? De leerkracht kijkt of het huiswerk op tijd wordt ingeleverd en of er voldoende tijd aan besteed is.
 • Zelfvertrouwen: is je kind faalangstig of juist vol vertrouwen? Vraagt het voortdurend om bevestiging? Of heeft het genoeg geloof in zijn eigen kunnen om zelfstandig verder te werken?
 • Concentratie: is je kind in staat om zich langere tijd te concentreren of is het snel afgeleid?

Al deze factoren hangen natuurlijk met elkaar samen. Als de leerstof jouw kind niet zo boeit, zal het ook niet zo gemotiveerd zijn en zal het zich er ook niet zo lang op concentreren. Een faalangstig kind zal niet zo makkelijk zelfstandig kunnen werken, omdat het regelmatig bevestiging nodig heeft.

Maar het zijn wel allemaal factoren die meespelen bij het kiezen van het schoolniveau en het soort school.

Niveaus voortgezet onderwijs

Ongeveer de helft van de leerlingen gaat naar een havo of vwo. De andere helft gaat naar het vmbo.

Er zijn verschillende niveaus op het vmbo:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) – 75% praktijk, 25% theorie
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) – 50% praktijk, 50% theorie
 • Gemengde leerweg (vmbo-g) – 25% praktijk, 75% theorie
 • Theoretische leerweg (vmbo-t); soms mavo genoemd – 100% theorie (eventueel 1 beroepsgericht vak)

Op de havo en het vwo wordt een behoorlijke mate van zelfstandigheid verwacht. Zelf de stof doornemen en voorbereiden, zelf aangeven als je iets niet snapt en/of zelf hulpbronnen zoeken.

Heb je een kind dat slim genoeg is, maar het liefst thuis gelijk naar buiten rent om te gaan voetballen? Zoek dan naar een school die intensieve huiswerkbegeleiding biedt in de vorm van huiswerkklassen. Je kind gaat dan pas naar huis als het huiswerk af is. Op die manier vermijd je thuis conflicten. Of kies, in overleg met de leerkracht, voor een lager niveau. Misschien past dat gewoon beter bij het karakter van je kind. Je kind kan dan altijd nog doorgroeien naar een hoger niveau.

Op het vmbo wordt, afhankelijk van het niveau, wat minder zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht. Er is vaak ook wat minder huiswerk en meer huiswerkbegeleiding. Er zijn ook vmbo’s die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) bieden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De basisschool geeft in het schooladvies aan of jouw kind daarvoor in aanmerking komt.

Welk schooladvies past bij mijn kind?

Veel ouders zien hun kind het liefst naar havo of vwo gaan, of als dat niet lukt, toch ten minste naar vmbo-t/mavo.

Natuurlijk wil je ‘alles eruit halen wat erin zit’, maar intelligentie of leervermogen is maar één aspect van je kind. Het kan best zijn dat je kind slim genoeg is voor havo of vwo, maar daar toch niet gelukkig wordt. Omdat het niet houdt van leren bijvoorbeeld, maar liever buiten speelt, sport, muziek maakt of met zijn handen bezig is.

De niveaukeuze is voor de toekomst van je kind ook niet bepalend: tegenwoordig is er een groot tekort aan mensen die met hun handen willen werken. Met een praktisch vmbo-diploma is de kans op een goed betaalde baan dus erg groot. Bovendien kan je kind, als het zich doorontwikkelt, na het vmbo altijd nog doorgroeien, tot aan de universiteit toe. In het overzicht hieronder zie je via welke weg dat dan zou kunnen.

Schema doorstroming vmbo

Andersom zijn er ook kinderen bij wie het leren misschien niet zo makkelijk gaat, maar die heel gemotiveerd zijn om havo of vwo te doen. Bijvoorbeeld omdat ze leren leuk vinden of omdat ze een duidelijk doel voor ogen hebben. In mijn praktijk (voor remedial teaching) komen kinderen die heel graag een hoger schooladvies willen. Met extra (tijdelijke) ondersteuning, maar vooral door motivatie, zelfdiscipline en hard werken bereiken ze dat ook inderdaad vaak.

Niet eens met schooladvies basisschool?

Ben je het niet eens met het schooladvies? Dan kun je een gesprek aanvragen met de leerkracht, ib’er en/of directeur van de basisschool. Als jullie er samen niet uitkomen, kun je eventueel gebruikmaken van de klachtenregeling van de school.

Je hoeft het schooladvies niet op te volgen. Je kan je kind ook aanmelden bij een ander schooltype en de middelbare school mag je kind toelaten. Maar in principe gaat de middelbare school uit van het advies van de basisschool. Als je je kind aanmeldt bij een school, moet je verplicht het schooladvies meesturen.

Wat is de plaatsingswijzer?

In diverse regio’s (Friesland, Groningen, Zuidoost en -west Drenthe en Roosendaal) wordt gewerkt met de Plaatsingswijzer. Dit is een samenwerkingsverband tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Profielen

De Plaatsingswijzer werkt met profielen. Per onderwijsniveau zijn er 4 profielen waarop een leerling kan worden geadviseerd. Dit is omdat een leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die nodig zijn voor het betreffende onderwijsniveau.

De profielen staan hieronder omschreven. Voor sommige profielen is het nodig dat de basisschool extra informatie aanlevert. De vervolgschool ziet aan het gekozen profiel wat het niveau van de leerling is en of de leerling aanvullende begeleiding nodig heeft.

 1. Het Basisprofiel geeft aan dat je kind het geadviseerde niveau zonder meer aankan.
 2. Het Plusprofiel geeft aan de je kind misschien meer in zich heeft dan het geadviseerde niveau en mogelijk kan opstromen naar een hoger niveau.
 3. Het Bespreekprofiel geeft aan de je kind niet helemaal voldoet aan de eisen voor het geadviseerde niveau, maar dat dat komt doordat er thuis of op school iets gebeurd is waardoor je kind tijdelijk minder goed presteert. De basisschool kan dan adviseren om je kind toch toe te laten.
 4. Het Disharmonisch profiel is het profiel voor leerlingen met een leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. ASS of ADD) die door hun stoornis niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvan de basisschool verwacht dat zij dat niveau wel aankunnen.

Diverse soorten vervolgonderwijs

Naast de keuze voor het niveau van het vervolgonderwijs, kun je ook nog kiezen voor andere kenmerken van de middelbare school. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het reguliere programma een extra programma (profiel) aanbieden, zoals topsport, tweetalig onderwijs, cultuurprofielscholen of technasium.

LOOT-scholen

LOOT is een afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. Als je kind een zogenaamde LOOT-status heeft, kan het op zo’n school onderwijs combineren met topsport. Er wordt namelijk een op maat gemaakt onderwijsprogramma aangeboden.

Tweetalig Onderwijs

Op scholen voor tweetalig onderwijs wordt de helft van de lessen in een andere taal gegeven. Meestal is dat Engels, maar soms ook Duits. Het tweetalig onderwijs wordt vooral op havo- en vwo-niveau gegeven, maar er zijn ook tweetalige vmbo-scholen.

Cultuurprofielscholen

Op een cultuurprofielschool wordt veel gedaan aan toneel, muziek, dans, tekenen en schilderen en boetseren. Er worden ook regelmatig culturele excursies gedaan. Er zijn cultuurprofielscholen op zowel vmbo, havo als vwo-niveau.

Technasium

Technasia besteden veel aandacht aan onderzoeken en ontwerpen. O&O (Onderzoek en Ontwerpen) is op die scholen ook een examenvak. Leerlingen leren op een technasium goed nieuwe oplossingen bedenken en nieuwe ontwerpen maken. Technasia zijn er op havo- en vwo-niveau.

Onderwijsvisies

Bovenstaande scholen bieden allemaal iets extra’s qua vakken. Maar er zijn ook scholen die uitgaan van een bepaalde visie op leren:

De montessorischool

Het montessori-onderwijs richt zich niet alleen op kennis. Het vindt het ook belangrijk dat leerlingen o.a. leren kiezen, reflecteren, samenwerken en verantwoordelijkheid leren nemen. Leerlingen hebben vaak een grote mate van keuzevrijheid. Ze bepalen grotendeels zelf wat ze wanneer willen leren en welke lessen ze willen volgen.

De daltonschool

Ook de daltonscholen vinden zelfstandigheid, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid belangrijk. Er zijn dalton-uren (of keuzewerktijd-uren) waarin leerlingen zelf kiezen waar, hoe en aan welke stof ze gaan werken. De leerstof is vaak onderverdeeld in taken waaraan leerlingen op hun eigen manier kunnen werken.

De jenaplanschool

Op een jenaplanschool zitten jongeren in een klas met verschillende niveaus door elkaar. Daardoor hebben ze langer de tijd om naar het niveau toe te groeien dat bij hun past. Er wordt veel aandacht besteed aan ondernemen, plannen, creëren, samenwerken, reflecteren, verantwoorden, presenteren en talentontwikkeling.

Schoolkeuze middelbare school

Er valt dus heel wat te kiezen bij het uitzoeken van een middelbare school: niveau, het soort school… En dan is het ook maar net de vraag of de school van jullie keuze in de directe omgeving beschikbaar is.

Op deze website zie je gauw welke scholen beschikbaar zijn in je omgeving.

Bekijk ook:

Mirjam Schumacher, BEd Master SEN

Mirjam behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN. Ze werkte als leerkracht en journaliste en heeft een eigen praktijk voor Remedial Teaching

Gerelateerde artikelen

Reacties

17 reacties op “Schooladvies groep 8: hoe komt het schooladvies tot stand?”
 1. Hallo Carola,

  Ik het artikel staat beschreven dat een basisschool bij een schooladvies kan aangeven op welk profiel zij de leerling een leerling adviseert. Is er een site van de rijksoverheid oid waarin dit staat beschreven? Ik kan het niet zo goed vinden.

  Onze zoon is bewezen hoogbegaafd, maar eind groep 7 is er ook ernstige dyslexie geconstateerd. Hij volgt hiervoor behandeling. Nu heeft de dyslexie zijn scores op de cito behoorlijk beinvloed. School heeft nu aangegeven dat ze niet anders kunnen dan het schooladvies te formuleren nav zijn output, dus geven zij een kaderadvies. Wij zouden graag met school in overleg willen op basis van profiel 4 (dysharmonisch profiel, leerstoornis) om hem een hoger advies (we denken aan een dakpanklas mavo/havo) te geven en hem een kans te geven gezien zijn iq en stappen die hij nu zet door de behandeling. Wij willen graag de officiële stukken hierover meenemen in het gesprek, weet u waar ik deze kan vinden?

  Alvast bedankt,
  Hartelijke groet, Tamara

  • Beste Tamara,
   Ik denk dat het team van ‘Ouders en Onderwijs’ je vraag beter kan beantwoorden dan ik. Zij weten alles over de rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs. Hun contactgegevens vind je hier:

   https://oudersenonderwijs.nl/

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 2. Hoi Carola,
  Nergens vind ik duidelijk waar ik de niveaus van het voortgezet onderwijs ongeveer kan koppelen aan het niveau van uitstroom op de basisschool. Wat ik me afvraag is, of dat een richtlijn voor is? Ik begrijp dat je het altijd per kind moet bekijken maar een globaal idee zou fijn zijn.

  Is het bijv. mogelijk om te zeggen dat een kind dat basis wil doen, een uitstroom op groep 6 niveau moet hebben?
  En voor kader en uitstroom op groep 7 niveau?

  Onze zoon werkt nl nu met rekenen op groep 6 niveau en spelling op groep 7. Hij zit in groep 8. Verder zijn ze druk bezig te bepalen waar hij eigenlijk zit qua niveau omdat de vorige school dat niet logisch heeft geregistreerd.
  Het maakt ons niks uit op hij pro of basis gaat doen. Of misschien zelfs kader kan redden.. maar ik ben wel benieuwd hoe ik het ongeveer moet inschatten en waarom dat nergens iets over geschreven staat.

  • Beste Brin,
   Meestal wordt halverwege groep 6 duidelijk naar welk niveau een kind toewerkt. Maar ik denk niet dat je een uitstroom op groep 6 niveau kunt koppelen aan een advies voor de middelbare school.
   Vanaf 2010 wordt er gewerkt met referentieniveaus. Aan het eind van de basisschool zouden alle kinderen referentieniveau 1F (fundamenteel niveau) moeten hebben. Er is ook nog het streefniveau (1S) waar kinderen die meer kunnen naartoe kunnen werken.
   In dit artikel lees je er meer over:

   https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/taal

   Hartelijke groet,
   Carola

 3. Geachte Carola, onze dochter heeft in groep 7 en begin groep 8 TL advies gekregen. Rekenen is een zwak vak en dit bleef zo. Tussendoor veel gesprekken met de juf gehad over hoe wij kunnen helpen voor een havo advies. Tot onze verbazing kreeg zij vandaag een algemene leerweg als advies. Dit is niet eerder met ons besproken. Onderbouwing missen wij in dit verhaal. Wij zijn het dus niet eens met het advies. Wat kunnen wij hieraan doen? En heeft een intelligentie test hierin nut om toch het advies evt bij te laten stellen? Zij en wij hadden dit niet zien aankomen. Erg vervelend en zeker in deze gekke tijd.

  Heel graag lees ik u advies hierin.

  • Beste Hanin,
   Wat vervelend dat het advies lager is dan verwacht.
   Je kunt het beste met de leerkracht in gesprek gaan. Hij/zij kan je uitleggen waarom het advies veranderd is. Wellicht kan de intern begeleider ook uitleg geven.
   Ik weet niet of een intelligentietest de leerkracht van gedachten zal veranderen.
   Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het advies, moet de leerkracht het advies wel heroverwegen. Het advies kan dan naar boven worden bijgesteld, maar dit hoeft niet. Als de leerkracht dat niet doet, moet hij/zij wel kunnen onderbouwen waarom hij/zij dat niet doet.
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 4. ik vraag me af waarom een basisschool zich bemoeid met waar een kind na de basisschool heen gaat , dat is een keuze van het kind en de ouders maar zeker niet van school .

 5. mijn schooladvies was helemaal verkeerd ingeschat door mijn basis school
  ik was veel te hoog geadviseerd , want ik kan namelijk heel slecht leren
  daarom heb ik dat advies ook niet opgevolgd
  inmiddels heb ik wel al 31 jaar een eigen bedrijf

 6. Hallo ik heb een vraagje m’n dochter is heel zenuwachtig en hoopt op een vmbo-t advies en vind rekenen toch lastig heeft u tips?

  • Beste Karina,
   Waar is je dochter precies zenuwachtig voor? Als ze zenuwachtig is voor de eindtoets is ons Oefenboek Eindtoets Groep 8 wellicht iets voor haar. Dit is een oefentoets waarin alle onderdelen die getoetst worden met de eindtoets aan bod komen. In het scoringssysteem kun je invullen welke vragen je dochter goed en welke vragen ze fout heeft. Aan de hand hiervan krijg je een advies op maat voor taal en rekenen: wat je dochter wel beheerst en wat ze nog kan oefenen. Als je alleen rekenen met haar wilt oefenen, kun je het Oefenboek rekenen groep 8 met haar doornemen. Je kunt de oefenboeken in onze online shop bekijken.
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 7. Dag Carola,
  Even een aanvulling in het rijtje met scholen met een onderwijsvisie: de vrijescholen!
  De moeite waard om eens te bekijken.
  Groetjes, Hilde

 8. mijn dochter gaat naar de loot school. echter zit ik wat in mijn maag met haar school advies.
  ze is in groep 6 gedoubleerd en heeft daarna een grote sprong gemaakt en kwam op het advies uit op tl/havo. nu heeft haar werkhouding, zelfstandigheid etc is super goed , ze wil zelf heel graag. nu heeft ze haar zinnen op de havo gezet omdat ze later graag fysio wil gaan doen , hier is hbo voor nodig. school advies kreeg ze tl, omdat ze ook veel sport er naast doet. nu is haar route 8 score 198 dit staat gelijk aan tl/havo. het onderdeel leesvaardigheid telt het zwaarst in het onderdeel taal, hier scoort zij 234 dit is vwo niveau.
  op het onder deel reken is het verhoudingen (184 tl niveau) en verbanden (213 havo Nivea)
  ik vind dat ze haar de kans moeten geven op de havo. ben nieuwsgierig naar jou visie. vind het minstens een gesprek waard

  • Beste Tinie,
   Het is van een afstand altijd lastig in te schatten welk niveau het beste bij een kind past. De werkhouding, motivatie en zelfstandigheid van een kind zijn inderdaad ook erg belangrijk.
   Je kunt het beste met de leerkracht overleggen en vertellen hoe je dochter en jij erover denken.
   Misschien kan er op een LOOT school in de brugklassen nog gewisseld worden van niveau?

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 9. Leuk dat je als onderwijs het jenaplan noemt maar volgens onze school is dat alleen voor de basisschool. Kunt u mij zeggen of dat inderdaad zo is.

  • Beste Danielle,
   In Zwolle is een middelbare school die werkt volgens het Jenaplanconcept: https://www.jenaxl.nl
   Wellicht zijn er nog meer middelbare Jenaplanscholen. Dit zou je eens kunnen navragen bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

   Hartelijke groet,
   Carola

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *