Cito doorstroomtoets groep 8: alle informatie op een rij

Misschien heb je er wel eens van gehoord: de Cito doorstroomtoets groep 8. Elke achtstegroeper* maakt deze (Cito)-toets of een andere, vergelijkbare toets. Het schooladvies van de leerkracht is leidend als het gaat om de plaatsing van je kind op een middelbare school. Naast het schooladvies telt ook deze doorstroomtoets, voorheen ook wel eindtoets genoemd, mee.

Als je kind de doorstroomtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies werd verwacht, moet de school het schooladvies naar boven aanpassen. Dat wordt echter niet altijd gedaan. Een schooladvies is namelijk afhankelijk van heel veel dingen. Naast resultaten spelen bijvoorbeeld ook motivatie en werkhouding een rol. De leerkracht van groep 8 hoeft het advies niet aan te passen, als hij goede redenen heeft om dat niet te doen.

Het is overigens niet zo dat het schooladvies wordt aangepast als je kind minder goed scoort op de doorstroomtoets dan verwacht. Het schooladvies is immers gebaseerd op alle prestaties van de leerling en niet enkel op deze doorstroomtoets.

De uitkomst van de doorstroomtoets kan dus voor een deel bepalen naar welke middelbare school je kind gaat. Wordt het vmbo, havo of vwo? Maar hoe zit deze doorstroomtoets nou precies in elkaar? Waar bestaat hij uit en hoe wordt er gescoord? Het antwoord op deze en andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

* Niet alle kinderen uit groep 8 doen een doorstroomtoets. Een aantal kinderen is vrijgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • kinderen met een IQ lager dan 75
 • kinderen die hoogstwaarschijnlijk uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding
 • kinderen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en daardoor de Nederlandse taal nog niet goed beheersen

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Download de Oefenbladen Doorstroomtoets groep 8 (gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Doorstroomtoets basisonderwijs: keuze uit een aantal toetsen

Nu spreekt men steeds over dé Cito doorstroomtoets (ook wel de Leerling in beeld doorstroomtoets genoemd, naar het leerlingvolgsysteem van Cito). Maar in werkelijkheid is er niet 1 doorstroomtoets die heel Nederland gebruikt. De toets die nog steeds bekend staat als de Cito doorstroomtoets is slechts 1 van de mogelijkheden. Deze 6 doorstroomtoetsen worden in het schooljaar 2024-2025 aangeboden:

 • De Leerling in beeld doorstroomtoets. Deze toets is dus door Cito gemaakt en noemt men nog steeds vaak de Cito-toets, ook al is dat niet meer de officiële naam (sinds 2014). Leerlingen kunnen deze toets op papier of digitaal maken.
 • Route 8-doorstroomtoets van A-VISION. De Route 8-toets is een digitale doorstroomtoets die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Hoe dat werkt, lees je verderop in dit artikel.
 • De IEP-Doorstroomtoets van Bureau ICE. Scholen kunnen kiezen of ze de IEP Doorstroomtoets digitaal of op papier afnemen.
 • De Dia-toets van Diataal. De Dia doorstroomtoets is een digitale doorstroomtoets die zich aanpast aan het niveau van de leerling.
 • De AMN-Doorstroomtoets. De AMN Doorstroomtoets is een digitale toets. Ook deze toets past zich aan aan het niveau van de leerling.
 • De DOE-toets. Dit is een doorstroomtoets die door de overheid is gemaakt. Welke lesmethode een school ook gebruikt, de DOE-toets sluit altijd aan.

Toetsen die niet als doorstroomtoets goedgekeurd zijn, maar soms op scholen extra worden afgenomen eind groep 7 of begin groep 8 zijn:

De meerderheid van de basisscholen in Nederland neemt de Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito af. Daarom gaan we in dit artikel uitgebreider in op deze toets.

Lees ook:

Leerling in beeld-doorstroomtoets: de inhoud

Alle doorstroomtoetsen bestaan sowieso uit 3 verplichte onderdelen:

 • Taal –> Lezen
 • Taal –> Taalverzorging (spelling en leestekens)
 • Rekenen

Ook de Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito toetst deze onderdelen.

Lezen

Bij het onderdeel lezen krijgen leerlingen allerlei vragen over teksten. Ze moeten bijvoorbeeld met behulp van de tekst de betekenis van een moeilijk woord achterhalen. Ook krijgen ze vragen over de inhoud van de tekst. Bovendien moeten ze delen van de tekst samenvatten (of de beste samenvatting herkennen uit een aantal meerkeuze-opties).

De teksten van het onderdeel lezen zijn aansprekend en iets korter dan de teksten in eerdere Cito eindtoetsen. Alle vragen van dit onderdeel zijn meerkeuzevragen.

Taalverzorging

Dit onderdeel draait om spelling en het juiste gebruik van de leestekens. Zowel de werkwoorden als de niet-werkwoorden komen aan bod.

Het onderdeel taalverzorging bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Spelling wordt o.a. getoetst met een dictee.

Rekenen

De rekenopgaven gaan over de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Nieuw bij deze doorstroomtoets is dat de rekenopgaven minder talig zijn. Daardoor kunnen alle kinderen echt laten zien hoe goed hun rekenkwaliteiten zijn.

Digitaal of op papier?

De Leerling in beeld-doorstroomtoets van Cito kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen. In principe kan de leerkracht voor iedere individuele leerling die keuze maken. Zo krijgt elk kind de toets die het beste bij hem past. Een kind kan niet een deel van de toets digitaal maken en een ander deel op papier; het is óf het een, óf het ander.

Beide versies bevatten dezelfde toetsonderdelen. Ook de moeilijkheidsgraad van beide toetsen is vergelijkbaar.

De inhoud van de vragen in zowel de papieren als de digitale versie staat vast. Bij digitale toetsen van andere aanbieders is dat niet altijd het geval. Die zijn soms adaptief. Dat betekent dat het niveau van de vragen gedurende de afname wordt aangepast. Op deze manier krijgt een leerling vragen voorgeschoteld die passen bij zijn niveau. Dit gebeurt per onderdeel opnieuw.

Zo krijgt je kind bijvoorbeeld makkelijkere vragen bij taal zodra uit de eerste vragen blijkt dat het niveau voor taal hoog is. Voor rekenen worden de opgaven moeilijker als je kind de basisvragen zonder problemen doorloopt.

Uiteindelijk geven zowel de papieren als de digitale versie van alle goedgekeurde doorstroomtoetsen een representatief beeld van het niveau van je kind.

Dyslexie of een visuele beperking

Wanneer je kind dyslexie of een visuele beperking heeft, biedt Cito extra ondersteuning tijdens de doorstroomtoets.

 • Bij dyslexie kan je kind gebruikmaken van een vergrote versie en audio-ondersteuning.
 • Als je kind een visuele beperking heeft, mag het ook een vergrote versie gebruiken. Ook zijn er versies in zwart-wit beschikbaar.
leerlingen klas

Cito Doorstroomtoets scores

Als de Cito doorstroomtoets klaar is en nagekeken, krijgt je kind een leerlingrapport over de scores die het haalde. Het leerlingrapport is altijd positief verwoord en bevat de volgende onderdelen:

 • de vaardigheidsscore, ofwel de totaalscore van de toets (tussen 151 en 200)
 • advies over het meest passende schoolniveau
 • extra informatie per toetsonderdeel, waarbij je ook inzicht krijgt in het aantal goed beantwoorde vragen
 • de referentieniveaus: het rapport geeft duidelijk weer welke referentieniveaus voor taal en rekenen je kind beheerst

De vaardigheidsscore

De score die je kind op de doorstroomtoets haalt, noem je ook wel de vaardigheidsscore. De scores van lezen, taalverzorging en rekenen worden hiervoor bij elkaar opgeteld. Het totaal aantal goede antwoorden rekent men om naar een getal tussen de 151 en 200. Bij deze cijfers horen bepaalde middelbareschoolniveaus. Zo kunnen de leerkrachten advies geven over welk schoolniveau het beste bij je kind past.

Bron afbeelding: https://cito.nl/

Schooladvies

De uitslag van de Cito doorstroomtoets geeft een indicitatie voor het vervolgonderwijs. Globaal is de indeling als volgt:

 • tussen de 151 en 156: praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • tussen de 156 en 167: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • tussen de 167 en 173: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg
 • tussen de 173 en 180: vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo
 • tussen de 180 en 185: havo en vwo
 • tussen de 185 en 200: vwo

(bron: https://cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/leerling-in-beeld-doorstroomtoets/welk-inzicht-krijg-je/ )

Score per toetsonderdeel

Naast de totale vaardigheidsscore staat in het rapport ook meer gedetailleerde informatie over de verschillende onderdelen. Je ziet steeds hoeveel vragen je kind goed heeft van alle vragen van dat onderdeel. Daar wordt ook steeds een percentage bij genoemd.

Je kind krijgt niet alleen een totaalscore voor de 3 onderdelen. In plaats daarvan zie je in het rapport hoe het bijvoorbeeld bij lezen gescoord heeft op woordenschat, op begrijpen en op opzoeken. Op deze manier krijg je een goed overzicht van de vaardigheden die je kind al beheerst.

Referentieniveaus

Zoals eerder genoemd bestaat de Cito doorstroomtoets uit 3 verplichte onderdelen (lezen, taalverzorging en rekenen). In de rapportage die de leerkracht krijgt, staat ook aangegeven welk referentieniveau je kind heeft gehaald bij deze onderdelen. Er bestaan verschillende referentieniveaus, zoals 1F, 1S en 2F.

 • 1F is het niveau dat kinderen moeten beheersen aan het einde van de basisschooltijd. F staat voor ‘fundamenteel’.
 • 2F is het taalniveau dat je nodig hebt om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.
 • 1S voor rekenen is vergelijkbaar met 2F voor taal. S staat voor ‘streefniveau’. Ook hier geldt dat je dit niveau nodig hebt om goed mee te draaien in de maatschappij. Als je zelf boodschappen gaat doen, moet je bijvoorbeeld simpele dingen kunnen uitrekenen.

Men gaat ervan uit dat de meeste leerlingen bij de Cito doorstroomtoets het niveau 1F halen.

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Cito doorstroomtoets uitslag

De score die je kind haalt op de Leerling in beeld-doorstroomtoets, is niet meteen bindend. Dat wil zeggen dat de score puur ter advies dient. Uit de toets kan bijvoorbeeld naar voren komen dat de theoretische leerweg het meest geschikt is voor je kind, terwijl de leerkrachten vinden dat havo toch beter past. Als je het advies van de doorstroomtoets hoger is dan het voorlopige advies, moet de leerkracht het eerdere advies (in principe) naar boven toe bijstellen. Alleen als hij een goede reden heeft dat niet te doen, mag het oude advies blijven staan.

Middelbare scholen mogen een leerling niet zomaar weigeren. Dus als we uitgaan van het vorige voorbeeld: als een kind zich inschrijft voor de havo, mag de betreffende middelbare school hem niet weigeren, omdat zijn score op de Cito-toets beter matcht met de theoretische leerweg. Ook mag de middelbare school geen andere gegevens gebruiken of opeisen van de leerling.

Overigens, als je kind op de middelbare school zit, betekent dat niet dat de basisschool het kind meteen helemaal loslaat. Elk jaar nodigen de middelbare scholen de groep 8-leerkrachten uit om te praten over de kinderen. En dat is niet alles: van de eerste 3 jaar dat je kind op de middelbare school zit, ontvangt de basisschool de rapporten. Zo blijven de leerkrachten van de basisschool op de hoogte van hoe het ‘hun’ kinderen vergaat.

Schooladvies voortgezet onderwijs

voortgezet-onderwijs

Het definitieve schooladvies bepaalt dus welk type voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor je kind. Maar hoe komt zo’n schooladvies tot stand? Welke rol speelt de basisschool hierin en welke rol spelen de ouders hierin? En wat is een schooladviesgesprek?

Schooladviesgesprek

Een schooladvies moet je niet verwarren met een leerkrachtadvies. Uiteraard speelt de leerkracht ook een rol bij de totstandkoming van het uiteindelijke advies, maar zijn bevindingen en observaties zijn slechts een deel van het totale schooladvies.

In het schooladviesgesprek geeft de school aan welk middelbareschoolniveau het beste bij je kind past.

Dit advies baseert de school op meerdere gegevens, zoals:

 • De score op de doorstroomtoets
 • De resultaten van toetsen die het kind maakte in groep 8
 • De resultaten uit het leerlingvolgsysteem
 • Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling
 • Eigenschappen van de leerling, bijvoorbeeld werkhouding, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie. Ook kijkt de leerkracht hoe de leerling omgaat met huiswerk.
 • Het advies van de leerkrachten. Dit gaat om de bevindingen van de leerkracht van groep 7 (dus van het vorige schooljaar) en de leerkracht van het huidige jaar, groep 8.

Over het schooladvies valt overigens niet te onderhandelen. De basisschool informeert de middelbare school over het schooladvies.

Rol van de basisschool

De basisschool organiseert voor ouders voorlichtingsmomenten over het voortgezet onderwijs. Sinds de komst van de doorstroomtoets krijgen alle groep 8-leerlingen van Nederland op hetzelfde moment hun schooladvies: rond half maart. In de laatste week van maart kunnen alle leerlingen zich dan inschrijven bij een passende middelbare school.

Het inschrijven op de middelbare school zélf is niet de taak van de basisschool. Dat doe je zelf, samen met je kind.

De middelbare school mag een leerling op een hoger middelbare schoolniveau plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen mag niet: dat mag enkel op verzoek van de ouders.

Rol van de ouders

Als ouder laat je je goed informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs. Ook zoek je zelf een geschikte middelbare school voor je kind. Dit doe je op basis van het schooladvies. Vervolgens schrijf je je kind in bij de gekozen middelbare school. Let daarbij op de inschrijvingstermijnen. Als je meer wilt weten over hoe je de juiste school kiest, lees dan zeker dit artikel over de middelbare school.

Handige links

 • Bekijk de website van de overheid voor meer informatie over het schooladvies.
 • Informatie over de regelgeving over de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

Doorstroomtoets oefenen

Wil je de doorstroomtoets oefenen met je kind? Het is niet mogelijk om een exacte kopie van de doorstroomtoets te oefenen. Dat zou natuurlijk ook geen goed beeld geven van het niveau van je kind.

Wel is het mogelijk om de verschillende vaardigheden die aan bod komen in de doorstroomtoets te oefenen met het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1:

 1. Dorrit Kopping

  Heeft ons zeer goed geholpen. Als oefenmateriaal, dat al zinvol samen is gesteld, maar ook als informatie voor ons ouders. Bedankt ervoor.

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

(4 klantbeoordelingen)

27,00

Op voorraad

Aanbevolen combinatie:

Toevoegen voor 27,00

Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 – deel 1

Oefenboek Begrijpend Lezen deel 1 (excl. de online uitleg!)* Begrijpend lezen oefenen (groep 8) met het beste oefenboek. Volledig afgestemd op groep 8! Met vele oefenteksten met IEP/Cito-vraagstelling. * Gebruik voor het beste resultaat ook de online uitleg erbij! Met duidelijke videolessen voor je kind en instructies (inclusief leeswijzers) voor jou als ouder om je kind optimaal te ondersteunen.

Selecteer het aantal

Wil je extra oefenen voor de doorstroomtoets? Bestel dan het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2.

 1. Valerie

  Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

(1 klantbeoordeling)

27,00

Op voorraad

Aanbevolen combinatie:

Toevoegen voor 27,00

Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 – deel 2

Oefenboek Begrijpend Lezen deel 2 (excl. de online uitleg!)*

Extra oefenen voor begrijpend lezen met deel 2. Volledig afgestemd op groep 8! Met vele oefenteksten met IEP/Cito-vraagstelling.

* Gebruik voor het beste resultaat ook de online uitleg erbij! Met duidelijke videolessen voor je kind en instructies (inclusief leeswijzers) voor jou als ouder om je kind optimaal te ondersteunen.

Selecteer het aantal

Bekijk ook:

Aanbieding!
 1. Valerie

  Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboeken Doorstroomtoets Groep 8 deel 1 + deel 2

Original price was: 54,00.Current price is: 39,95.

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1 bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2* bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past!

* Dit oefenboek is een vervolg op het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1.

Selecteer het aantal

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

31 reacties op “Cito doorstroomtoets groep 8: alle informatie op een rij”
 1. Hoi Carola
  Mijn kinderen zijn in buitenland gestudeert (vanaf greop 3 t/m groep 6). In het buitenland, hebben ze een international scholen gevolgen. Dus, hebben ze bijna het Nederlandse taal vergeten. Nu, willen ze naar Nederland terug komen. Is er een mogelijkheid dat ze het Cito toets van groep 8 niet maken?
  Ik heb gehoord dat kinderen moeten ten miste 4 jaar in Nederland blijven voor ze het Cito-toets kunnen doen.
  Alvast dank

 2. Mijn vraag is 😢mijn zoontjr heeft gister de Cito toets gemaakt rekenen en begrijpenenlezen mijn vraag is hoeveel vragen krijgen ze en hoeveel fouten mag hij maken met zijn voorlopigeadivies? Op dit moment is zijn asviesries kader/vmbo theoretische waar ik helmaal niet tevreden over ben

  • Beste Karima,
   Het gaat er niet om hoeveel fouten je zoon maakt. Het aantal goede opgaven wordt gekoppeld aan een niveau. Naast de score van de toets spelen nog veel meer dingen mee bij het samenstellen van een advies. Bijvoorbeeld hoe zelfstandig je zoon is, hoe zijn werkhouding is en of hij zijn huiswerk maakt.
   De leerkracht heeft een compleet beeld van je zoon en kijkt welk niveau het beste past bij het totaalbeeld van je zoon.
   Als je het niet eens bent met het advies, kun je de leerkracht altijd vragen hoe hij/zij tot het advies is gekomen. Wellicht kan de leerkracht nog tips en adviezen geven.

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 3. Hoe vaak komt het voor dat ze het schooladvies aanpassen? Mijn zoon is het advies bb/kb maar hij scoorde erg goed op de eindtoets met 531 punten. Vmbo kb/gl- tl. Hij is pienter maar het komt er vaak niet uit door zijn ADD en Dyslexie. Wat moet ik doen zodat het advies aangepast gaat worden op school?

  • Beste Antoinette,
   Het advies wordt niet alleen gebaseerd op de score van de eindtoets. Ook de werkhouding, motivatie en zelfstandigheid van een kind spelen een belangrijke rol. Als je denkt dat je zoon vmbo kb/gl-tl aankan, kun je dit in eerste instantie het beste met de leerkracht bespreken. Je kunt je vraag ook stellen aan het team van Ouders & Onderwijs. Zij weten alles over de rechten en plichten van ouders met betrekking tot het onderwijs (oudersonderwijs.nl).

   Hartelijke groet,
   Carola

 4. De juf van mijn kind geeft aan dat een score van 538 aan vmbo-tl/havo toebehoort en wil daarom het advies van mijn kind niet herzien. Voor zover ik weet is dit wel Havo niveau. Kan ik ergens mijn recht halen en zorgen dat er een goed onderbouwde heroverweging plaatsvindt?

  • Hoi ik zit in de zelfde probleem mijn dochter heeft ook scoore van 537 gehaald maar krijg niet havo advies. Zou graag Willen weten hoe u dat recht gaat zetten. Gr

   • Beste Tandan,
    Een advies wordt niet alleen gebaseerd op de score van een eindtoets. Ook de zelfstandigheid, motivatie, werkhouding van een kind spelen een belangrijke rol. Je kunt het beste aan de leerkracht vragen hoe hij/zij tot het advies is gekomen. Als je het niet met het advies eens bent, kun je je vraag stellen aan het team van Ouders & Onderwijs. Zij weten alles over de rechten en plichten van ouders met betrekking tot het onderwijs.

    Hartelijke groet,

    Carola

  • Hallo , mijn zoon heeft ook het zelfde gescoort 538 punten eind citotoets. Is havo. Maar kreeg advies vmbo gl-tl/havo. Heb school gevraagt om het advies aan te passen. Krijg een antwoord dat het niet kan en dat het advies die zei hebben gegeven beter bij hem past. En ik weet dat er wel meerdere ouders zijn die hiermee zitten . Ik vind het niet terecht dat de school alleen kan beslissen op dit soort situaties en niet met ouders overleggen. En ook moeilijk doen. Ik wil ook wel weten waar ik terecht kan met dit probleem. Ik ben het niet eens met het schooladvies, omdat ik van mijn kind heel zeker bent dat hij de havo wel aankan.

  • Beste Felice,
   De Centrale Eindtoets bestond in 2018 uit 200 opgaven. Dit jaar bevat de toets 165 opgaven en wordt in twee dagdelen afgenomen. De toets bestaat uit taken en voor iedere taak krijgen de kinderen 35 -40 minuten de tijd. Het aantal opgaven per taak is verschillend.
   Hartelijke groet,
   Carola

 5. Geachte redactie,
  Onze oudste kleindochter behaalde de max. score van 550. Daar zijn we erg trots op. De officiële Cito eindrapportage hebben we gezien. De score weergave is duidelijk. Echter van de toelichting op het referentiegebeuren is voor onze kleindochter, voor ons zelf en voor de ouders geen touw aan vast te knopen. De vraag onzerzijds is ‘Kan dat niet in begrijpelijk Nederlands zodat het voor zo veel mogelijk mensen te begrijpen is?’
  Met vriendelijke groet,
  Guus van Groningen

  • Beste Guus,
   De referentieniveaus geven aan wat leerlingen kunnen op het gebied van taal en rekenen. Als een leerling referentieniveau 1F heeft, beheerst hij/zij taal en rekenen voldoende. Referentieniveau 1S geeft aan dat rekenen meer dan voldoende wordt beheerst en referentieniveau 2F is het hoogste niveau voor rekenen en taal voor de leerlingen in groep 8.
   Hartelijke groet,
   Carola

 6. Wordt het resultaat van de eindtoets met de VO school gedeeld? Als het toch niet van invloed is, zie ik niet in waarom dat zou moeten/mogen.

 7. De eindtoets wordt later afgenomen dan het schooladvies gegeven wordt en de inschrijving voor de middelbare school is ook al voor de centrale eindtoets. Ik mis dit in bovenstaand artikel want de chronologie in praktijk is dus anders

  • Beste B. Kok, in het artikel staat aangegeven dat basisscholen volgens de wet vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies moeten geven. De Eindtoets wordt in april afgenomen. Er staat ook in aangegeven dat het advies vervolgens eventueel naar boven kan worden aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *