De Cito score op het rapport uitgelegd (en wat je als ouder mag verwachten van de leerkracht)

Je kind komt thuis met zijn rapport en je ziet dat de Cito toetsscore op bijvoorbeeld de Cito-toets Rekenen ineens geen II meer is maar een IV score. Of, als de school letterscores gebruikt, dat je kind op begrijpend lezen ineens van een A naar een D score is gegaan.

Ik kan me voorstellen dat je hiervan schrikt want wat betekent dit nu voor de ontwikkeling van je kind? Is je kind ineens echt zoveel niveaus gezakt? En wat kan daar de oorzaak van zijn? En nog belangrijker, wat kun je als ouder doen als je dit tegenkomt in het rapport.

In dit artikel ga ik je uitleggen hoe het nu zit met die letter- en cijferniveaus van Cito. Ook geef ik je tips hoe je als ouder het beste kunt reageren op je kind maar ook wat je als ouder mag verwachten van de leerkracht.

Wat betekent die C-score

Een C score is een uitslag op een Cito-toets uit het LVS volgsysteem op een basisschool. De C score betekent dat de leerling tot de 25% leerlingen behoort die ‘net tot ruim onder het landelijk gemiddelde’ scoren. Cito zet de score van jouw kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

Op het rapport (meestal vanaf het tweede rapport) zijn de uitslagen van de zogenaamde Cito-toetsen weergegeven. Voor veel ouders is niet helemaal duidelijk wat deze Cito toetsscores betekenen.

De Cito-toetsen maken onderdeel uit van het Cito volgsysteem. De score op een Cito-toets wordt meestal weergegeven met een letter (A t/m E) of met de Romeinse cijfers I t/m V.  Hieronder zie je de betekenis van de letters.

Cito scores uitleg: a b c d e of I II III IV V?

Heeft je kind bij de uitslag van de Cito-toetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje hieronder:

A –  25% – hoogst scorende leerlingen
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E  – 10% – laagst scorende leerlingen

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I – 20% – ver boven het gemiddelde
II – 20% – boven het gemiddelde
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV – 20% – onder het gemiddelde
V – 20% – ver onder het gemiddelde

cito normering uitleg

Cito-toetsen: toetsscore en vaardigheidsscore

Je kunt niet zomaar de resultaten van verschillende Cito-toetsen met elkaar vergelijken. Een rekentoets in groep 4 heeft een andere inhoud dan een toets in groep 6. Om deze toetsen toch te kunnen vergelijken, wordt het aantal goed gemaakte opgaven naar eenzelfde meetschaal vertaald.

vaardigheidsscore

Het aantal goed gemaakte opgaven wordt de toetsscore of ruwe score genoemd. Een voorbeeld:

Sanne heeft de Cito-toets Rekenen E3 gemaakt. De toets bestaat uit 50 opgaven. Sanne heeft 36 vragen goed beantwoord. De toetsscore van Sanne is 36.

Deze ruwe score wordt vervolgens omgezet naar een zogenaamde vaardigheidsscore. De toetsscores van de verschillende toetsen van bijvoorbeeld rekenen worden op eenzelfde schaal (de vaardigheidsschaal) gezet.

Met de vaardigheidsscores kunnen de toetsen uit verschillende leerjaren of groepen met elkaar worden vergeleken. De resultaten van de toets Rekenen E6 (de toets die eind groep 6 wordt afgenomen) kunnen nu vergeleken worden met de resultaten op de toetsen Rekenen M6 (midden groep 6) en Rekenen E5 (eind groep 5). De leerkracht kan de ontwikkeling van een leerling in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld rekenen, met de vaardigheidsscore volgen.

De leerkracht kan ook de ontwikkeling van de vaardigheidsscore in een grafiek laten zien. Dit geeft een overzichtelijk beeld van de voortgang van je kind bij een bepaald vak.

Hoe voer je een gesprek met je kind over het rapport?

Nu je hebt gelezen wat de waarde is van de Cito scores op het rapport van je kind, begrijp je ook beter wat het betekent als je kind van bijvoorbeeld een A naar een D score is gegaan op een vakgebied. Eerst hoorde je kind bij de 25% hoogst scorende kinderen en nu bij de 15% ruim onder het landelijk gemiddeld. Dat is opvallend en roept ongetwijfeld vragen bij je op. Want hoe kan je kind ineens zoveel lager hebben gescoord?

Als eerste wil ik je de tip geven dat het heel belangrijk is dat je je schrikreactie niet aan je kind laat zien. Als je kind thuiskomt met zijn rapport, open het dan niet direct. Zeg dat je heel nieuwsgierig bent en dat je er samen even rustig voor wilt gaan zitten. Zet een kopje thee, pak de koektrommel en neem plaats aan de tafel of op de bank. Zo kun je in alle rust het rapport bespreken.

De tweede tip die ik je mee wil geven is dat je de regie aan je kind overlaat. Dus, geef het rapport aan je kind en laat hem aan jou uitleggen hoe zijn rapport eruitziet. Als je kind het lastig vindt om te praten, kun je hem helpen met de volgende vragen:

 • “Waar ben je trots op?”
 • “Hoe is het je gelukt dat je hier nu beter op scoort?”
 • “Welk onderdeel zou je zelf graag nog beter kunnen?”
 • “Waar ben je teleurgesteld over?”
 • “Weet je ook hoe het komt dat dit onderdeel deze keer wat minder goed ging?”
 • “Wat denk je dat de juf vindt van jouw rapport?”
 • “Waar denk jij dat ik het meest trots op ben?”
 • “Hoe zou ik je kunnen helpen bij iets wat je graag nog beter wilt kunnen?”

Laat je kind dus vooral voelen dat het niet afgerekend wordt op het rapport. Geef het kind vertrouwen in zijn kunnen en laat merken dat je bereid bent om hulp te zoeken als dat nodig is. Als ouder heeft jouw reactie namelijk heel veel invloed op het zelfbeeld van je kind. De goedkeuring van de ouder is een belangrijke basisbehoefte. Als je kind ziet dat jij schrikt van een bepaalde score, dan heeft dat invloed op zijn zelfbeeld. Hij kan al gauw denken dat het niet voldoet aan jouw verwachtingen, dat hij je teleurstelt.

Beter is het dus om vanuit een helpende gedachte je kind te ondersteunen. Benadruk de positieve punten uit het rapport en zeg dat je trots bent op wie hij is en dat je ervan uitgaat dat hij zijn best heeft gedaan. Zo kan je kind ook vol trots zijn rapport laten zien aan bijvoorbeeld opa of oma. Daarbij kan het handig zijn dat je opa en oma even kort van tevoren informeert over het rapport en deze tips aan hen doorgeeft. Of laat ze dit artikel lezen zodat ook zij helpend kunnen reageren op jouw kind.

5 stappen voor het voeren van een gesprek met de leerkracht over de Cito-toetsen

De volgende stap is om te gaan praten met de leerkracht van je kind. Als een rapport opvallende scores in de Cito laat zien, dan wil je natuurlijk graag een uitleg horen. Meestal word je in de rapportentijd uitgenodigd voor een tien-minutengesprek. Maar als jij denkt dat je meer tijd nodig hebt omdat je veel vragen hebt, geef dan gerust bij de leerkracht aan dat je graag dubbele tijd wilt, dus 20 minuten. Als je dit vooraf aan de leerkracht laat weten, kan zij er rekening mee houden in haar planning. Lukt dit niet, vraag dan of je op een ander moment langs mag komen omdat je met een aantal vragen zit.

Stap 1: Bereid je voor

Bereid je vragen voor op papier. Thuis kun je even op je gemak het rapport doornemen, zodat je alle vragen die je hebt, rustig kunt opschrijven. Ook kun je samen met je partner vragen bedenken. Lukt het niet om beiden naar het oudergesprek te gaan, dan heb je toch de vragen die je samen hebt bedacht, bij je.

Stap 2: Pak je tijd

Geef direct aan het begin van het gesprek aan, dat je een aantal vragen hebt over het rapport die je graag wilt bespreken. Wees je ervan bewust dat leerkrachten over het algemeen graag praten maar dat de tijd daardoor zomaar voorbij kan zijn voordat jij jouw vragen hebt kunnen stellen. Pak dus gerust jouw moment als je merkt dat de leerkracht veel aan het woord is. Bedank haar voor de informatie, zeg dat je het fijn vindt dat ze veel vertelt en dat je zelf ook nog graag wat wilt vertellen.

Stap 3: Vraag om een verklaring van de Cito score

Benoem een aantal positieve punten van het rapport. Bijvoorbeeld dat je ziet dat de werkhouding vooruit is gegaan of dat het automatiseren van het rekenen nu beter gaat. Benoem vervolgens je zorgen. Bijvoorbeeld dat het je opvalt dat er een Cito score tussen zit, waarvan je niet goed begrijpt hoe het komt dat er zo’n verschil zit tussen de vorige score en nu.

Van de leerkracht mag je verwachten dat zij de score kan verklaren. Er kunnen namelijk veel redenen zijn waardoor een Cito score ineens erg verschilt met de vorige score. Het kan zijn dat bepaalde leerstof nog niet is behandeld, waardoor je kind onvoldoende scoort op Cito die die leerstof al wél vraagt op de toets. Je krijgt dan een vertekend beeld van de Cito score want je kind kan dan immers niet laten zien wat hij al wél beheerst. Als dit de reden is, dan zou je kind op de methodetoetsen beter moeten scoren. Daar wordt namelijk alleen getoetst wat je kind aangeboden heeft gekregen. Als blijkt dat je kind ook op de methodetoetsen lager is gaan scoren, dan is dat een signaal dat je kind werkelijk een achteruitgang laat zien op dat vakgebied.

Een andere reden kan zijn dat je kind die dag niet lekker in zijn vel zat. Er kan iets gebeurd zijn op het schoolplein waardoor de concentratie minder was. Maar ook lichamelijk niet fit zijn kan invloed hebben op de score. Het blijft tenslotte een momentopname. Vertel de leerkracht ook of er thuis dingen spelen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de prestaties van je kind. Bijvoorbeeld een ziekte in de familie, jarig zijn op de volgende dag en zich daar erg druk om maken, een scheidingssituatie of de komst van een broertje of zusje. Al deze omstandigheden kunnen invloed hebben op de Cito score.

Stap 4: Vraag naar de aanpak

Als je samen met de leerkracht de opvallende score hebt besproken, vraag dan naar de aanpak. Wat is de volgende stap? Als bijvoorbeeld blijkt dat je kind op zowel de Cito-toetsen als de methodetoetsen achteruitgaat, dan mag je verwachten dat er extra hulp wordt ingezet.

Deze hulp kan zijn dat de leerkracht verlengde instructie gaat bieden. Of dat de remedial teacher een periode samen met je kind, of in een klein groepje, gaat werken aan de achterstand. Vraag ook of je thuis iets kunt doen. Afhankelijk van de leeftijd van je kind kun je thuis natuurlijk ook extra oefenen met het kind. Dat kan zijn dat je de tafels gaat herhalen of samen wat meer boeken gaat lezen. Overleg in dat geval goed met de leerkracht wat je thuis gaat doen en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Zie hieronder de Cito-pakketten:

Mocht de opvallende Cito score niet te verklaren zijn en lijkt het erop dat het een toevallige misser is, dan mag je van de leerkracht verwachten dat ze de Cito-toets nogmaals afneemt voor een duidelijke analyse. Het is begrijpelijk dat dit alleen kan als de Cito score écht afwijkt van wat je kind normaal laat zien. En dat er een duidelijk verschil is tussen de overige scores en de laatste score waarbij je kind minstens 2 of 3 niveaus is gezakt. Dus bijvoorbeeld van een B naar een E score of een I naar een IV score. Afhankelijk van het beleid van de school mag de nieuwe score wel of niet worden meegeteld. Bespreek goed welke afspraken hiervoor gelden.

Als blijkt dat je kind bij het opnieuw afnemen van de toets nu wel een passend beeld laat zien, dan weet je dat je je geen zorgen hoeft te maken over de ontwikkeling van je kind. Dat is dan in ieder geval een geruststelling.

Stap 5: Vraag om een vervolgafspraak

Als duidelijk is welke actie de leerkracht gaat uitvoeren, vraag dan meteen om een vervolgafspraak. Je wilt natuurlijk graag weten of bijvoorbeeld de extra instructie of begeleiding effect heeft. Zowel van school als van thuis. Het zal even duren voordat je kunt zien dat er vooruitgang meetbaar is, dus maak de afspraak pas over een periode waarin het reëel is dat je effect mag verwachten.

Cito uitslagen in twijfel trekken, kan dat?

Je mag een Cito score gerust in twijfel trekken als deze opvalt. Als je meer duidelijkheid hebt over de reden van de score, kun je dit ook met je kind bespreken. Vertel bijvoorbeeld dat het komt omdat de juf nog niet alles in de klas heeft geoefend met de kinderen. Of dat je hebt gehoord van de juf dat je kind de tafels nog zo moeilijk vindt en dat je samen extra gaat oefenen thuis. Klik hier voor GRATIS werkbladen die je samen met je kind kunt maken.

Soms kan het zijn dat je kind veel druk ervaart bij het maken van een Cito-toets of een andere toets. Ook dit kan invloed hebben op de resultaten. Je kind kan dan last hebben van faalangst. Mocht je het idee hebben dat dit aan de hand is, lees dan hier het artikel over faalangst met waardevolle oefeningen om je kind te helpen.

En vergeet niet, een kind is méér dan een cijfer, want achter het cijfer van een kind zitten veel kwaliteiten die vooral gezien moeten worden door elke ouder.

Tip: kijk voor gericht oefenen naar deze oefenboeken

Plaats ook even een reactie onder dit artikel over jouw eigen ervaringen met de gesprekken over de Cito scores met je kind en met de leerkracht.

Bekijk ook:

Werkbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 4 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 5 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 6 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 7 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 8 Rekenen (Gratis)

Marja Wouda

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Reacties

76 reacties op “De Cito score op het rapport uitgelegd (en wat je als ouder mag verwachten van de leerkracht)”
 1. Hallo,
  Ik heb tweeling jongens in groep 4. In de afgelopen half jaar rapport hebben ze het best wel oke gedaan met rekening (A- en B-). Woordenschat was maar een C en met spelling kreeg de ene E+ en de andere E. Deze jongens zijn tweetalig (we spreken engels thuis), dus ik kan me wel voorstellen dat ze laag scoren in een test dat maar de helft van hun woordenschat toetst (en dat ze het goed doen met het universele taal van rekening). Alleen dat spelling nog. Komt het vaker voor dat tweetalig kinderen slecht met Nederlandse spelling en taal doen? Hoe kan ik ze beter helpen? of duurt het gewoon wat langer voor dat ze er vanzelf komen?
  Alvast bedankt

  • Beste Anneke,
   Ik weet niet of het vaker voorkomt, maar het lijkt me niet onlogisch. Ik denk dat het belangrijk is dat de woordenschat van je zoons groter wordt en je even een stapje terug doet met spelling.
   Ik denk dat je met spelling het beste bij het begin kunt beginnen: de 1e helft van groep 3.
   Het Oefenboek Spelling Groep 3 – 1e helft schooljaar vind je in onze online shop.

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Mijn dochter zit in groep 6 en scoort op alle vakken merendeels I met een drietal tussentijdse cito’s van II. Avi zit ze op het hoogste niveau. Alleen met rekenen scoort ze erg onregelmatig. Haar scores zijn II/ III/ IV/ IV/ III/ II /V
   Nu blijkt ze tegen mij gejokt te hebben dat rekenen beter ging en was haar rapport dus een verassing. Ook de juf heeft me tussendoor niet aangesproken hierover.
   Is deze score door extra begeleiding nog omhoog te krijgen? Ik merk dat ze mijn uitleg vaak wel snapt maar de uitleg op school niet.

   • Beste Zeola,
    Het is van een afstand lastig om in te schatten of je de dochter baat heeft bij extra begeleiding, omdat we je dochter niet kennen.
    Ik denk dat je hier alleen achter komt als je het probeert.
    Je kunt middels onze gratis oefenbladen gewoon eens proberen of extra begeleiding je dochter helpt.
    Je vindt de gratis oefenbladen hier: https://wijzeroverdebasisschool.nl/werkbladen/rekenen
    Succes!

    Hartelijke groet,
    Carola

 2. Hoi Marja,

  Onze dochter (eind groep 4) heeft de rekencito slecht gemaakt en zit op een V-score. Dit was bij de eerdere rekencito’s ook al het geval. De methodetoetsen maakt ze echter wel goed, hoewel ze hiervoor ook extra instructie van de docent krijgt. Ze kan het wel, alleen het duurt vaak iets langer “voor het kwartje valt”. Wij willen haar graag begeleiden dus zijn met jullie oefenboeken aan de slag. Het zou onze ambitie zijn om haar naar een III-score te krijgen. Op school geven ze echter aan dat dit haast onmogelijk is: “eenmaal een V wordt eigenlijk nooit een IV”. Ik vrees dat ze nu in het hokje “kansloos” gestopt wordt en daar niet meer zo snel uit komt. Wat is jullie mening hierover? Is het mogelijk om te groeien op de cito-ladder, of gaan we dan iets van haar vragen dat onmogelijk is? Ik wil mijn dochter niet overvragen maar denk tegelijkertijd dat er meer in haar zit. Ze is een zeer jonge leerling die naar ons gevoel te snel is doorgezet naar groep 3. We hebben het gevoel dat ze daardoor steeds op haar tenen moet lopen. Volgens de school is alsnog zittenblijven echter geen optie, want daar is ze niet “slecht genoeg” voor.

  • Beste Carolien,
   Het is voor ons van een afstand altijd lastig in te schatten wat wel of niet haalbaar is voor een kind. Maar je kunt het in ieder geval proberen denk ik. Het is wel belangrijk dat je dochter plezier houdt of krijgt in rekenen. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat je goed aansluit op het niveau van je dochter. Ongeacht welk niveau dit is. Als je bijvoorbeeld nu merkt dat ze veel moeite heeft met de oefenbladen van groep 4, kun je het beste even een stapje terug doen en beginnen met de oefenbladen van groep 3. Als je goed aansluit op haar niveau gaat ze succeservaringen beleven. Hierdoor groeit haar zelfvertrouwen en zullen waarschijnlijk ook haar prestaties omhoog gaan. En dit versterkt elkaar vaak weer. Als je thuis aan de slag gaat, kun je beter iedere dag even kort oefenen (een kwartiertje of twintig minuten) dan een paar keer per week heel lang.

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 3. Hi, mijn dochter (groep 3) heeft een heel goed rapport (alles “g”, maar 1 rv”); op Cito rekenen III; voor spelling I+; dmt I maar begrijpend luisteren V! Rekenen en begrijpend luisteren gaat achteruit. Wat moeten wij nu uit die scores opmaken? Zo’n groot verschil in niveaus? Hoe kunnen we onze dochter helpen met het leggen van verbanden?

  • Beste Ingeborg,
   Wat een mooi rapport heeft je dochter! Het is van een afstand lastig om te zeggen wat de scores betekenen. Dit kun je het beste met behulp van de tips in bovenstaand artikel aan de leerkracht vragen. Bij jonge kinderen kan de ontwikkeling ‘grillig’ verlopen. Ze staan soms even stil om daarna weer een spurt te maken. Ik zou het goed in de gaten houden en overleggen met de leerkracht.
   Het onderdeel verbanden kun je oefenen met sommen waarin eenvoudige beelddiagrammen en staafdiagrammen voorkomen. (In ons vakantieboek van groep 3 naar groep 4 komt dit aan bod. Het boek is alleen nog niet verkrijgbaar, omdat we er nog mee bezig zijn.)
   Thuis zou je ook een kralenketting kunnen rijgen met een patroon: 4 rode kralen, 3 witte kralen, 4 rode kralen, enzovoort. Of een patroon van figuren door je dochter af laten maken (een cirkel, een vierkant, een driehoek, een cirkel, een vierkant, enzovoort).

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 4. Hoi Maaike .
  Mijn zoon heeft goed stapje gemaakt vergeliken met eind toets groep 3. Rekenen was hoge C,spelling B. Begrijpen lezen Dwas niet gescored

 5. Beste Rian,
  Het is van een afstand lastig te zeggen waardoor je zoon een lagere score had dan normaal. Misschien had je zoon zijn dag niet, was er net iets gebeurd op het schoolplein of was hij zenuwachtiger dan normaal. Ik weet ook niet wat de score van de groep gewoonlijk is.
  Ik zou het even bespreken met de leerkracht. Dan kun je ook vragen met welke sommen je zoon nog moeite heeft.
  Succes!
  Hartelijke groet,
  Carola

  • Mijn kinderen geven ook aan dat zedeechte cito veel moeilijker vonden. De leerkracht benoemde dat ze overgegaan zijn naar een nieuwere citoversie (3). Kunnen daar verschillen door ontstaan?

   • Beste Sandra,
    Veel kinderen vinden de Cito-toetsen moeilijker dan de methodegebondentoetsen. Ik denk niet dat er heel veel verschillen zijn ontstaan door de nieuwe Cito (Cito 3.0), maar je zou je vraag nog eens kunnen stellen aan Cito ([email protected]).

    Hartelijke groet,
    Carola

 6. ik lees vele reacties , ik vind dat beide zoons goed hun best hebben gedaan ook al heeft er een hoger score dan de andere …. ze doen super hun best en dat vind ik belangrijker dan de cito toets……

  • Beste Kati,
   Dit kun je het beste even aan de leerkracht van je zoon vragen. Wij hebben de tabellen waaruit je dit kunt aflezen hier niet liggen.

   Hartelijke groet,
   Carola

 7. Hoi, mijn zoon heeft gisteren de 3-minuten toets lovs E3 gemaakt. Nu zien we op het ouderportaal dr uitslag. Kaart 1 = II ; Kaart 2=I ; Kaart 3=II en alles bij elkaar = I
  Ik weet niet hoe die laatste score (1+2+3) tot stand komt en kan dat ook nergens terugvinden. Kunnen jullie mij dat uitleggen? Dankjewel

  • Beste Sylvia,
   Dit kun je het beste even aan de leerkracht van je zoon vragen. Wij hebben die tabellen waaruit je dit kunt aflezen hier niet liggen.

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Serena,
   Dit kun je het beste even aan de leerkracht van je zoon of dochter vragen. Wij hebben die tabellen waaruit je dit kunt aflezen hier niet liggen.

   Hartelijke groet,
   Carola

 8. Hoi,
  mijn zoon heeft een c bij spelling, rekenen en leestempo, een d voor begrijpend lezen
  wat voor advies krijgt hij
  groeten,
  meryam

  • Hallo Meryam,
   Dit kun je het beste aan de leerkracht van je zoon vragen. De leerkracht baseert zijn/haar advies niet alleen op de Cito-score. Ook werkhouding, zelfstandigheid, enzovoort zijn belangrijke aspecten die mee tellen.
   Succes!
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

 9. Hallo Mir,
  Het is van een afstand lastig om te zeggen wat de oorzaak is van de tegenvallende Cito-scores van je dochter. Als ze voorheen wel goede scores had voor deze onderdelen, zou het inderdaad kunnen dat de nieuwe methode voor haar niet zo goed heeft uitgepakt. Het komt vaker voor dat kinderen de methodegebondentoetsen wel goed maken en de Cito-toetsen niet. De vraagstelling van Cito is vaak net wat anders dan de kinderen gewend zijn, alles ziet er anders uit en er worden, omdat Cito-toetsen een ander doel hebben dan de methodegebondentoetsen, ook andere dingen gevraagd. Hier lees je er meer over: http://www.cito.nl/veelgestelde%20vragen (even klikken op ‘vragen van ouders’).

  Ik zou dit even met de leerkacht bespreken. Hij/zij heeft een goed beeld van wat je dochter wel en (nog) niet kan.
  Succes!
  Hartelijke groet,
  Carola

 10. Kun je als als ouder inzage krijgen in de gemaakte CITO toetsen van je kind? Mijn dochter zit in groep 6 en heeft een prima rapport op de CITO’s na, deze zijn ronduit slecht. We willen haar graag gericht helpen maar dan is het wel handig te weten waarom de CITO’s zo slecht zijn gemaakt (opgaven niet af, niet begrepen, etc.). Ik las ergens dat je als ouder geen inzage hebt in de gemaakte CITO toetsen. Klopt dit?

  • Hallo Jan,
   Het komt inderdaad vaker voor dat kinderen de methodegebondentoetsen beter maken dan de Cito-toetsen. De vraagstelling is vaak anders dan de kinderen gewend zijn.
   Je kunt het beste aan de leerkracht vragen waar het precies fout gaat. De leerkracht weet waar je dochter wel en nog niet zo goed in is en heeft waarschijnlijk al een plan om je dochter te helpen.
   Hartelijke groet,
   Carola

  • Hallo Andrea,
   Een III score betekent dat je kind hoort bij de de groep leerlingen die scoort op het niveau van het landelijk gemiddelde.
   Hartelijke groet,
   Carola

 11. Onze dochter heeft vandaag haar eerste rapport gekregen. Rekenen zowel taal cito score C. Wat kunnen we hier zelf thuis mee oefenen voor haar. Ze zit in groep 1.

 12. even een vraagje over begrijpend lezen: mijn dochter zit in groep 6 en ze leest elke avond in bed wel een half uur, soms s ochtends ook. maar met de toets scoorde ze IV, en de juf zei dat ze meer moest lezen…ze kreeg worden als journalist en chatten, nou daar heeft ze (gelukkig) nooit van gehoord…of ze moet het toevallig in een boek gelezen hebben…dus ik vond het wat hoog gegrepen en van mij hoeft ze niet meer te lezen…
  maar ligt dit aan mij of ligt het niveau echt zo hoog??
  bedankt!!

 13. Zoon scoorde in groep 3 en 4 Atjes op begrijpend-lezen.
  Hallo,
  Nu een C de juf geeft aan de toets opnieuw te laten maken,
  maar de eerst behaalde score blijft toch in het leerlingvolgsystemen staan?

  • Beste Deb,
   Dat lijkt mij wel. Het kan niet zo zijn dat Cito-toetsen meerder keren gemaakt worden en dat dan de beste score telt. Let wel, het is alleen maar een manier om de ontwikkeling van de leerling te volgen. Vanaf groep 6/7 kunnen de uitslagen een bouwsteen vormen van het schooladvies.

 14. Onze dochter is een kei in rekenen, maar heeft de Cito verknald. Ze blijft zeggen, dat ze maar 6 fout had.. we gaan vanavond eens navraag doen.

 15. Hoi,
  Onze dochter gaat naar groep 7, ze heeft Ernstige Enkelvoudige Dyslectie, haar scores zijn, DMT, ver onder de É , Taalschaal A, begrijpend lezen B, rekenen À, spelling C, AVI E5, IQ 118 (getest voor voor haar EED), wat voor schoolniveau zouden we kunnen verwachten? Ik weet niet hoever haar dyslectie haar schoolkeuze bepaald.
  Met vriendelijke groet

 16. Onze zoon zit in groep 7. 7 jaar lang kregen we op school te horen dat het hartstikke goed gaat, waarbij wij de indruk kregen dat hij tot de “top” van de klas behoorde. Alle cijfers 8 of hoger, Cito’s laatste twee jaar wat minder, maar (volgens school) geen reden tot ongerustheid. Zelf herhaaldelijk gevraagd of wij nog iets kunnen betekenen. Maar het antwoord daarop was ontkennend. Nu krijgt hij een voorlopig VMBO-TL/Havo advies, terwijl wij verwacht hadden dat het toch minstens Havo/Vwo zou worden. We hebben inmiddels een nieuw gesprek met de leerkracht gevraagd en inzage in de CITO toetsen (moet nog plaatsvinden). Kunnen we nog meer doen?

  • Hi Johan,
   Dit verhaal horen we wel vaker (helaas). Op school vindt men dat het goed gaat, maar de verwachtingen van de ouders zijn onvoldoende bekend. En wat is dan ‘goed’? Het is denk ik goed om alsnog de verwachtingen die jullie hebben (mede op basis van de rapportcijfers) duidelijk te maken. Vervolgens is het goed om in het gesprek (of voor het gesprek) duidelijk te krijgen hoe het schooladvies precies is opgebouwd. Het schooladvies is een combinatie van veel zaken en het kan zijn dat jullie school sommige zaken zwaarder laat meetellen in het advies dan andere dingen. Op de school van mijn kinderen werd duidelijk aangegeven hoe men de rapportcijfers zag in relatie tot het niveau van de middelbare school (bijvoorbeeld 8 en hoger was VWO-niveau). En er werd duidelijk aangegeven welke toetsen ‘meetelden’ voor het advies (in geval van onze school: de toetsen uit het Cito volgsysteem van groep 7 en groep 8 en het Drempelonderzoek). Het kan ook nog zo zijn dat bepaalde Cito-toetsen dan weer zwaarder meewegen (meestal begrijpend lezen en rekenen). Als je dat helder op een rij hebt, kun je kijken in welke mate de rapportcijfers meetellen. Ook interessant is natuurlijk of het advies nog wordt bijgesteld als de toetsen en rapportcijfers in de eerste helft van het schooljaar van groep 8 goed zijn. Veel succes met het gesprek!

 17. Mijn kind had in beide kleutergroepen op taal voor kleuters en rekenen een A +. voor beide. Nu zit ze op niveau 2. Is dit dan een oude B score of een lage A Score?

 18. Mijn zoontje scoort op rekenen voor kleuters 120 (verticale lijn), ver boven de onderlijn van niveau A. Hoe uitzonderlijk is dat?

 19. Wat ik niet snap is dat een iv score en een v score als onvoldoende worden gezien. Dit terwijl volgens dit systeem dan 40 % van de kinderen hieronder vallen. Hoe kan iets onvoldoende zijn als slechts 60% van de kinderen aan de norm voldoet?

 20. Hoe moet ik de score van onze dochter zien. 3 keer C, 2 keer B en 1 keer A. Is dat Gl Tl of Havo? Of misschien Kader? Onze andere dochter had altijd alleen maar A en gaat nu tto/lyceum doen.

  • Hi Jorinde,
   Je kunt de scores niet 1-op-1 vertalen naar een advies. Het schooladvies wordt door de leerkracht opgesteld en daarbij spelen meer factoren dan alleen de Citotoetsen een rol. De Citotoetsen uit groep 7 en groep 8 zijn op veel scholen wel een belangrijke bouwsteen van het schooladvies. Meestal tellen de uitslagen op de Citotoetsen voor begrijpend lezen en rekenen zwaarder mee. Vraag op jullie school na hoe het schooladvies wordt samengesteld en welke rol de scores op de Citotoetsen spelen. Je kunt dan ook vragen of er nog onderscheid wordt gemaakt tussen de toetsen begrijpend lezen en rekenen en de rest van de toetsen.

 21. Dit willen wij ook heel graag weten!! zie onderstaand bericht.
  Door Anja op 23 februari 2016

  Is er ook iets te zeggen over het schooladvies in groep 8 in relatie tot de scores? Is het zo dat een A score bijvoorbeeld gymnasium advies betekent? En E Lager Leer en Werk Onderwijs?

  • Hi Anja,
   De scores uit het leerlingvolgsysteem zijn niet 1-op-1 te vertalen naar een schooladvies. Basisscholen en Middelbare scholen hebben vaak regionaal afspraken met elkaar over hoe de verwijzing naar het voortgezet onderwijs plaatsvindt. De basisschool levert dan vaak een onderwijskundig rapport aan de middelbare school over het kind. Hierin zijn ook vaak de uitslagen van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 of vanaf groep 7 opgenomen. Een voorbeeld van hoe hiermee om wordt gegaan is de ‘Friese PLaatsingswijzer.
   Hier een citaat uit de informatie over de plaatsingswijzer: “De Plaatsings-wijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. In de matrix van de Plaatsingswijzer zien we de gegevens over de cognitieve ontwikkeling in relatie tot het vervolgperspectief; de leerkracht verbindt deze met de andere aspecten van ontwikkeling.” De uitslagen van de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem zijn dus meestal een onderdeel/bouwsteen van het schooladvies (met meestal de nadruk op de Cito-toetsen Begrijpend Lezen en Rekenen). Ik zou op jullie school navragen hoe het advies wordt onderbouwd en welke rol de Cito-toetsen daarbij spelen.

 22. Zal graag zien dat de cito wordt afgeschaft. In groep 6 komen in de citorekenen breuken voor terwijl deze nog niet behandeld waren. Het nu al constant prestatiegericht bezig zijn is wat mij betreft not done. Daarbij is het op het moment dat teveel leerlingen te ‘goed’ scoren de cito normering wordt bijgesteld zodat het grootste gedeelte alsnog vmbo advies blijft krijgen. Het blijft een wasseneus en schiet in zijn geheel zijn doel voorbij.

 23. Wat als van groep 6 alle leerlingen ( incl 8 levelwerkers) in een keer allemaal, op alle punten lager scoren. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Wat kan ik hier als ouder mee doen?

 24. Mijn dochter scoorde vorig jaar in de CITO toetsen een A voor rekenen, de toets die zijn een maand geleden heeft afgenomen een C.. hoewel ik weet dat het een momentopname is vraag ik me af hoe zo’n grote achteruitgang binnen een half jaar kan.

  • Hi Kirsten,
   Een groot verschil tussen de methodetoetsen en de Citotoetsen kan verschillende oorzaken hebben. Ik zou hierover zeker in gesprek met de leerkracht gaan. De Citotoets is een momentopname. Het kan een incident zijn. De Citotoetsen bevatten opgaven van een lager niveau en van een hoger niveau dan de lesstof die de kinderen hebben gehad. Bij de methodetoetsen wordt steeds getoetst wat kinderen net hebben gehad. Het zit misschien dan nog ‘vers’ in het geheugen. Meer informatie over de Citotoetsen vind je hier:
   Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem

 25. Van mij mogen ze de Cito afschaffen, ik blijf het een moment opname vinden. Bij mijn zoontje hebben ze de normering vorig jaar aangepast. Het is bijna nog onmogelijk om een goede score te halen. zo zit mijn zoon in groep vier in plusgroepen, maar heeft deze Cito laag gescoord. Ik vind het zo verwarrend, kijk gewoon naar de prestaties van heel het jaar.

 26. Ook bij “oude” cito toetsen rekenen is er sprake van redactiesommen, verhalende sommen, dus taal blijft belangrijk. Cito rekenen / taal kleuters en groep 3 inderdaad niet waarde aan hechten, maar er kan soms ook zaken ontdekt worden. Onze dochter scoorde slecht op rekenen kleuters en groep 3 (score,5 / 5-) vooral, automatiseren en vragen begrijpen gaan lastig. Veel geoefend en nu heeft ze voor rekenen groep 4 score 2. Cito score is van belang voor vervolgkeuze vanaf groep 6, Bovendien niet ieder kind hoeft score 1/2 te halen, immers niet ieder kind gaat naar HAVO/VWO.

 27. In groep 3 en 4 worden ” nieuwe” cito toetsen voor rekenen afgenomen. Als het kind niet goed in taal is of de vraag ( dus ook taal) niet goed begrijpt dan gaat hij/zij de mist in, terwijl de kans heel groot is dat het kind de som wel degelijk weet. Het ” gewone” rekenen is er niet veel meer bij. Ik vind het zorgelijk en vraag mij af of we met deze nieuwe cito niet het doel voorbij schieten. Ik vraag mij af hoe er verder in Nederland op wordt gescoord tov de ” oude” cito toetsen. Ik vind overigens cito toetsen net als de heer Willems discutabel, die al eerder reageerde , zeker in de onderbouw.

  • Hi Sandra, dan zijn de scores A t/m E en I t/m V gecombineerd. Ze geven dan beide scores aan (zie ook de afbeelding in het artikel).

 28. Hallo,
  Van mijn zoontje krijg ik ook een resultaat in kleur…. cito rekenen voor kleuters lovs m1 kleur.
  Wat is dit en wat zijn de resultaat mogelijkheden?

  • Hi Nicole,
   De Cito rekenen voor kleuters bevat de onderdelen getalbegrip, meten en meetkunde. Daarnaast zijn er aparte toetsen voor kleur en lichaamsdelen. De ‘toets kleur’ bestaat uit 19 opgaven. Deze extra toets wordt niet altijd standaard afgenomen. Ik neem aan dat de scores hetzelfde zijn ingedeeld als bij de reguliere toetsen (A t/m E en/of I t/m V).

  • Gooi die scores maar meteen weg. Kijk eerst eens of het kleuterbrein al voldoende is gegroeid voor aan CITO te denken (zie programma Monitor van afgelopen zondag!)

   • Ik weet het niet hoor. Een kind kan heel erg groeien zelfs al houdt dit kind een E score. Op het rapport kun je nog eens een compliment geven over de groei. Maar als ze een cito-plaatje gaan uitdraaien ziet een kind alleen maar rood, de stijgende lijn valt niet meer op. Met zo’n rapport naar opa of de buurvrouw gaan is dan minder leuk. Mijn mening is dat de citoscores best besproken kunnen worden, maar dan wel met een 10 min. gesprekje. Niet even in het rapport gestoken en ouders zoek het maar uit….

    • De citoscores moeten voor de ouders inzichtelijk zijn en helemaal niet gedeeld worden met een kind. Die moeten, zeker in groep 5, nog verre blijven van dit soort scores. Ik wil altijd wel graag een uitdraai maar bespreek dit nooit met mijn kinderen. Wat hen betreft beperk ik het gesprek tot: zijn jullie happy in de klas, vinden jullie iets moeilijk en kunnen we jullie daarmee helpen?

     • Helemaal mee eens. Het draait nu allemaal om de CITO scores. Die komen bij ons gewoon op het rapport te staan en er wordt veel nadruk op gelegd. De dingen die ze in de klas doen, zijn ineens minder belangrijk. Erg jammer!

     • Ik heb niet in NL gestudeerd, mijn dochter is in FR geboren. Ik vond het verwarrend dat ik geen inzicht kon hebben op de cito zelf, en alles wat dat inhoudt en bijhoort. Tijdens de oefen citoweek en de citoweek ook niet. Ik voelde me machteloos en wist niet hoe ik mijn kind kon helpen.
      Staaks worden kinderen naar aanleiding van de citoscores, LVS, Werkhouding geplakt aan een leerrichting iets totaal vreemd ( VMBO, HAVO, VWO of Praktijkonderwijs Pro) en zo wordt een droom kapot gemaakt?
      Waarom niet kind kiest zijn weg waar zijn motivatie in is?

    • als het goed is zie je in een leerlingvolgsysteem ook een ontwikkelingslijn. vraag daarom op school. dan zie je die ontwikkeling die jij hierboven beschrijft

   • Bij ons wordt de uitleg keurig bij de scores als bijlage toegevoegd. Echter voor mij als ouder zegt de Cito niets. Wat moet mijn kind gemiddeld halen om naar de havo te gaan? Dat is nl wat ze wil omdat er daar tweetalig onderwijs wordt gegeven.

    • Fijn dat de uitleg bij de scores wordt gegeven. Het is niet zo dat de uitslagen van de Cito-toetsen het schooladvies bepalen. Hier komt meer bij kijken. Je kunt het beste op school navragen uit welke bouwstenen het schooladvies bij jullie op school is opgebouwd. Zaken als werkhouding, inzet en de rapporten e.d. tellen uiteraard ook mee.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *