De Cito-score op het rapport uitgelegd (en wat je als ouder mag verwachten van de leerkracht)

Je kind komt thuis met zijn rapport en je ziet dat de Cito-toetsscore op de Cito-toets Rekenen ineens geen II meer is, maar een IV. Of, als de school letterscores gebruikt, dat je kind op begrijpend lezen ineens van een A naar een D is gegaan.

Ik kan me voorstellen dat je hiervan schrikt. Want wat betekent dit voor de ontwikkeling van je kind? Is je kind ineens echt zoveel niveaus gezakt? En wat kan daar de oorzaak van zijn? En, nog belangrijker, wat kun je als ouder doen als je dit tegenkomt op het rapport?

In dit artikel leg ik je uit hoe het nu zit met die letter- en cijferniveaus van Cito. Ook geef ik je tips hoe je thuis het beste kunt reageren op je kind als het zijn Cito-scores laat zien. Verder vertel ik je wat je mag verwachten van de leerkracht.

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Wat betekent die C-score?

Een C-score is een uitslag op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem (LVS) op de basisschool. De C-score betekent dat je kind tot de 25% behoort die ‘net tot ruim onder het landelijk gemiddelde‘ scoren. Cito zet de score van jouw kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

Op het rapport (meestal vanaf het tweede rapport) zijn de uitslagen van de Cito-toetsen weergegeven. Voor veel ouders is niet helemaal duidelijk wat deze Cito-toetsscores betekenen.

De Cito-toetsen maken onderdeel uit van het Cito volgsysteem: Leerling in beeld. De score op een Cito-toets wordt meestal weergegeven met een letter (A t/m E) of met de Romeinse cijfers I t/m V.  Hieronder zie je de betekenis van de letters.

Cito scores uitleg: A, B, C, D, E of I, II, III, IV, V?

Heeft je kind bij de uitslag van de Cito-toetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje hieronder:

A –  25% – hoogst scorende leerlingen
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E  – 10% – laagst scorende leerlingen

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I – 20% – ver boven het gemiddelde
II – 20% – boven het gemiddelde
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV – 20% – onder het gemiddelde
V – 20% – ver onder het gemiddelde

cito normering uitleg

Cito-toetsen: toetsscore en vaardigheidsscore

Je kunt niet zomaar de resultaten van verschillende Cito-toetsen met elkaar vergelijken. Een rekentoets in groep 4 heeft een andere inhoud dan een toets in groep 6. Om deze toetsen toch te kunnen vergelijken, wordt het aantal goed gemaakte opgaven naar eenzelfde meetschaal vertaald.

vaardigheidsscore

Het aantal goed gemaakte opgaven wordt de toetsscore of ruwe score genoemd. Een voorbeeld:

Sanne heeft de Cito-toets Rekenen E3 gemaakt. De toets bestaat uit 50 opgaven. Sanne heeft 36 vragen goed beantwoord. De toetsscore (of ruwe score) van Sanne is 36.

Deze ruwe score wordt vervolgens omgezet naar een zogenaamde vaardigheidsscore. De toetsscores van de verschillende toetsen van bijvoorbeeld rekenen worden op eenzelfde schaal (de vaardigheidsschaal) gezet.

Met de vaardigheidsscores kunnen de toetsen uit verschillende leerjaren of groepen met elkaar worden vergeleken. De resultaten van de toets Rekenen E6 (de toets die eind groep 6 wordt afgenomen) kunnen nu vergeleken worden met de resultaten van de toetsen Rekenen M6 (midden groep 6) en Rekenen E5 (eind groep 5). De leerkracht kan de ontwikkeling van een leerling in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld rekenen, met de vaardigheidsscore volgen.

De leerkracht kan ook de ontwikkeling van de vaardigheidsscore in een grafiek laten zien. Dit geeft een overzichtelijk beeld van de voortgang van je kind bij een bepaald vak.

Hoe voer je een gesprek met je kind over het rapport?

Nu je hebt gelezen wat de waarde is van de Cito-scores op het rapport van je kind, begrijp je ook beter wat het betekent als je kind van bijvoorbeeld een A- naar een D-score is gegaan. Eerst hoorde je kind bij de 25% hoogst scorende kinderen en nu bij de 15% ruim onder het landelijk gemiddeld. Dat is opvallend en roept ongetwijfeld vragen bij je op. Want hoe kan je kind ineens zoveel lager hebben gescoord?

Mijn eerste tip is heel belangrijk: laat je schrikreactie niet aan je kind zien. Als je kind thuiskomt met zijn rapport, open het dan niet direct. Zeg dat je heel nieuwsgierig bent en dat je er samen even rustig voor gaat zitten. Zet een kopje thee, pak de koektrommel en neem plaats aan de tafel of op de bank. Zo kun je in alle rust het rapport bespreken.

De tweede tip die ik je mee wil geven is dat je de regie aan je kind overlaat. Dus, geef het rapport aan je kind en laat hem aan jou uitleggen hoe zijn rapport eruitziet. Als je kind het lastig vindt om te praten, kun je hem helpen met de volgende vragen:

 • “Waar ben je trots op?”
 • “Hoe is het je gelukt dat je hier nu beter op scoort?”
 • “Welk onderdeel zou je zelf graag nog beter kunnen?”
 • “Waar ben je teleurgesteld over?”
 • “Weet je ook hoe het komt dat dit onderdeel deze keer wat minder goed ging?”
 • “Wat denk je dat de juf vindt van jouw rapport?”
 • “Waar denk jij dat ik het meest trots op ben?”
 • “Hoe zou ik je kunnen helpen bij iets wat je graag nog beter wilt kunnen?”

Laat je kind dus vooral voelen dat het niet afgerekend wordt op het rapport. Geef het kind vertrouwen in zijn kunnen en laat merken dat je bereid bent om hulp te zoeken als dat nodig is. Jouw reactie heeft namelijk heel veel invloed op het zelfbeeld van je kind. De goedkeuring van de ouder is een belangrijke basisbehoefte. Als je kind ziet dat jij schrikt van een bepaalde score, dan heeft dat invloed op zijn zelfbeeld. Hij kan al gauw denken dat het niet voldoet aan jouw verwachtingen, dat hij je teleurstelt.

Beter is het dus om vanuit een helpende gedachte je kind te ondersteunen. Benadruk de positieve punten uit het rapport en zeg dat je trots bent op wie hij is. Dat je ervan uitgaat dat het zijn best heeft gedaan. Zo kan je kind ook vol trots zijn rapport laten zien aan bijvoorbeeld opa of oma.

Daarbij kan het handig zijn dat je opa en oma kort van tevoren informeert over het rapport en deze tips aan hen doorgeeft. Of laat ze dit artikel lezen, zodat ook zij helpend kunnen reageren op jouw kind.

5 stappen voor het voeren van een gesprek met de leerkracht over de Cito-toetsen

De volgende stap is om te gaan praten met de leerkracht van je kind. Als een rapport opvallende Cito-scores laat zien, dan wil je natuurlijk graag horen hoe dat kan. Meestal word je in de rapportentijd uitgenodigd voor een tienminutengesprek. Maar als jij denkt dat je meer tijd nodig hebt omdat je veel vragen hebt, geef dan gerust bij de leerkracht aan dat je graag dubbele tijd wilt. Als je dit vooraf aan de leerkracht laat weten, kan zij er rekening mee houden in haar planning. Lukt dit niet, vraag dan of je op een ander moment langs mag komen, omdat je met een aantal vragen zit.

Stap 1: Bereid je voor.

Bereid je vragen voor op papier. Neem thuis op je gemak het rapport door, zodat je alle vragen die je hebt rustig kunt opschrijven. Bedenk eventueel samen met je partner vragen. Lukt het niet om beiden naar het oudergesprek te gaan, dan heb je toch de vragen die je samen hebt bedacht bij je.

Stap 2: Pak je tijd.

Geef direct aan het begin van het gesprek aan dat je een aantal vragen hebt over het rapport. Wees je ervan bewust dat leerkrachten over het algemeen graag praten, maar dat de tijd daardoor zomaar voorbij kan zijn voordat jij jouw vragen hebt kunnen stellen. Pak dus gerust jouw moment als je merkt dat de leerkracht veel aan het woord is. Bedank haar voor de informatie, zeg dat je het fijn vindt dat ze veel vertelt en dat je zelf ook nog graag wat wilt vertellen.

Stap 3: Vraag om een verklaring van de Cito-score.

Benoem een aantal positieve punten van het rapport. Bijvoorbeeld dat je ziet dat de werkhouding vooruit is gegaan of dat het automatiseren van het rekenen nu beter gaat. Benoem vervolgens je zorgen. Bijvoorbeeld dat het je opvalt dat er een groot verschil zit tussen een vorige Cito-score en die van nu.

Van de leerkracht mag je verwachten dat die de score kan verklaren. Er kunnen namelijk veel redenen zijn waardoor een Cito-score ineens erg verschilt met de vorige score.

Het kan zijn dat bepaalde leerstof nog niet is behandeld, waardoor je kind onvoldoende scoort op Cito die die leerstof al wél vraagt op de toets. Je krijgt dan een vertekend beeld van de Cito-score. Je kind kan immers niet laten zien wat hij al wél beheerst.

Als dit de reden is, zou je kind op de methodetoetsen beter moeten scoren. Daar wordt namelijk alleen getoetst wat je kind aangeboden heeft gekregen. Als blijkt dat je kind ook op de methodetoetsen lager is gaan scoren, dan is dat een signaal dat je kind werkelijk een achteruitgang laat zien op dat vakgebied.

Een andere reden kan zijn dat je kind die dag niet lekker in zijn vel zat. Er kan iets gebeurd zijn op het schoolplein waardoor de concentratie minder was. Maar ook lichamelijk niet fit zijn kan invloed hebben op de score. Het blijft tenslotte een momentopname. Vertel de leerkracht ook of er thuis dingen spelen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de prestaties van je kind. Bijvoorbeeld een ziekte in de familie, jarig zijn op de volgende dag en zich daar erg druk om maken, een scheidingssituatie of de komst van een broertje of zusje. Al deze omstandigheden kunnen invloed hebben op de Cito-score.

Stap 4: Vraag naar de aanpak.

Als je samen met de leerkracht de opvallende score hebt besproken, vraag dan naar de aanpak. Wat is de volgende stap? Als bijvoorbeeld blijkt dat je kind op zowel de Cito-toetsen als bij de methodetoetsen achteruitgaat, dan mag je verwachten dat er extra hulp wordt ingezet.

De leerkracht kan bijvoorbeeld verlengde instructie gaan bieden. Of de remedial teacher gaat een periode samen met je kind, of in een klein groepje, werken aan de achterstand.

Vraag ook of je thuis iets kunt doen. Afhankelijk van de leeftijd van je kind kun je thuis natuurlijk ook extra oefenen met je kind. Zo kun je de tafels herhalen of samen wat meer boeken lezen. Overleg in dat geval goed met de leerkracht wat je thuis gaat doen en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Zie hieronder de Cito-pakketten die je daarbij kunnen helpen:

Mocht de opvallende Cito-score niet te verklaren zijn en lijkt het erop dat het een toevallige misser is, dan mag je van de leerkracht verwachten dat ze de Cito-toets nogmaals afneemt voor een duidelijke analyse.

Het is begrijpelijk dat dit alleen kan als de Cito-score écht afwijkt van wat je kind normaal laat zien. En dat er een duidelijk verschil is tussen de overige scores en de laatste score, waarbij je kind minstens 2 of 3 niveaus is gezakt. Je kind ging bijvoorbeeld van een B- naar een E-score of van een I- naar een IV-score.

Afhankelijk van het beleid van de school mag de nieuwe score wel of niet worden meegeteld. Bespreek goed welke afspraken hiervoor gelden.

Als blijkt dat je kind bij de nieuwe toets wel een passend beeld laat zien, dan weet je dat je je geen zorgen hoeft te maken over zijn ontwikkeling. Dat is dan in ieder geval een geruststelling.

Stap 5: Vraag om een vervolgafspraak.

Als duidelijk is welke actie de leerkracht gaat uitvoeren, vraag dan meteen om een vervolgafspraak. Je wilt natuurlijk graag weten of de extra instructie of begeleiding effect heeft. Het zal even duren voordat je kunt zien dat er vooruitgang meetbaar is, dus wacht een aantal weken met de nieuwe afspraak.

Cito-uitslagen in twijfel trekken, kan dat?

Je mag een Cito-score gerust in twijfel trekken als deze opvalt. Als je meer duidelijkheid hebt over de reden van de score, kun je dit ook met je kind bespreken. Vertel bijvoorbeeld dat het komt omdat de juf nog niet alles in de klas heeft geoefend. Of dat je hebt gehoord van de juf dat je kind de tafels nog zo moeilijk vindt en dat je samen extra gaat oefenen thuis. Klik hier voor GRATIS werkbladen die je samen met je kind kunt maken.

Sommige kinderen ervaren veel druk bij het maken van een Cito-toets of een andere toets. Ook dit kan invloed hebben op de resultaten. Je kind kan dan last hebben van faalangst. Mocht je het idee hebben dat dit het geval is, lees dan dit artikel over faalangst. In het artikel vind je onder meer waardevolle oefeningen om je kind te helpen.

En vergeet niet, een kind is méér dan een cijfer, want achter het cijfer van een kind zitten veel kwaliteiten die vooral gezien moeten worden door elke ouder.

Tip: kijk voor gericht oefenen naar deze oefenboeken

Hoe heb jij de gesprekken over de Cito-scores met je kind en met de leerkracht tot nu toe ervaren? Laat het ons weten in een reactie!

Bekijk ook:

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Reacties

78 reacties op “De Cito-score op het rapport uitgelegd (en wat je als ouder mag verwachten van de leerkracht)”
 1. Ik heb een dochter in E4 en heeft voor wiskunde/rekenen 1+, niveau begin groep 6. Wat mag ik van de school verwachten als ze straks naar groep 5 gaat, aan opdrachten om toch gemotiveerd te blijven en te kunnen groeien?

  • Beste Naomi,
   Dit kun je het beste bespreken met de leerkracht. Waarschijnlijk is er op school een protocol voor de snelle(re) leerlingen en uitdagend en verrijkend rekenmateriaal. En wat is voor je dochter het beste: met de klas mee, versnellen of verdiepen? Kun je thuis iets doen? Hierin kan de leerkracht je adviseren.

   Hartelijke groet,
   Carola

 2. Hallo,
  Ik heb tweeling jongens in groep 4. In de afgelopen half jaar rapport hebben ze het best wel oke gedaan met rekening (A- en B-). Woordenschat was maar een C en met spelling kreeg de ene E+ en de andere E. Deze jongens zijn tweetalig (we spreken engels thuis), dus ik kan me wel voorstellen dat ze laag scoren in een test dat maar de helft van hun woordenschat toetst (en dat ze het goed doen met het universele taal van rekening). Alleen dat spelling nog. Komt het vaker voor dat tweetalig kinderen slecht met Nederlandse spelling en taal doen? Hoe kan ik ze beter helpen? of duurt het gewoon wat langer voor dat ze er vanzelf komen?
  Alvast bedankt

  • Beste Anneke,
   Ik weet niet of het vaker voorkomt, maar het lijkt me niet onlogisch. Ik denk dat het belangrijk is dat de woordenschat van je zoons groter wordt en je even een stapje terug doet met spelling.
   Ik denk dat je met spelling het beste bij het begin kunt beginnen: de 1e helft van groep 3.
   Het Oefenboek Spelling Groep 3 – 1e helft schooljaar vind je in onze online shop.

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Mijn dochter zit in groep 6 en scoort op alle vakken merendeels I met een drietal tussentijdse cito’s van II. Avi zit ze op het hoogste niveau. Alleen met rekenen scoort ze erg onregelmatig. Haar scores zijn II/ III/ IV/ IV/ III/ II /V
   Nu blijkt ze tegen mij gejokt te hebben dat rekenen beter ging en was haar rapport dus een verassing. Ook de juf heeft me tussendoor niet aangesproken hierover.
   Is deze score door extra begeleiding nog omhoog te krijgen? Ik merk dat ze mijn uitleg vaak wel snapt maar de uitleg op school niet.

   • Beste Zeola,
    Het is van een afstand lastig om in te schatten of je de dochter baat heeft bij extra begeleiding, omdat we je dochter niet kennen.
    Ik denk dat je hier alleen achter komt als je het probeert.
    Je kunt middels onze gratis oefenbladen gewoon eens proberen of extra begeleiding je dochter helpt.
    Je vindt de gratis oefenbladen hier: https://wijzeroverdebasisschool.nl/werkbladen/rekenen
    Succes!

    Hartelijke groet,
    Carola

 3. Hoi Marja,

  Onze dochter (eind groep 4) heeft de rekencito slecht gemaakt en zit op een V-score. Dit was bij de eerdere rekencito’s ook al het geval. De methodetoetsen maakt ze echter wel goed, hoewel ze hiervoor ook extra instructie van de docent krijgt. Ze kan het wel, alleen het duurt vaak iets langer “voor het kwartje valt”. Wij willen haar graag begeleiden dus zijn met jullie oefenboeken aan de slag. Het zou onze ambitie zijn om haar naar een III-score te krijgen. Op school geven ze echter aan dat dit haast onmogelijk is: “eenmaal een V wordt eigenlijk nooit een IV”. Ik vrees dat ze nu in het hokje “kansloos” gestopt wordt en daar niet meer zo snel uit komt. Wat is jullie mening hierover? Is het mogelijk om te groeien op de cito-ladder, of gaan we dan iets van haar vragen dat onmogelijk is? Ik wil mijn dochter niet overvragen maar denk tegelijkertijd dat er meer in haar zit. Ze is een zeer jonge leerling die naar ons gevoel te snel is doorgezet naar groep 3. We hebben het gevoel dat ze daardoor steeds op haar tenen moet lopen. Volgens de school is alsnog zittenblijven echter geen optie, want daar is ze niet “slecht genoeg” voor.

  • Beste Carolien,
   Het is voor ons van een afstand altijd lastig in te schatten wat wel of niet haalbaar is voor een kind. Maar je kunt het in ieder geval proberen denk ik. Het is wel belangrijk dat je dochter plezier houdt of krijgt in rekenen. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat je goed aansluit op het niveau van je dochter. Ongeacht welk niveau dit is. Als je bijvoorbeeld nu merkt dat ze veel moeite heeft met de oefenbladen van groep 4, kun je het beste even een stapje terug doen en beginnen met de oefenbladen van groep 3. Als je goed aansluit op haar niveau gaat ze succeservaringen beleven. Hierdoor groeit haar zelfvertrouwen en zullen waarschijnlijk ook haar prestaties omhoog gaan. En dit versterkt elkaar vaak weer. Als je thuis aan de slag gaat, kun je beter iedere dag even kort oefenen (een kwartiertje of twintig minuten) dan een paar keer per week heel lang.

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 4. Hi, mijn dochter (groep 3) heeft een heel goed rapport (alles “g”, maar 1 rv”); op Cito rekenen III; voor spelling I+; dmt I maar begrijpend luisteren V! Rekenen en begrijpend luisteren gaat achteruit. Wat moeten wij nu uit die scores opmaken? Zo’n groot verschil in niveaus? Hoe kunnen we onze dochter helpen met het leggen van verbanden?

  • Beste Ingeborg,
   Wat een mooi rapport heeft je dochter! Het is van een afstand lastig om te zeggen wat de scores betekenen. Dit kun je het beste met behulp van de tips in bovenstaand artikel aan de leerkracht vragen. Bij jonge kinderen kan de ontwikkeling ‘grillig’ verlopen. Ze staan soms even stil om daarna weer een spurt te maken. Ik zou het goed in de gaten houden en overleggen met de leerkracht.
   Het onderdeel verbanden kun je oefenen met sommen waarin eenvoudige beelddiagrammen en staafdiagrammen voorkomen. (In ons vakantieboek van groep 3 naar groep 4 komt dit aan bod. Het boek is alleen nog niet verkrijgbaar, omdat we er nog mee bezig zijn.)
   Thuis zou je ook een kralenketting kunnen rijgen met een patroon: 4 rode kralen, 3 witte kralen, 4 rode kralen, enzovoort. Of een patroon van figuren door je dochter af laten maken (een cirkel, een vierkant, een driehoek, een cirkel, een vierkant, enzovoort).

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 5. Hoi Maaike .
  Mijn zoon heeft goed stapje gemaakt vergeliken met eind toets groep 3. Rekenen was hoge C,spelling B. Begrijpen lezen Dwas niet gescored

 6. Beste Rian,
  Het is van een afstand lastig te zeggen waardoor je zoon een lagere score had dan normaal. Misschien had je zoon zijn dag niet, was er net iets gebeurd op het schoolplein of was hij zenuwachtiger dan normaal. Ik weet ook niet wat de score van de groep gewoonlijk is.
  Ik zou het even bespreken met de leerkracht. Dan kun je ook vragen met welke sommen je zoon nog moeite heeft.
  Succes!
  Hartelijke groet,
  Carola

  • Mijn kinderen geven ook aan dat zedeechte cito veel moeilijker vonden. De leerkracht benoemde dat ze overgegaan zijn naar een nieuwere citoversie (3). Kunnen daar verschillen door ontstaan?

   • Beste Sandra,
    Veel kinderen vinden de Cito-toetsen moeilijker dan de methodegebondentoetsen. Ik denk niet dat er heel veel verschillen zijn ontstaan door de nieuwe Cito (Cito 3.0), maar je zou je vraag nog eens kunnen stellen aan Cito ([email protected]).

    Hartelijke groet,
    Carola

 7. ik lees vele reacties , ik vind dat beide zoons goed hun best hebben gedaan ook al heeft er een hoger score dan de andere …. ze doen super hun best en dat vind ik belangrijker dan de cito toets……

  • Beste Kati,
   Dit kun je het beste even aan de leerkracht van je zoon vragen. Wij hebben de tabellen waaruit je dit kunt aflezen hier niet liggen.

   Hartelijke groet,
   Carola

 8. Hoi, mijn zoon heeft gisteren de 3-minuten toets lovs E3 gemaakt. Nu zien we op het ouderportaal dr uitslag. Kaart 1 = II ; Kaart 2=I ; Kaart 3=II en alles bij elkaar = I
  Ik weet niet hoe die laatste score (1+2+3) tot stand komt en kan dat ook nergens terugvinden. Kunnen jullie mij dat uitleggen? Dankjewel

  • Beste Sylvia,
   Dit kun je het beste even aan de leerkracht van je zoon vragen. Wij hebben die tabellen waaruit je dit kunt aflezen hier niet liggen.

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Serena,
   Dit kun je het beste even aan de leerkracht van je zoon of dochter vragen. Wij hebben die tabellen waaruit je dit kunt aflezen hier niet liggen.

   Hartelijke groet,
   Carola

 9. Hoi,
  mijn zoon heeft een c bij spelling, rekenen en leestempo, een d voor begrijpend lezen
  wat voor advies krijgt hij
  groeten,
  meryam

  • Hallo Meryam,
   Dit kun je het beste aan de leerkracht van je zoon vragen. De leerkracht baseert zijn/haar advies niet alleen op de Cito-score. Ook werkhouding, zelfstandigheid, enzovoort zijn belangrijke aspecten die mee tellen.
   Succes!
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

 10. Hallo Mir,
  Het is van een afstand lastig om te zeggen wat de oorzaak is van de tegenvallende Cito-scores van je dochter. Als ze voorheen wel goede scores had voor deze onderdelen, zou het inderdaad kunnen dat de nieuwe methode voor haar niet zo goed heeft uitgepakt. Het komt vaker voor dat kinderen de methodegebondentoetsen wel goed maken en de Cito-toetsen niet. De vraagstelling van Cito is vaak net wat anders dan de kinderen gewend zijn, alles ziet er anders uit en er worden, omdat Cito-toetsen een ander doel hebben dan de methodegebondentoetsen, ook andere dingen gevraagd. Hier lees je er meer over: http://www.cito.nl/veelgestelde%20vragen (even klikken op ‘vragen van ouders’).

  Ik zou dit even met de leerkacht bespreken. Hij/zij heeft een goed beeld van wat je dochter wel en (nog) niet kan.
  Succes!
  Hartelijke groet,
  Carola

 11. Kun je als als ouder inzage krijgen in de gemaakte CITO toetsen van je kind? Mijn dochter zit in groep 6 en heeft een prima rapport op de CITO’s na, deze zijn ronduit slecht. We willen haar graag gericht helpen maar dan is het wel handig te weten waarom de CITO’s zo slecht zijn gemaakt (opgaven niet af, niet begrepen, etc.). Ik las ergens dat je als ouder geen inzage hebt in de gemaakte CITO toetsen. Klopt dit?

  • Hallo Jan,
   Het komt inderdaad vaker voor dat kinderen de methodegebondentoetsen beter maken dan de Cito-toetsen. De vraagstelling is vaak anders dan de kinderen gewend zijn.
   Je kunt het beste aan de leerkracht vragen waar het precies fout gaat. De leerkracht weet waar je dochter wel en nog niet zo goed in is en heeft waarschijnlijk al een plan om je dochter te helpen.
   Hartelijke groet,
   Carola

  • Hallo Andrea,
   Een III score betekent dat je kind hoort bij de de groep leerlingen die scoort op het niveau van het landelijk gemiddelde.
   Hartelijke groet,
   Carola

 12. Onze dochter heeft vandaag haar eerste rapport gekregen. Rekenen zowel taal cito score C. Wat kunnen we hier zelf thuis mee oefenen voor haar. Ze zit in groep 1.

 13. even een vraagje over begrijpend lezen: mijn dochter zit in groep 6 en ze leest elke avond in bed wel een half uur, soms s ochtends ook. maar met de toets scoorde ze IV, en de juf zei dat ze meer moest lezen…ze kreeg worden als journalist en chatten, nou daar heeft ze (gelukkig) nooit van gehoord…of ze moet het toevallig in een boek gelezen hebben…dus ik vond het wat hoog gegrepen en van mij hoeft ze niet meer te lezen…
  maar ligt dit aan mij of ligt het niveau echt zo hoog??
  bedankt!!

 14. Zoon scoorde in groep 3 en 4 Atjes op begrijpend-lezen.
  Hallo,
  Nu een C de juf geeft aan de toets opnieuw te laten maken,
  maar de eerst behaalde score blijft toch in het leerlingvolgsystemen staan?

  • Beste Deb,
   Dat lijkt mij wel. Het kan niet zo zijn dat Cito-toetsen meerder keren gemaakt worden en dat dan de beste score telt. Let wel, het is alleen maar een manier om de ontwikkeling van de leerling te volgen. Vanaf groep 6/7 kunnen de uitslagen een bouwsteen vormen van het schooladvies.

 15. Onze dochter is een kei in rekenen, maar heeft de Cito verknald. Ze blijft zeggen, dat ze maar 6 fout had.. we gaan vanavond eens navraag doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *