Welk advies bij welke Cito-score groep 7

Jouw kind zit op de basisschool in groep 7. De meeste basisscholen geven kinderen in dat leerjaar een voorlopig schooladvies. Met dat voorlopige advies heb je een richtlijn voor vervolgonderwijs. Je kunt met je kind alvast gaan kijken naar middelbare scholen. Maar welk advies past bij welke Cito-score in groep 7? We leggen het je graag uit.

Naast dat je met het voorlopig schooladvies alvast kunt kijken naar middelbare scholen, wordt het hiermee ook duidelijk waar jouw kind het komende schooljaar nog hard aan kan gaan werken. In groep 8 volgt het definitieve schooladvies.

Benieuwd hoe het advies in groep 7 tot stand komt? Lees dan ook:

Hoe werkt de Cito in groep 7?

Iedere school is verplicht de vorderingen van leerlingen te volgen. Dit doen basisscholen door middel van een leerlingvolgsysteem. Cito is zo’n volgsysteem. Ieder leerjaar heeft 2 toetsperiodes: in januari (M7=midden 7) en in juni (E7-eind 7). Met de nieuwe Cito-toetsen van Leerling In Beeld, mogen scholen zelf hun afnamemoment bepalen.

In het verleden werd in juni in groep 7 op sommige scholen de Entreetoets van Cito afgenomen. Uit de Entreetoets kwam een voorlopig schooladvies naar voren. Met de nieuwe Cito-toetsen vervalt de Entreetoets. Uit de gewone E7-toetsen komt nu ook een schooladvies rollen, wat de leerkrachten mee kunnen nemen in het opstellen van hun voorlopig advies.

Voor het opstellen van een gedegen schooladvies zijn de uitslagen van de volgende 4 Cito-toetsen nodig.

Op volgorde van belangrijkheid zijn dat:

Oefenbladen Cito/IEP-toets groep 7 (gratis)

Welk advies bij welke citoscore in groep 7?

In een eerder artikel over Cito-toetsscores, gingen we al dieper in op de uitslagen van de Cito-scores en wat ze betekenen. De uitslag van de Cito-toets geeft aan hoe jouw kind scoort ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse leerling.

Cito scores I tot en met V

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%:

I –         20% – ver boven het gemiddelde
II –        20% – boven het gemiddelde
III –       20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV –       20% – onder het gemiddelde
V –       20% – ver onder het gemiddelde

Grofweg zou je kunnen zeggen, dat ieder niveau in dit schema ook voor een ander niveau vervolgonderwijs staat:

I –         vwo
II –        havo
III –       vmbo-tl           (theoretische leerweg of mavo)
IV –       vmbo-k           (kaderberoepsgerichte leerweg)
V –       vmbo-b           (basisberoepsgerichte leerweg)

Je kind scoort waarschijnlijk niet op ieder vak hetzelfde. Dan kan het zijn dat je kind een zogenaamd dakpanadvies krijgt. Dat is een advies met twee niveaus, bijvoorbeeld: mavo/havo of havo/vwo.

In onderstaand doorstroomschema kun je zien hoe de doorstroom van het Nederlands onderwijssysteem in elkaar zit.

doorstroomschema Nederlands onderwijssysteem

Wie bepaalt het advies voor kinderen in groep 7?

De leerkracht van groep 7 stelt het voorlopig advies niet alleen op. Meestal gebeurt dit met een kleine groep mensen van school, die de leerlingen goed kent, zoals:

  • De leerkracht(en) van groep 7
  • Een directielid
  • De intern begeleider

Bij het opstellen van het voorlopig advies in groep 7 kijkt de leerkracht niet alleen naar de uitslagen van de Cito-toetsen. Er zijn ook andere factoren die een belangrijke rol spelen.

Alle factoren die van belang zijn op een rijtje:

  • Cito-toetsen
  • Methode gebonden toetsen
  • Rapporten
  • Werkhouding
  • Huiswerkattitude

De leerkracht volgt de ontwikkeling van je kind natuurlijk ook tussen de Cito-toetsperiodes. Dat gebeurt door de afname van methode gebonden toetsen. Denk hierbij aan spellingdictees, taal- en rekentoetsen. Het gaat om het toetsen van leerstof op korte termijn.

Met de Cito-toets wordt gekeken naar hoe je kind zich ontwikkelt op de langere termijn. Heeft je kind zich de afgelopen maanden voldoende leerstof eigen gemaakt om dit ook in de toets te kunnen laten zien?

Staat het advies in groep 7 vast?

Het advies in groep 7 staat niet vast; het is een voorlopig advies. Met dit advies kun je als ouder je alvast gaan oriënteren op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Middelbare scholen organiseren vaak open dagen, lesjesmiddagen, rondleidingen of een open huis. Via de websites van deze scholen kun je de data hiervoor vinden. Natuurlijk kun je ook altijd advies vragen bij de leerkracht van jouw kind.

Een ander doel van het voorlopig advies is kijken aan welk onderdeel jouw kind de komende maanden nog hard kan gaan werken. In groep 8 volgt uiteindelijk het definitieve schooladvies. Extra oefenen kun je doen met onze oefenboeken. Vind jouw kind het maken van een toets spannend? Bekijk dan eens samen onderstaande video voor tips.

Veel oefenplezier!


Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *