Entreetoets groep 7: hoe je binnen 2 minuten alles weet over deze toets (+ oefenen)

Let op: onderstaand artikel gaat over de Entreetoets. Deze is voor het laatst afgenomen in het schooljaar 2022/2023 en wordt per september 2023 afgeschaft. Wil je weten hoe scholen voortaan het voorlopig advies voor vervolgonderwijs bepalen in groep 7? Lees dan dit artikel.

Wil je alles over de Entreetoets groep 7 weten? Bekijk dan dit artikel en onze video met alle informatie over de entreetoets in groep 7. Bekijk ook de informatie over de andere Cito-toetsen?

https://www.youtube.com/watch?v=cyj6L0lNeOE

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets is een van de Cito-toetsen in groep 7 die wordt uitgegeven door het Cito. Als er wordt gesproken over de Cito Entreetoets dan wordt daar de Entreetoets groep 7 mee bedoeld. In deze toets worden onder meer de vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging gemeten. De Entreetoets score geeft een voorspelling van het best passende brugklastype bij je kind. Op veel scholen is de uitslag dan ook een ‘bouwsteentje’ van het schooladvies. Voor de school zijn de resultaten die behaald worden op deze toetsen te vergelijken met de toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem, als de school daar gebruik van maakt.

Lees ook:

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Onderdelen van de Entreetoets

De Entreetoets groep 7 bestaat uit een aantal modules:

 • de Basismodule (ofwel basistoets)
 • de module Verdieping.
 • de module Verbreding

Op elke school die de Entreetoets groep 7 afneemt, wordt de Basismodule afgenomen.

Over de Basismodule geeft Cito aan dat de leerkracht hiermee een voorspelling kan krijgen van het best passende brugklastype.

De Basismodule bestaat in totaal uit 180 opgaven verdeeld over de volgende onderdelen:

Een onderdeel dat niet terugkomt is de Entreetoets is ‘leestempo’.

De leerkracht kan zelf bepalen of ook de aanvullende modules worden afgenomen.

De module Verdieping omvat 130 extra opgaven voor dezelfde onderdelen als de basistoets. Als op school deze module wordt afgenomen kan Cito een vaardigheidsscore berekenen waardoor de Entreetoets kan worden gebruikt in plaats van de E7 toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Dit zou dan kunnen betekenen dat er naast de Entreetoets in groep 7 geen Cito-toetsen meer in juni worden afgenomen voor Rekenen, Begrijpend Lezen en Spelling.

De ‘toetsdruk’ is erg hoog in de tweede helft van het schooljaar van groep 7 als de kinderen naast de Entreetoets groep 7 ook nog eens alle E7 toetsen van het leerlingvolgsysteem moeten maken.

 • Tip: Vraag op school welke toetsen er in groep 7 worden afgenomen en waarom de school daarvoor heeft gekozen.

Tot slot de module Verbreding. Deze module toetst de volgende onderdelen:


De module verbreding wordt niet meegenomen in de voorspelling van het best passende brugklastype door Cito. Omdat de leerkracht het schooladvies opstelt en niet Cito, kan hij of zij de resultaten van deze module Verbreding eventueel wel meewegen voor het schooladvies.

Wanneer wordt de Entreetoets afgenomen?

De afname van de Entreetoets is in principe flexibel, maar moet wel plaatsvinden tussen april en juni of in september (groep 8). De meeste scholen plannen de afname van de Entreetoets net voor of na de Meivakantie.

 • Tip: Vraag op school wanneer de Entreetoets wordt afgenomen.

Zoals we hebben gezien, bestaat de Entreetoets uit veel verschillende taken. De afname van elke taak duurt ongeveer 45 minuten.

Het Cito adviseert om de basistoets binnen een week af te nemen, verspreid over 3 dagdelen. Als de school ook de aanvullende modules afneemt, kan de afname van de Entreetoets over twee weken of meer worden verspreid. De afname van de module Verdieping vergt 2 dagdelen en de afname van de module Verbreding 3 extra dagdelen.

Best pittig voor de kinderen! Je kunt daar thuis rekening mee houden door ervoor te zorgen dat je kind voldoende ontspanning en rust krijgt. Ga na school lekker naar buiten en laat je kind op tijd naar bed gaan.

Uitleg scores Entreetoets

Hoe ziet de uitslag van de Entreetoets groep 7 eruit en wat betekent deze uitslag?

De school stuurt de gemaakte toetsen op naar Cito. Ongeveer 3 weken daarna ontvangt de school de volgende rapportages voor elke leerling:

 • een ‘Leerlingprofiel’ met de uitslag van de Entreetoets
 • Een voorspelling van het brugklastype in het ‘Rapport Vooruitblik’

Over beide rapportages geven hieronder een uitleg.

Leerlingprofiel Entreetoets groep 7

In het leerlingprofiel van de Entreetoets groep 7 kun je zien hoe je kind heeft gescoord op alle onderdelen. Je ziet hoeveel opgaven je kind per onderdeel goed heeft gemaakt.

entreetoets groep 7 leerlingprofiel

Je ziet ook dat er een kolom staat met ‘percentiel’. Let op: dit is niet het percentage goed gemaakte opgaven.

Wat is de percentielscore?
De percentielscore geeft aan welk percentage leerlingen, over heel Nederland gezien, in vergelijking met jouw kind een gelijk of lager aantal opgaven goed heeft gemaakt. Het percentiel loopt van 0 tot 100 en het gemiddelde is 50.

Als we bijvoorbeeld kijken naar het onderdeel ‘Meten en meetkunde’ uit de afbeelding hierboven dan zien we het volgende:

meetkunde entreetoets

Van de 35 opgaven zijn er 12 goed beantwoord. Dit levert het percentiel 10 op. Dit betekent dat 10% van de leerlingen in heel Nederland 12 opgaven of minder, goed heeft gemaakt. Dit betekent dat 90% van de kinderen in Nederland dit onderdeel beter heeft gemaakt.

Je ziet dit percentiel ook staan bij ‘totaal basis’. Dit is een belangrijke uitslag. In dit geval zien we 28 staan. Dit betekent dat 28% van de leerlingen in Nederland deze score of lager heeft behaald op de Entreetoets. Dus 72% van de leerlingen in Nederland heeft de toets beter gemaakt.

Het is niet zo dat de totaal percentielscore het gemiddelde is van de percentielscore van de verschillende onderdelen. Alle totaalscores voor de basistoets worden ook echt over heel Nederland elkaar vergeleken.

Overigens is het aantal opgaven dat je in het voorbeeld ziet staan per onderdeel (Rekenen, Lezen of Taalverzorging) inclusief de module Verdieping. De totaalscore (‘Totaal basis’) is alleen de score op de basistoets.

Hieronder nog een voorbeeld van een Leerlingprofiel van alleen de Basistoets:

basismodule entreetoets score

Esmee uit het voorbeeld heeft de toets erg goed gemaakt. Zij heeft een percentiel van 99 behaald. Dit betekent dat slechts 1% van de leerlingen in Nederland de toets beter heeft gemaakt.

De Romeinse cijfers I t/m V maken het mogelijk om de uitslagen van de Entreetoets goed te kunnen vergelijken met de toetsen uit het leerlingvolgsysteem.

Voorspelling brugklastype

In het zogenaamde ‘Rapport Vooruitblik’ wordt aangegeven in welk soort brugklas jouw kind het beste past op basis van de uitslag van de Entreetoets. Hoe kan Cito dit doen? We hebben net al gezien dat ze werken met een percentielscore. De uitslag op de toets van jouw kind wordt dus vergeleken met de toetsresultaten van alle kinderen in Nederland. Cito kan vervolgens voorspellen welk onderwijsniveau het beste bij je kind past. Let op: uitsluitend op basis van de uitslag van de Entreetoets! Dat wil nog niet zeggen dat dit het schooladvies is.

Hieronder zie je een voorbeeld van het Rapport Vooruitblik:

entreetoets rapport vooruitblik


Je ziet dat er weer percentielscores zijn weergegeven, maar nu per onderwijsniveau. In dit voorbeeld zit slechts 1% met de kinderen met eenzelfde of lagere score in een VWO brugklas. Dit lijkt dus geen goed niveau voor dit kind op basis van de uitslag van de Entreetoets. De basisberoepsgerichte leerweg lijkt te makkelijk. In dit rapport worden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg als best passende brugklastypes aangemerkt.

Telt de Entreetoets mee voor het schooladvies?

Dit verschilt heel sterk per school. De leerkracht stelt het schooladvies samen. Op de meeste scholen waar de Entreetoets groep 7 wordt afgenomen is de uitslag van deze toets een bouwsteentje van het advies, maar de uitslag van de Entreetoets bepaalt het schooladvies niet.

Er zijn ook scholen waar de Entreetoets zelfs helemaal niet als bouwsteen voor het schooladvies wordt gebruikt. Daar wordt de uitslag alleen maar gebruikt om te bezien op welke onderdelen je kind eventueel nog extra bijgespijkerd moet worden.

Cito zegt zelf over de voorspelling van het brugklastype op basis van de Entreetoets het volgende:

“Jaarlijks doet Cito onderzoek naar de samenhang tussen Entreetoets groep 7 scores en de kans van succes in de verschillende brugklastypen. Wij doen dit op basis van toe- en doorstroomonderzoek, met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit dit onderzoek blijkt dat de Entreetoets groep 7 een hoge voorspellende waarde heeft en daarmee heel geschikt is om mee te nemen als extra informatiebron in het schooladvies.”

entreetoets schooladvies

De voorspelling van het brugklastype die uit de uitslag van de Entreetoets naar voren kwam klopte bij mijn beide kinderen niet met het onderwijsniveau dat ze nu volgen in het voortgezet onderwijs. Er zullen dus altijd afwijkingen zijn van de algemene norm. Het is daarom ook in het algemeen slechts een bouwsteen van het schooladvies.

Met de invoering van de verplichte doorstroomtoets is het schooladvies leidend geworden. Voorheen gaf de Entreetoets een voorspelling over hoe je kind zou gaan scoren op de Cito doorstroomtoets en dan was de Cito doorstroomtoets weer zeer bepalend voor de keuze van de middelbare school. Dat is nu veranderd omdat de Cito doorstroomtoets later in het schooljaar van groep 8 wordt afgenomen en het schooladvies dus leidend geworden bij de keuze voor een middelbare school.

Het College voor Toetsen en Examens zegt over de Entreetoets groep 7 het volgende:

“De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt zowel voor de toelatingstoetsen die de VO-school zelf eventueel zou willen afnemen als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies.”

In de praktijk zien we nu dat de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6/7 een belangrijke rol spelen bij de onderbouwing van het schooladvies. Op veel scholen geldt dit ook voor de Entreetoets groep 7. Ook wordt er steeds vaker een intelligentietest afgenomen (NIO) om te testen welk onderwijsniveau het beste bij een kind past.

 • Tip: Vraag op school na welke rol de Entreetoets speelt bij het schooladvies van jouw kind.

De volgende video is een video van Cito gericht aan leerkrachten over de Entreetoets. In de video wordt aangegeven hoe leerkrachten de Entreetoets 7 kunnen gebruiken in hun schooladvies.

Entreetoets oefenen?

Over het oefenen voor Cito toetsen in het algemeen of over het oefenen van de Entreetoets groep 7 zijn de meningen verdeeld. Het heeft naar mijn mening geen zin om een bepaald ‘trucje’ (als dat er al zou zijn) voor de toets aan te leren. Het gaat erom dat je je kind op een bepaald onderdeel, zoals rekenen, echt verder helpt met het beheersen van de lesstof.

Wil je als ouder op een goede manier oefenen voor de Entreetoets? Dan kan dat met het oefenmateriaal voor groep 7.

Ook nuttig om te weten is dat op sommige scholen aan het begin van groep 8 het zogenaamde drempelonderzoek wordt afgenomen. Ook over dit drempelonderzoek bieden wij informatie op deze website.

Het drempelonderzoek wordt meestal tussen september en januari in groep 8 afgenomen. Kijk voor meer informatie naar de volgende video en lees het artikel:

Bronnen:
www.cito.nl
College voor Toetsen en Examens
www.aandachtvoorrekenen.nl

Bekijk voor meer informatie ook de ouderfolder van Cito:

PDF Cito Entreetoets Ouderfolder

Laat je hieronder in een reactie weten aan andere ouders weten wat jouw ervaringen zijn met de Entreetoets in groep 7?

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

36 reacties op “Entreetoets groep 7: hoe je binnen 2 minuten alles weet over deze toets (+ oefenen)”
 1. Ik heb deze week het oefenpakket voor de entreetoets besteld, maar heb pas gehoord dat deze niet meer bij mijn zoon in groep 7 afgenomen wordt. Is dit pakket nu ook geschikt voor het oefenen voor de cito eind groep 7? Is de vraagstelling hetzelfde?

  • Beste Froukje,
   Het pakket is zeker ook geschikt voor de Cito E7. Het pakket is zelfs ook nog goed te gebruiken in groep 8.
   Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.

   Hartelijke groet,
   Carola

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *