Begrijpend Lezen groep 7: uitleg en oefenen

In groep 7 krijgt je kind steeds vaker te maken met begrijpend lezen. In groep 7 heeft je kind al een stevige basis ontwikkeld om de wereld om hem heen steeds beter te begrijpen. Dat gebeurt onder andere door informatie te lezen middels diverse teksten.

Hoe goed je kind in staat is om diverse  geschreven teksten te begrijpen, wordt op school gemeten met toetsen. De meeste scholen gebruiken hiervoor de CITO Toetsen Begrijpend Lezen. In dit artikel lees je wat de CITO Toets Begrijpend Lezen groep 7 inhoudt en hoe jij je kind kunt ondersteunen bij het vaardig worden in het begrijpend lezen. Ook delen we hieronder een link met je naar een gratis oefentekst begrijpend lezen groep 7.

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 7 (Gratis)

Leerlijnen Begrijpend Lezen groep 7

Op de basisschool van je kind werken de leerkrachten met leerlijnen. Deze leerlijnen zijn landelijk vastgesteld. Dat betekent dat de school verplicht is om de leerlijnen aan te bieden en ervoor te zorgen dat je kind daarin groeit naar zijn eigen mogelijkheden. Er zijn leerlijnen voor de vakken rekenen en taal. Begrijpend lezen valt onder de leerlijn taal, maar ook technisch lezen en spelling horen bij de leerlijnen taal.

Een leerlijn start in groep 1, als je kind net naar school gaat en eindigt in groep 8, als je kind weer van school afgaat. In deze 8 jaar heeft je kind een onderbroken leerlijn aangeboden gekregen en een uitstroom niveau bereikt. Hoe de school dit aanbiedt mag de school, of het bestuur waar de school onder valt, zelf bepalen. De meeste scholen kiezen ervoor om methodes aan te schaffen, waar deze leerlijnen in zijn verwerkt. Meer informatie over de verschillende methodes voor begrijpend lezen, kun je vinden in dit artikel: Nieuwsbegrip en andere begrijpend lezen methodes.

Als ouder heb je niet altijd een beeld bij wat je kind nu precies moet kunnen in welk leerjaar. Je kind komt vast wel eens thuis met een gemaakte begrijpend leestekst, of vertelt iets over het onderwerp dat is behandeld tijdens de begrijpend leesles. Daarom is het wellicht fijn om als ouder inzicht te krijgen in de leerlijn begrijpend lezen van groep 7, zodat je thuis in kunt spelen op vaardigheden die je kind ook op school krijgt aangeboden:

 • past zelfstandig de strategieën toe bij de teksten
 • past studievaardigheden toe om informatie beter te onthouden
 • herkent diverse verwijswoorden en waar ze naar verwijzen
 • herkent diverse signaalwoorden en verbindingswoorden in zinnen
 • leidt betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s af
 • herkent de structuur van verschillende soorten teksten
 • leest teksten zo vlot dat woordherkenning tekstbegrip niet in de weg staat
 • leidt de betekenis van een onbekend woord af uit de context

Met deze kennis over leerlijnen kun je je kind af en toe attenderen op het toepassen van vaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld specifiek vragen of het in een tekst om een feit of een mening gaat, en hoe je deze herkent? Of je vraagt of je kind weet wat voor soort tekst het is, bijvoorbeeld een informatieve tekst, een gedicht of een verhaal?

Bekijk ook:

Begrijpend lezen tekst groep 7

De teksten voor begrijpend lezen in groep 7 voldoen dus aan de leerlijnen zoals we net hebben kunnen lezen. Je kind krijgt elke week verschillende soorten teksten aangeboden waarbij het toepassen van verschillende leesstrategieën heel belangrijk is. De meeste methodes voor begrijpend lezen werken met de volgende strategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Deze strategieën zorgen ervoor dat je kind de tekst beter begrijpt. Wil je meer weten hoe deze strategieën werken, dan kun je dat lezen in dit artikel: Leesstrategieën begrijpend lezen.

Om beter te begrijpen wat voor soort vragen er in groep 7 bij de teksten worden gesteld, volgt hier een voorbeeld. Het gaat hier om de tekst ‘De luiaard’. Een informatieve tekst waarbij het doel is dat je kind nieuwe informatie over het onderwerp begrijpt.

Voorbeeld uit de tekst ‘De luiaard’:
“Er zijn onderzoekers die beweren dat een luiaard zo’n 90% van de tijd in een boom hangt. Als wij mensen dat zouden doen, zouden we ons al snel niet meer goed voelen. Luiaards kunnen dit omdat hun organen vastzitten aan hun ribbenkast. Hierdoor kunnen ze rustig blijven ademhalen zonder dat hun longen in de verdrukking komen.”

Begrijpend lezen tekst groep 7

Met dit voorbeeld wordt duidelijk dat je kind leert inzicht te krijgen in verbanden tussen zinnen. Het gaat in dit voorbeeld om een verwijswoord waarbij je kind zowel de betekenis van het verwijswoord moet kennen als waar het naar verwijst. Dus in dit geval is antwoord B het juiste antwoord.

Behalve het herkennen van signaalwoorden en begrijpen van de zinnen en woorden, wordt er nog een vaardigheid gevraagd van je kind, namelijk het kunnen kiezen tussen de verschillende antwoorden. De zogenaamde multiple choice vragen. Sommige antwoorden lijken namelijk erg op elkaar, maar kunnen onderling net even verschillen, waardoor je kind wellicht in verwarring kan raken. Het goed kunnen afwegen en vergelijken is dus net zo belangrijk.

Een ander voorbeeld komt uit de tekst ‘Geiten en schapen helpen de brandweer’. Dit is een tekst die komt uit de krant. Deze begrijpend leestekst heeft vooral als doel om de woordenschat te ontwikkelen, verbanden te leggen en te kunnen samenvatten.

Voorbeeld uit de tekst ‘Geiten en schapen helpen de brandweer’:
“Vroeger werd deze manier van voorkomen van bosbranden al ingezet. Er was altijd vee aan het grazen in de bossen. Maar in de afgelopen jaren werd dat steeds minder. Hierdoor kon het gras volop groeien. Door het steeds langer wordende gras kwamen er ook steeds meer bosbranden. Het is dus een traditie die weer in ere is hersteld.”

voorbeeldvraag begrijpend lezen tekst

Hier wordt gevraagd naar de betekenis van het woord ‘traditie’. Door een stukje terug te lezen in de tekst, leert je kind de betekenis van een onbekend woord herleiden en is dus antwoord A het juiste antwoord.

Begrijpend Lezen oefenen groep 7

Als ouder kun je je kind ondersteunen door van jongs af aan veel voor te lezen en/of je kind zelf te laten lezen. Zo help je je kind in eerste instantie bij de technisch leesontwikkeling en krijgt je kind ook plezier in het lezen. Stel op een speelse manier vragen over het boek. Laat je kind bijvoorbeeld samenvatten wat het heeft gelezen of stel een vraag waarbij je kind het antwoord moet terugzoeken in de tekst. Om de woordenschat te stimuleren is het belangrijk dat je zelf gebruik maakt van een rijke woordenschat. Maak je zinnen niet te eenvoudig maar benoem gerust ook moeilijke woorden. Als je kind het niet begrijpt kun je het altijd nog uitleggen. Zo pikt je kind ongemerkt veel nieuwe woorden op en dat maakt de woordenschat steeds groter. 

Voor kinderen is begrijpend lezen op school niet altijd even makkelijk. Sterker nog, veel kinderen vinden het best moeilijk. Als ouder kun je je kind prima ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheid. Wij bieden je graag deze gratis oefentekst aan: Werkblad begrijpend lezen groep 7.

Als je merkt dat je kind moeite heeft met het teruglezen van het antwoord in de tekst, kun je het volgende stappenplan gebruiken:

 • stap 1: laat je kind de tekst hardop voorlezen
 • stap 2: geef de eerste vraag met een markeerstift een kleurtje
 • stap 3: zoek het antwoord in de tekst en geef dit dezelfde kleur als de vraag
 • stap 4: kruis het juiste antwoord aan
 • stap 5: pak een nieuwe kleur markeerstift en herhaal vanaf stap 2

Op deze manier train je je kind om het antwoord terug te lezen in de tekst. Vaak zijn kinderen namelijk geneigd om het antwoord dat ze in hun hoofd hebben aan te kruisen, maar dat is niet altijd het correcte antwoord. Eén van de belangrijkste vaardigheden is het teruglezen. Met dit stappenplan kun je je kind dus daarbij helpen.

Meer informatie over hoe je kunt oefenen met begrijpend lezen kun je vinden in dit artikel: Begrijpend lezen oefenen, hoe doe je dat?

CITO Toets Begrijpend lezen groep 7

Om de vorderingen van je kind op begrijpend lezen te meten, neemt de leerkracht behalve de methodegebonden toetsen, ook 2x per jaar de CITO Toets Begrijpend Lezen af. Dit kan ook een andere toets zijn zoals de IEP toets groep 7. In groep 4 en 5 wordt er vooral gekeken hoe goed je kind de tekst kan ‘begrijpen’ en ‘interpreteren’. Vanaf groep 6 worden er ook andere vaardigheden getoetst. Behalve ‘begrijpen’ en ‘interpreteren’ wordt er ook gekeken naar de vaardigheden ‘opzoeken’ en ‘samenvatten’.


Vanaf groep 6 gaan de resultaten op o.a. begrijpend lezen een belangrijke rol spelen in het advies voor de middelbare school. Dit geldt ook voor rekenen. Deze beide vakken zijn belangrijk om het juiste niveau te bepalen voor je kind. In groep 7 krijgt de leerkracht met deze CITO resultaten steeds meer zicht op het uitstroomniveau van je kind. Aan het eind van groep 7 wordt er dan ook al vaak een voorlopig schooladvies gegeven.

CITO Toets Begrijpend lezen groep 7

Meer informatie over CITO Begrijpend Lezen kun je vinden in dit artikel:

De uitslag van de CITO Toets Begrijpend lezen

Na de CITO afnames krijgt het kind een rapport waarop je als ouder kunt lezen hoe je kind het heeft gedaan. Vaak is er ook een oudergesprek op school met de leerkracht van je kind om het rapport door te spreken. Als je kind in groep 7 zit, kun je al een goed vergelijk maken met de vorige scores die hij heeft behaald. Je kunt dan zien in hoeverre je kind vorderingen heeft gemaakt. Gaat hij in dezelfde ontwikkellijn verder of zie je een vooruitgang of misschien wel een achteruitgang in de resultaten.

De uitslag op de CITO kan soms vragen oproepen bij jou als ouder. Wat betekent het als je kind van een II score naar een III score is gegaan? En wat zeggen de scores op de CITO Toetsen over het niveau van je kind? In het artikel over ‘De CITO score op het rapport uitgelegd‘ kun je lezen wat je als ouder kunt doen wanneer je vragen hebt over de uitslag van de CITO Toetsen. Bij opvallende scores op begrijpend lezen is het belangrijk dat je de leerkracht vraagt naar de andere resultaten op taal zoals spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend luisteren.

Als je kind op alle taalonderdelen zwak scoort dan is het duidelijk dat je kind moeite heeft met talige opdrachten. Wellicht gaat het rekenen beter en zie je daar dus een verschil. Zijn de resultaten op begrijpend lezen opvallend zwakker dan de andere taalonderdelen dan is het goed om verder te bespreken hoe dat kan. Welke verklaring heeft de leerkracht voor de opvallende score? Wat observeert de leerkracht tijdens de lessen en hoe verhouden de scores zich tot de methodegebonden toetsen? Het gaat erom dat je de score in relatie tot elkaar plaatst.

Begrijpend Lezen groep 7 werkbladen

Als uit het oudergesprek met de leerkracht blijkt dat je kind moeite heeft met begrijpend lezen, dan kun je thuis samen met je kind aan de slag door de werkbladen met teksten en vragen te maken. Je kunt deze werkbladen voor groep 7 hier downloaden:

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 7 (Gratis)Een extra ondersteuning zijn de youtube filmpjes van Wijzer over de Basisschool waarin helder wordt uitgelegd hoe je je kind kunt helpen bij begrijpend lezen.

Spoedcursus Begrijpend Lezen Groep 7 (incl. Oefenboek)

Aanbieding!
 1. patricia Gajic

  zeer tevreden. mijn dochter begrijpt het nu veel beter

Spoedcursus Begrijpend Lezen Groep 7 (incl. Oefenboek)

47,00

Voorkom een voorlopig schooladvies onder het niveau van je kind door een optimale score op de (Cito-)toets Begrijpend Lezen Groep 7.

Wat je krijgt in dit pakket:

Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 7

Begrijpend lezen oefenen (groep 7) met het beste oefenboek met vele oefenteksten met Cito-vraagstelling.

Uitleg voor je kind – Begrijpend Lezen Groep 7

Stap-voor-stap uitleg van alle strategieën van begrijpend lezen voor groep 7 in duidelijke video’s. Met duidelijke instructie voor ouders om hun kind in groep 7 te helpen. Eenmalige betaling voor 1 jaar toegang (geen abonnement)

Selecteer het aantal
 • Gratis verzending met Track & Trace-code
 • Voor 14.00 besteld, morgen bezorgd
 • Kopen met de zekerheid van Stichting Webwinkelkeur
 • Klanten geven ons een 4,9/5 in de Google reviews
Kathelijn

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *