arrow_drop_up arrow_drop_down

Groep 7

Heel lang stond groep 7 bekend als het moeilijkste jaar van de basisschool. Directeuren werden in die tijd ook geadviseerd om de leerkrachten die didactisch het sterkst waren, in groep 7 (en groep 3) te plaatsen. Groep 6 was bij uitstek een groep waarin pedagogisch sterke leerkrachten werden geplaatst (in groep 6 is namelijk vaak een hernieuwde groepsvorming waar ruzies tussen leerlingen aan vooraf kunnen gaan). Tegenwoordig kiezen de makers van de reken- en taalmethodes er voor om moeilijke stof, denk aan bijvoorbeeld digitaal klok leren kijken, uit te smeren over meerdere leerjaren. Zo werd ‘vroeger’ het digitale klokkijken in groep 6 aangeboden, tegenwoordig is dat al eind groep 4. Zinnen ontleden is nog zo’n voorbeeld. Vroeger werd dat vanaf groep 7 aangeboden, nu maken de spellingmethodes in groep 5 al een start met taalkundig ontleden; dit houdt in dat kinderen de losse woorden in een zin onder kunnen brengen in een categorie (werkwoord, zelfstandig naamwoord enz.). 

Moeilijke lesstof eerder geïntroduceerd

Of dit een goede ontwikkeling is? Tja, daar zijn de meningen over verdeeld, maar zoals bij alles zijn er voor- en nadelen bij de hierboven beschreven tendens. Een voordeel is dat kinderen langer de tijd krijgen om zich verschillende vaardigheden eigen te maken. Een nadeel is dat kinderen steeds jonger moeilijke lesstof aangereikt krijgen. Om nog even bij het voorbeeld van klok leren kijken te blijven: vroeger werd klokkijken met wijzers (de analoge tijd) in groep 4 geleerd en werd deze kennis herhaald en uitgebreid in groep 5, om in groep 6 over te gaan op de digitale klok. Vervolgens leerden kinderen in groep 7 (redactie)sommen te maken met vragen over de digitale tijd. Nu zorgen de meeste rekenmethodes er voor dat kinderen in de tweede helft van groep 4 al kennismaken met de digitale klok. In groep 5 zullen kinderen ook redactiesommen moeten kunnen maken, waarin de digitale tijden zijn verwerkt.

Zelfstandig leren

Dit schooljaar ligt opnieuw de nadruk op het zelfstandiger maken van je kind. Dat betekent niet dat het geen hulp meer nodig heeft bij het leren. De leerkracht zal jouw kind juist begeleiding geven, zodat er een positieve groei betreft ‘leren-leren’ te zien is bij je kind. Jouw kind krijgt nu meer huiswerk en vaak ook meer toetsen te leren. De meeste kinderen hebben hierbij nog steeds begeleiding en hulp nodig. De meeste scholen hebben aandacht voor het stimuleren van de executieve functies van hun leerlingen. Hoe kunnen ze het huiswerk goed inplannen, zodat ze niet op het laatste moment nog moeten ‘stampen’? Dit vergt inzicht in plannen, organiseren, time management en uitvoeren (voorbeelden van executieve functies). Ook hierbij heeft jouw kind jou (en de leerkracht) nodig om dit te leren. Wil je meer lezen over executieve functies? Kijk dan op: https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/.

Vaardigheden in groep 7

Er worden in groep 7 ook nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd bij de diverse vakken. Op sommige scholen komt er in groep 7 een nieuw vak bij: informatieverwerking. Bij informatieverwerking worden allerlei soorten grafieken en schema’s behandeld. Hoe je een grafiek of schema moet aflezen en zelf kunt maken. Ook kunnen de kinderen opdrachten als ‘zet deze woorden op alfabetische volgorde’ verwachten. Scholen zijn verplicht om Engels als vak aan te bieden vanaf groep 7 (zij mogen dit vak wel al in lagere leerjaren aanbieden, dat is dan een keuze van de school). Engels is dus vanaf dit jaar verplicht en hierbij staan informatie halen uit en begrijpen van eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten centraal. Er wordt ook Engels gesproken over eenvoudige onderwerpen en de leerkracht ziet er op toe dat kinderen oefenen in durven spreken in een vreemde taal. Ook leren ze omgaan met een woordenboek, zodat zij schrijfwijze en betekenissen kunnen opzoeken.

Cito-toetsen in groep 7

In februari zullen de kinderen van groep 7 naast een Cito M7-toets (of vergelijkbare M-toets) ook een Cito Entreetoets maken. De score op de entreetoets wordt door veel scholen meegenomen om tijdens een oudergesprek een voorlopig schooladvies te kunnen geven voor het voortgezet onderwijs. Tijdens dat gesprek krijg je dus een zo goed mogelijk beeld van het mogelijke niveau waar je kind op uitstroomt. Gelukkig kijken veel scholen óók welke hulp zij jouw kind nog kunnen bieden om het definitieve schooladvies zo passend mogelijk te krijgen. Hierbij is het dus erg belangrijk dat jij als ouder, samen met de leerkracht en je kind, bekijkt waar nog hulp en extra oefening geboden kan worden. Zo zorg je er met z’n allen voor dat je kind het beste uit zichzelf kan halen! Tip, klik door naar: Cito-toetsen groep 7.

Taalonderwijs in groep 7

Taalonderwijs is erg belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat goed taalonderwijs en een goede beheersing van de taal in relatie staat met het succes dat een kind op school en later in de maatschappij heeft.

Nederlands in groep 7

Het vak Nederlands bestaat uit mondeling onderwijs, schriftelijk onderwijs en taalbeschouwing. Mondeling onderwijs houdt in dat je kind in staat is om informatie te halen uit gesproken taal. Die taal kan afkomstig zijn van jou, de leerkracht of bijvoorbeeld de media. Daarna moet het die informatie mondeling of schriftelijk ordelijk kunnen weergeven. Ook leert het discussiëren, presenteren en gesprekken leiden. Tot slot leren kinderen in groep 7 een kritische houding aan te nemen naar (reclame)teksten en gesprekken en deze te beoordelen naar aanleiding van de bron. Reflecteren en evalueren zijn ook technieken die in groep 7 verder worden uitgewerkt. Het schriftelijk onderwijs is onder andere gerelateerd aan het vak informatieverwerking. Kinderen leren dus informatie halen uit grafieken en overzichten. Je kind oefent ook met het schrijven van teksten in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan informatieve teksten, verhalen, verslagen of instructieve teksten. Daarbij krijgen zij onderwijs over het gebruik van zinsbouw, goede spelling of leesbaar handschrift. Bij taalbeschouwing mag je kind een groei laten zien op het gebied van reflecteren op eigen werk. Dat werk mag breed gezien worden; het gaat dan over geschreven stukken en het taalgebruik. Taalkundig en redekundig ontleden (zie spelling) bijvoorbeeld valt ook onder taalbeschouwing. Groep 7 AVI leesniveaus

Leesniveau in groep 7

Wanneer een kind zich op een gemiddeld niveau ontwikkelt, dan zou het bij technisch lezen in januari van groep 7 avi M7 moeten beheersen en in juni van dat schooljaar avi E7. We hebben voor deze leesniveaus een top 5 met leuke leesboeken samengesteld. Bekijk de onderstaande video’s om de tips te bekijken. Bij beheersing van dit leesniveau kun je zeggen dat je kind nu al zo goed kan lezen dat er ook aandacht kan zijn voor ‘op toon lezen’. Misschien dat ook de leerkracht van je kind dit stimuleert door de kinderen van groep 7 in groep 1 en 2 te laten voorlezen.

Top 5 leesboeken AVI-M7

Top 5 leesboeken AVI-E7

Begrijpend lezen in groep 7

Voor de techniek begrijpend lezen gebruiken veel scholen de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode kan de leerkracht op drie verschillende niveaus aanbieden. Je kunt daar naar vragen tijdens een oudergesprek. Het geeft je een indicatie van het niveau van je kind en mogelijk handvatten om afspraken te maken over hoe jij (en de leerkracht) deze techniek bij jouw kind kunt stimuleren. Begrijpend lezen heeft een link met ‘woordenschat’. Hoe groter de woordenschat van je kind, hoe makkelijker het begrijpt wat het precies leest. De methode Nieuwsbegrip heeft aandacht voor woordenschat. De les woordenschat gaat altijd over het te lezen artikel, zodat kinderen ook verbanden leren zien. Door thuis gesprekken te voeren, samen de kinderkrant te lezen of het lezen van boeken te stimuleren, help jij jouw kind aan een grotere woordenschat. Nieuw in groep 7 is ‘studerend lezen’. Je kind leert te lezen om er iets van op te steken, iets van te leren (handig als voorbereiding op het voortgezet onderwijs ☺).

Spelling in groep 7

Spelling wordt als een belangrijk vak gezien in groep 7 en door veel leerlingen als moeilijk ervaren. Wat is daarvan de oorzaak? Naast dat de spelling op woordniveau steeds moeilijker wordt, zal de leerkracht dit schooljaar ook de gehele werkwoordspelling uitleggen. Beter gezegd, aanvullen want kinderen hebben in voorgaande leerjaren al een en ander uitgelegd gekregen. Er wordt van je kind verwacht dat het de spellingregels eind groep 7 goed kan inzetten, ook in zijn eigen schrijfwerk. Veel kinderen halen dit niet, vandaar dat ook in groep 8 nog vaak geoefend en uitgelegd wordt. De uitleg over redekundig en taalkundig ontleden wordt in groep 7 ook aangevuld. De leerkracht bouwt voort op de basis die in groep 5 en 6 al gelegd is. Download onze gratis Spelling oefenbladen om samen met je kind te oefenen groep 7 oefenboek kind

Redekundig- of taalkundig ontleden

Wat is nu precies redekundig of taalkundig ontleden en waarom is het belangrijk? Kinderen leren op twee manieren naar een zin te kijken. Manier 1 is taalkundig ontleden: ze leren elk individueel woord een naam te geven. Manier 2 is redekundig ontleden: ze leren de naam van stukjes van een zin te benoemen. Alles heeft dus een betekenis. Doordat je kind dit doorziet en kent, zal het teksten beter kunnen begrijpen. Het helpt zelfs om later vreemde talen makkelijker te kunnen leren! Taalkundig ontleden; (kinderen leren: ‘ik bekijk woord voor woord’) In groep 7 leren ze de volgende woordsoorten: werkwoorden (ww.), lidwoorden (lidw.), zelfstandig naamwoord (zelfst.nw.), voorzetsel (voorz.), bijvoeglijk naamwoord (bijv.nw.), stoffelijk bijvoeglijk naamwoord (st.bijv.nw.), voegwoorden (voegw.), telwoorden (telw.), bijwoord (bijw.), persoonlijk voornaamwoord (pers.vnw.), bezittelijk voornaamwoord (bez.vnw.), aanwijzend voornaamwoord (aanw.vnw.) en vragend voornaamwoord (vr.vnw.). In groep 8 wordt dit ook nog wekelijks geoefend! Wil je meer weten over taalkundig ontleden of uitleg over een bepaalde woordsoort? Google de naam van een woordsoort en via verschillende sites kun je de uitleg lezen. In het voortgezet onderwijs leren kinderen nog meer woordsoorten erbij. Redekundig ontleden; (kinderen leren: ‘Ik bekijk de hele zin’) In groep 7 leren kinderen de volgende stukjes zin benoemen: persoonsvorm (pv.), werkwoordelijk gezegde (ww.gez.), onderwerp (ow.), lijdend voorwerp (lv.), meewerkend voorwerp (mw.), bijwoordelijke bepaling (bijw.bep.) en soms ook naamwoordelijk gezegde (nw.gez.).

Rekenen in groep 7

Bij het vak rekenen leren kinderen in groep 7 ook een aantal nieuwe onderwerpen. Maar dat is niet het enige.. ook de sommen worden steeds moeilijker. Soms zo moeilijk dat wij volwassenen het nog lastig vinden om de som op te lossen. Via deze link kun je zien welke onderwerpen in groep 7 allemaal aan bod komen. Rekenen groep 7: Checklist voor ouders. Houd een beetje in de gaten of jouw kind tijd genoeg krijgt om het allemaal te onthouden en de instructies uit elkaar kan houden. Soms is het nodig om extra hulp te bieden. Dat kan thuis met behulp van jouw uitleg en oefeningen of met behulp van bijles. Redactiesommen worden ook dit jaar weer moeilijk in vergelijking met groep 6. Het taalgebruik wordt moeilijker en regelmatig worden er meerdere berekeningen binnen één verhaaltje gevraagd. Download onze gratis rekenbladen om thuis met je kind te oefenen met rekenen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Binnen het vak ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ komen de vroegere zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie terug. Ze zijn nu verdeeld in de onderdelen: Ruimte, Tijd en Natuur en techniek. Het onderdeel ‘Mens en samenleving’ bestaat uit verkeer en aandacht voor het welzijn van jezelf en anderen. Hier volgt een overzicht van de doelen die kinderen binnen het vak ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ moeten behalen.

Mens en samenleving:

 • Je kind leert zorgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zichzelf en anderen.
 • Je kind kan zich passend bewegen in de sociale omgang, het verkeer en als consument.
 • Je kind leert wat de rol van een staatsburger is en leert de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting.
 • Je kind leert zich te gedragen naar algemeen aanvaarde waarden en normen.
 • Je kind leert over diverse geestelijke stromingen die hij in de multiculturele samenleving tegenkomt. Hij leert met respect om te gaan met seksuele diversiteit.
 • Je kind leert met zorg om te gaan met het milieu.

Natuur en techniek:

 • Je kind leert de namen van planten en dieren, die in hun leefomgeving te vinden zijn en leert over hoe ze leven.
 • Je kind leert over de bouw van planten, dieren en mensen en over de functie van hun onderdelen.
 • Je kind leert onderzoek doen naar bijvoorbeeld licht, geluid, magnetisme of kracht.
 • Je kind leert het weer en klimaat te beschrijven met behulp van temperatuur, wind en neerslag.
 • Je kind leert bij producten uit zijn eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 • Je kind leert oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
 • Je kind leert dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.

Ruimte:

 • Je kind leert de ruimtelijke inrichting van zijn omgeving te vergelijken met omgevingen elders, zowel in het binnen- als buitenland. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de Europese Unie, de VS en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
 • Je kind leert hoe Nederland van door water bedreigde gebieden bewoonbaar land maakt.
 • Je kind leert over wereldwijde spreiding van mensen en godsdiensten. Ook wordt geleerd over de verschillende klimaten.
 • Je kind leert omgaan met een atlas. Hij kent de basistopografie van Nederland, Europa en de wereld.

Tijd:

 • Je kind leert gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen. Dit zijn objecten die rechtstreeks informatie geven over het verleden en zelf ook uit het verleden komen. Hij leert aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
 • Je kind leert over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
 • Je kind leert over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kan die met behulp van voorbeelden verbinden met de wereldgeschiedenis. (Bron: de kerndoelen van Tule, www.tule.slo)
Groep 7... een heel uitdagend leerjaar!