Spelling groep 5 oefenen: handleiding voor ouders

Spelling is in groep 5 voor veel kinderen lastig. Wil je spelling met je kind oefenen?

Bekijk in dit artikel de beste tips en download de gratis Oefenbladen Spelling voor groep 5.

Gratis oefenbladen spelling groep 5 (PDF)

Download de oefenbladen spelling. Ook rekenen groep 5 oefenen. Klik op de link!

Oefenbladen Spelling Groep 5 (Gratis)

woordenschat groep 5

Woordenschat groep 5

Op de basisschool leert jouw kind lezen vanaf groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal in groep 5. In dit artikel gaan we verder in op het vak woordenschat groep 5.
Bekijk artikel
woorden met au of ou spelling groep 4

Woorden met au of ou

Op de basisschool leert jouw kind lezen in groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal. In dit artikel gaan we dieper in op het vak spelling, in het bijzonder op woorden met ‘au’ […]
Bekijk artikel
verkleinwoorden

Verkleinwoorden gebruiken doe je zo

In elk leerjaar van de basisschool krijgt je kind het vak spelling. De lessen in spelling zijn ingedeeld naar de bestaande spellingcategorieën. Een voorbeeld van een categorie is verkleinwoorden. Een ander voorbeeld is woorden die eindigen op –oor, -eer en […]
Bekijk artikel

Producten

Vragen en antwoorden

Wat leert mijn kind in groep 5 bij spelling?

In groep 5 ligt de nadruk bij spelling nog op de niet-werkwoorden. Je kind leert een heleboel nieuwe regels. Een aantal categorieën waar het mee aan de slag gaat:

 • woorden die beginnen met sch- of schr- zoals schriften
 • woorden met -ng of -nk zoals paling
 • woorden met -aai, -ooi of -oei zoals loeien
 • woorden die eindigen op een -d zoals bosbrand
 • woorden met op -ch of -cht zoals voorzichtig
 • woorden met -eeuw, -ieuw of -uw zoals schaduw
Welke soorten dictees krijgt mijn kind in groep 5?

Je kind krijgt in groep 5 best vaak met dictees te maken. Die zijn onder te verdelen in de volgende soorten:

 • Het instapdictee, dat de leerkracht aan het begin van groep 5 afneemt.
 • Het signaaldictee, dat na nieuwe spellingregels toetst of je kind de regels heeft begrepen.
 • Het controledictee, dat controleert of je kind de geleerde spellingregels echt kent.

Daarnaast zijn er nog de dictees die onderdeel zijn van het leerlingvolgsysteem. Met die dictees bekijkt de leerkracht of je kind op het niveau van de landelijk afgesproken leerlijn zit.

Wil je meer weten over de dictees in groep 5? Lees dan dit artikel.

Hoe onthoudt mijn kind de spelling van een woord het beste?

Je kind onthoudt de spelling van woorden het beste als het…

 • begrijpt waarom het woord op een bepaalde manier geschreven is. Oftewel, je kind moet de spellingregel snappen;
 • de woorden zelf (een paar keer) opschrijft. De juiste spelling komt dan in het geheugen terecht;
 • een visueel dictee doet. Dit is een dictee waarbij je kind het woord eerst helemaal ziet, waarna het woord uit beeld verdwijnt. Daarna moet je kind het woord zelf opschrijven.

Kennisrotonde legt in dit artikel over overschrijven uit waarom die verschillende werkwijzen zo goed werken.

Hoe kan ik mijn kind thuis helpen met spelling?

Als je thuis je kind wilt helpen met spelling, zijn een paar dingen heel belangrijk:

 

 • Neem samen steeds 1 spellingcategorie door. Lees de theorie en laat je kind ermee oefenen. Inspiratieloos? Bestel dan de Oefenboeken van Wijzer over de Basisschool. Wij hebben alvast een aantal dicteezinnen voor je bedacht!
 • Zorg ervoor dat het oefenen leuk blijft. Frustraties helpen je kind niet verder. Oefen maximaal 20 minuten per dag en begeleid je kind naar de juiste antwoorden.
 • Laat de oefeningen aansluiten op het niveau van je kind. Zet waar nodig een stapje terug. Dat is helemaal niet erg.
 • Doe regelmatig visuele dictees (zie vraag 3). In de Oefenboeken vind je per categorie zo’n dictee.

 

Nieuwsgierig geworden naar onze Oefenboeken? Bekijk ze in de webshop!

 

Uitleg en tips voor het oefenen van spelling in groep 5

Spellen is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken: de schriftelijke taalvaardigheid. Dit is de basis voor een goede schriftelijke communicatie.

Spellen is een onderdeel van taalonderwijs, waarbij de nadruk ligt op zowel het proces als het product. Jouw kind is elke dag met spelling bezig. Daarom is het als ouder belangrijk om te weten wat er dit jaar in groep 5 aangeboden wordt, zodat je ook thuis kunt spelen met spellen.

Bij spellen worden klanken onderscheiden. Aan klanken worden letters gekoppeld die op de juiste plaats gezet moeten worden. Deze vaardigheid wordt geleerd tijdens de spellinglessen. Als je kind de spellingregels beheerst, kan het de vaste klank-letterkoppelingen toepassen bij alle woorden.

De spellingles in groep 5

De spellingles omvat onder meer een instructie, een begeleide inoefening en zelfstandig werken. Tijdens de instructie worden de regels aangeboden in combinatie met woorden. Het gaat hierbij om woorden die aansluiten bij het dagelijks taalgebruik van de leerlingen.

Met begeleide inoefening heeft de leerkracht de mogelijkheid om feedback te geven en te controleren of de gestelde doelen zijn bereikt.

Bij het zelfstandig oefenen gaat je kind de geleerde stof zelf toepassen. De klanken van de woorden bepalen de keuze van de letters. Door naar de klanken te luisteren, herkent je kind aan welke letters de klanken gekoppeld moeten worden. Dit kan geoefend worden in 4 stappen:

Een spellingcategorie benoemt een groep woorden waarvoor dezelfde spellingregel geldt. Deze regel is makkelijk te onthouden en geldt als oplossingsstrategie waarmee je alle soortgelijke woorden op de juiste manier kunt schrijven.

Een voorbeeld:

Woorden met -ng of -nk.
De spellingregel is: Je hoort 1 klank: ng. Je schrijft 2 letters: ng.
Een hulpmiddel is: Bang voor de slang. Ng, wat klinkt dat raar. De n en g horen bij elkaar.

Ons alfabet heeft 26 letters, maar sommige letters hebben meerdere klanken (bijvoorbeeld de /e/ in ‘snel’ of ‘geven’). De Nederlandse taal kent ongeveer 40 klanken, die soms op verschillende manieren geschreven worden (denk aan /ei/ en /ij/).

Dat maakt de Nederlandse spelling heel lastig. Er wordt in spellingmethodes gebruik gemaakt van spellingstrategieën, die je gebruikt om tot de juiste spelling van een woord te komen.

Er bestaan directe en indirecte spellingstrategieën. Je maakt gebruik van de directe spellingstrategie als je een woord zo vaak hebt geschreven, dat je niet meer hoeft na te denken hoe het goed gespeld moet worden. Het spellen is geautomatiseerd.

Je gebruikt een indirecte spellingstrategie als je bij het schrijven van een woord bepaalde denkhandelingen moet toepassen. Enkele voorbeelden:

Dictee Groep 5

Om spelling te toetsen is het dictee in groep 5 een effectief middel om vast te stellen of je kind de leerstof beheerst. De aangeboden spellingregels komen terug. Het dictee wordt gemaakt met behulp van de 4 stappen. Er bestaan diverse soorten dictees. Enkele voorbeelden:

 • Het instapdictee is aan het begin van een nieuw schooljaar. Het laat zien wat je kind nog weet van het vorige jaar.
 • Het signaaldictee is een tussentijds dictee om te kijken of je kind de woorden beheerst, waarmee het in een bepaald blok geoefend heeft. Indien nodig wordt extra geoefend.
 • Het controledictee is een einddictee na een afgerond blok. Hiermee wordt vastgesteld of je kind de woorden van dat blok goed beheerst. Is het onvoldoende, dan is herhaling nodig door extra oefening.

Problemen met spelling zie je als kinderen zelf gaan schrijven. Niet alle woorden zijn geautomatiseerd. Daarom is herhaling zo belangrijk. Kinderen die zwak zijn in spelling, hebben vaak moeite met de klank-letterkoppeling. Ze schrijven op wat ze horen. Ze leren vaak de woorden uit het hoofd, maar dat kan niet altijd.

Regels zijn een hulpmiddel om alle soorten woorden goed te kunnen schrijven. Regels moet je toepassen en dat valt niet mee. Je kind kan zich er onzeker door voelen.

Tip:
Oefen regelmatig samen de woorden die in de klas worden aangeboden door middel van een klein dictee. Maak gekke zinnen die je kind grappig vindt. Zo ben je spelenderwijs aan het spellen. Herhaling en directe feedback zijn enorm effectief. Kijk het meteen samen na, laat je kind de spellingcategorie en -regel herhalen. Herstel de fout meteen en geef complimenten. Daar bloeit je kind van op!

Bekijk ook:

Cito spelling Groep 5

In de Cito-toets spelling die in januari in groep 5 wordt afgenomen (Cito spelling M5) komen de volgende spellingcategorieën aan bod: cito groep 5 eerste helft

In de Cito-toets spelling die in juni in groep 5 (Cito spelling E5)  wordt afgenomen, komen de volgende spellingcategorieën aan bod:

cito groep 5 tweede helft

Tip!
Oefen spelling met de oefenboeken spelling van Aandachtvoorrekenen.nl. De oefenboeken zijn afgestemd op de Cito-toetsen spelling.


Spellingmethodes groep 5

Voor groep 5 zijn diverse taal- en spellingmethodes op de markt. Het is goed om als ouder te weten welke methode de school gebruikt, zodat je weet wat en hoe je kind het spellen leert. Enkele voorbeelden:

 • Spelling op maat groep 5
  Deze methode is ontwikkeld om opbrengstgericht te werken. Elk schooljaar is verdeeld in 8 blokken van 4 weken met 3 basisweken en 1 week voor herhaling en controle. Elke week omvat 4 lessen van 20 minuten. Binnen de lessen is differentiatie mogelijk in opdrachten, tempo en niveau.
 • Taaljournaal spelling groep 5
  Deze methode legt een duidelijke en functionele relatie tussen spelling en andere onderdelen van taal. Het aanbod volgt een systematische en naar moeilijkheidsgraad opgebouwde leerlijn en houdt rekening met verschillen tussen leerlingen. De stof wordt in een zo functioneel mogelijke context aangeboden.
 • Taalactief spelling groep 5
  De methode is ontwikkeld met hulp van gebruikers en biedt interactief taalonderwijs. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er is een afwisseling van leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken. Differentiatie is mogelijk op 3 niveaus met aandacht voor woordenschat, oefenen en automatiseren.

Spellingspelletjes groep 5

 • Woordkasteel
  Op woordkasteel.com kan je kind de spelling van groep 5 gratis online oefenen (let op: het programma werkt niet op een Mac). Je moet even tijd investeren om te kijken hoe de website werkt, maar dat is het waard. Je kunt kiezen uit bestaande woordenlijsten of voor een bepaalde methode in groep 5. Als je de oefening installeert, kan je kind veel oefenen met de woorden op het juiste niveau.
 • Loco Maxi Spelling groep 5
  De Loco Maxi basisdoos is vereist voor dit spel. Je kind oefent op een leuke manier met de woorden die op school worden geleerd en kan zelf controleren of het de opdrachten goed heeft gemaakt. Oplossen, omdraaien en controleren. Er zijn 24 opdrachten per spelletje.
 • Warrige woorden
  Dit is een kwartetspel, waarbij je kwartetten verzamelt door het woord goed te spellen. Met de zogenaamde magische kaart kan je kind controleren of het woord goed is gespeld.
 • Spellingtoren
  Dit is een spelletje met kaarten waarmee je kind oefent in het opsporen van verkeerd gespelde woorden.
  Dat is handig, want bij de Cito-toetsen spelling wordt ook op deze manier getoetst. Je kind kan het zelf controleren.
 • Spelling in beeld
  Er zijn diverse apps voor je kind om spelling te oefenen. Het is leuk om het samen thuis te doen en is net weer wat anders.