arrow_drop_up arrow_drop_down

Alles wat je moet weten over de Eindtoets Groep 8 in 2020

Of je kinderen hebt of niet, iedereen heeft er wel eens van gehoord: de Cito Eindtoets. Elke achtste groeper maakt deze toets. Het schooladvies is leidend als het gaat om de plaatsing van je kind op een middelbare school. Naast het schooladvies telt ook de zogenaamde Eindtoets mee. Als je kind de Eindtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies werd verwacht, dan kan de school besluiten om het schooladvies naar boven aan te passen. Het is overigens niet zo dat het schooladvies wordt aangepast als je kind minder goed scoort op de Eindtoets dan verwacht. Het schooladvies is immers gebaseerd op algehele prestaties van de leerling en is niet enkel gebaseerd op deze eindtoets. kinderen maken cito eindtoetsDe uitkomst van de Eindtoets kan dus voor een deel bepalen naar welke middelbare school je kind gaat. Wordt het vmbo, havo of vwo? Maar wat is deze Eindtoets nou eigenlijk? Waar bestaat het uit en hoe wordt er gescoord? Het antwoord op deze en andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

Eindtoets basisonderwijs: keuze uit 5 toetsen

Nu spreekt men steeds over dé Cito Eindtoets. Maar in werkelijkheid is het niet één eindtoets die heel Nederland gebruikt. De toets die nog steeds bekend staat als de Cito Eindtoets is slechts één van de mogelijkheden. Een school maakt een keuze uit de volgende vijf goedgekeurde eindtoetsen:

 • De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Deze toets noemt men nog steeds vaak de Citotoets, ook al is dat niet meer de officiële naam (sinds 2014). De overheid stelt deze toets beschikbaar. De toets is in samenwerking met Cito gemaakt.

 • Route 8-toets van A-VISION. De Route 8-toets is een digitale eindtoets die zich aanpast aan het niveau van de leerling.

 • De IEP Eindtoets van Bureau ICE. Bij de IEP Eindtoets mogen de leerlingen de antwoorden in toetsboekjes schrijven.

 • De Dia-eindtoets. De Dia-eindtoets is ook een digitale eindtoets die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Ook werkt het met veel foto’s en beelden.

 • De AMN Eindtoets. De AMN Eindtoets is een digitale toets. Deze toets focust zich ook op de persoon zelf en niet enkel op de cognitieve vaardigheden.

De meerderheid van de basisscholen in Nederland neemt de Centrale Eindtoets af. Daarom gaan we in dit artikel uitgebreider in op deze toets.

Van Cito Eindtoets naar Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets bestaat sowieso uit twee verplichte onderdelen:

 • Nederlandse taal
 • Rekenen

Verder kan men ook wereldoriëntatie afnemen.

In onderstaand schema zie je uit welke onderdelen de Centrale Eindtoets bestaat. Ook geeft het schema weer uit hoeveel opgaven de verschillende (sub)onderdelen bestaan. LET OP: in 2019 zal het verplichte deel van de Eindtoets (de onderdelen Taal en Rekenen) uit 165 opgaven bestaan. Onderstaande afbeelding is van de toets uit 2018, maar geeft wel de verschillende subonderdelen weer:

inhoud centrale eindtoets groep 8bron:https://www.centraleeindtoetspo.nl/media/uploads/files/interpretatie_leerlingrapport.pdf

Klik hier voor een voorbeeldtoets.

Bekijk ook de video over de Centrale Eindtoets (voorheen Cito Eindtoets):

Cito Eindtoets scores

cito eindtoets groep8Als de centrale eindtoets klaar is en nagekeken, dan krijgt je kind een leerlingrapport over de scores die hij of zij haalde. Het leerlingrapport bevat de volgende onderdelen:

 • de standaardscore en het middelbare schoolniveau dat het beste bij je kind past
 • de score per toetsonderdeel (taal, rekenen en wereldoriëntatie)
 • de referentieniveaus

Standaardscore

De score die je kind op de Centrale Eindtoets haalt noem je ook wel de standaardscore. Dit gaat om de score op de onderdelen taal en rekenen. Het totaal aantal goede antwoorden die het geeft rekent men om naar een cijfer tussen de 501 en 550. Bij deze cijfers horen bepaalde middelbare schoolniveaus. Zo kunnen de leerkrachten advies geven over welk schoolniveau het beste bij je kind past. eindtoets groep8 uitslag

bron:https://www.centraleeindtoetspo.nl/media/uploads/files/interpretatie_leerlingrapport.pdf

Score per toetsonderdeel

Naast de standaardscore, werkt de toets ook met percentielen. Dit zijn als het ware categorieën.

Als een kind bijvoorbeeld een percentiel van 75 heeft, dan betekent het dat 75% van alle kinderen in vergelijking met dit kind evenveel vragen goed of minder goed heeft beantwoord. 25% van alle kinderen had meer vragen goed.

Referentieniveaus

Zoals eerder genoemd bestaat de Centrale Eindtoets sowieso uit twee verplichte onderdelen (taal en rekenen). In het leerlingrapport staat ook aangegeven welk zogenaamd referentieniveau het kind heeft gehaald in taal en rekenen. Er bestaan drie referentieniveaus: 1F, 1S en 2F.

1F betekent dat de leerling taal en rekenen voldoende beheerst. 2F is het niveau dat je nodig hebt om zelfstandig te kunnen functioneren, zoals zelf boodschappen doen en simpele dingen uitrekenen. 1S is nog weer een niveau hoger.

Men gaat ervan uit dat de meeste leerlingen bij de Cito het niveau 1F halen.

Cito Eindtoets uitslag

De score die een leerling haalt op de Centrale Eindtoets is niet meteen bindend. Dat wil zeggen dat het puur ter advies dient. Uit de toets kan dus bijvoorbeeld naar voren komen dat het middelbare schoolniveau ‘theoretische leerweg’ het meest geschikt is voor het kind, maar dat de leerkrachten vinden dat havo toch beter past. De leerkrachten kennen de leerling immers het beste.

juf klas rapport schrijvenMiddelbare scholen mogen een leerling dan ook niet zomaar weigeren. Dus voortgaand op het vorige voorbeeld: als een kind zich inschrijft voor de havo, dan mag de desbetreffende middelbare school hem/haar niet weigeren, omdat zijn/haar score op de Citotoets beter matcht met de theoretische leerweg. Ook mag de middelbare school geen andere gegevens gebruiken of opeisen van de leerling.

Oftewel: de Eindtoets geeft aan welk vervolgonderwijs het beste is voor de leerling, maar het is het schooladvies dat het zwaarst weegt.

Zoals eerder vermeld kan de basisschool het schooladvies wel naar boven aanpassen als je kind beter scoort op de Eindtoets dan verwacht.

Overigens, als je kind op de middelbare school zit, dan betekent dat niet dat de basisschool het kind meteen helemaal loslaat. Elk jaar nodigen de middelbare scholen de basisschool uit om te praten over de kinderen. En dat is niet alles: van de eerste drie jaar dat je kind op de middelbare school zit, ontvangt de basisschool zijn/haar rapport. Zo blijft de basisschool op de hoogte van hoe het met je kind vergaat.

Schooladvies voortgezet onderwijs

lockers middelbare schoolZoals verteld is het schooladvies de belangrijkste factor in de overweging welk type voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor het kind. Maar hoe komt zo’n schooladvies tot stand? Welke rol speelt de basisschool hierin en welke rol spelen de ouders hierin?

Schooladviesgesprek

Een schooladvies moet je niet verwarren met een leerkrachtadvies. Uiteraard speelt de leerkracht ook een rol in het uiteindelijke advies, maar dit is slechts voor een deel.

In het schooladviesgesprek geeft de school aan welk middelbare schoolniveau het beste bij je kind past.

Dit advies baseert de school op meerdere gegevens, zoals:

 • De score op de Cito Eindtoets (een eventuele aanpassing naar boven)
 • De resultaten van toetsen die het kind maakte in groep 8
 • De resultaten uit het leerlingvolgsysteem
 • Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling
 • Eigenschappen van de leerling, bijvoorbeeld: Werkhouding, hoe taakgericht is hij/zij? Is hij/zij gemotiveerd of niet? Als het even niet lukt, zet hij/zij dan door of geeft het kind gauw op? Hoe gaat de leerling om met zijn/haar huiswerk? Enzovoorts.
 • Het advies van de leerkrachten. Dit gaat om de bevindingen van de leerkracht van groep 7 (dus van het vorige schooljaar) en de leerkracht van het huidige jaar, groep 8.

Rol van de basisschool

De basisschool organiseert voor ouders voorlichting(savonden) over het voortgezet onderwijs. Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven. Dit schooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Over het schooladvies valt overigens niet te onderhandelen. De basisschool informeert de middelbare school over het schooladvies. Het inschrijven op de middelbare school zélf is niet de taak van de basisschool. Wel geven ze de ouders de inschrijvingsformulieren en het leerlingrapport mee, zodat ze deze kunnen opsturen.
De middelbare school mag een leerling op een hoger middelbare schoolniveau plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen mag niet: dat mag enkel op verzoek van de ouders.

Rol van de ouders

Als ouder laat je je goed informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs. Ook zoek je zelf een geschikte middelbare school voor je kind. Dit doe je op basis van het schooladvies. Als ouder zijnde schrijf je je kind in bij de gekozen middelbare school. Let daarbij op de inschrijvingstermijnen. Als je meer wilt weten over hoe je de juiste school kiest, lees dan zeker dit artikel over de middelbare school.

Handige links

 • Hier meer informatie over de Centrale Eindtoets
 • Hier kun je zien wanneer de Eindtoets wordt afgenomen
 • Bekijk de website van de overheid voor meer informatie over het schooladvies
 • Informatie over de regelgeving over de overgang van de basisschool naar de middelbare school

Eindtoets oefenen

Wil je de eindtoets oefenen met je kind? Het is niet mogelijk om een exacte kopie van de eindtoets te oefenen. Dat zou ook geen goed beeld geven van het schoolniveau van je kind. Het is wel mogelijk om de verschillende vaardigheden die aan bod komen in de eindtoets te oefenen. Voor het oefenen van het onderdeel 'rekenen' kun je hier kijken: Oefenboek rekenen groep 8.