arrow_drop_up arrow_drop_down
Spelling groep 5

Spelling groep 5

Voor het basisonderwijs zijn kerndoelen geformuleerd die aangeven wat aan alle leerlingen moet worden aangeboden. Spelling wordt genoemd in kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:
 • regels voor het spellen van werkwoorden
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden
 • regels voor het gebruik van leestekens

Gratis Werkbladen Spelling Groep 5
Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de oefenbladen Spelling Groep 5 (PDF)
Je gegevens zijn 100% veilig

Spellen is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken, namelijk de schriftelijke taalvaardigheid. Dit is de basis voor een goede schriftelijke communicatie. Spellen is een onderdeel van taalonderwijs, waarbij de nadruk ligt op zowel het proces als het product. Jouw kind is elke dag met spelling bezig. Daarom is het als ouder belangrijk om te weten wat er dit jaar aangeboden wordt, zodat je ook thuis kunt spelen met spellen. http://www.woordkasteel.com/wkasteel/indexw.htmBij spellen worden klanken onderscheiden. Aan klanken worden letters gekoppeld die op de juiste plaats gezet moeten worden. Deze vaardigheid wordt geleerd tijdens de spellinglessen. Als de spellingregels worden beheerst kun je de vaste klank-letterkoppelingen toepassen bij alle woorden.

Spelling oefenen Groep 5

De spellingles omvat onder meer een instructie, een begeleide inoefening en zelfstandig werken. Tijdens de instructie worden de regels aangeboden in combinatie met woorden. Het gaat hierbij om woorden die aansluiten bij het dagelijks taalgebruik van de leerlingen. Begeleide inoefening geeft de leerkracht de mogelijkheid tot het geven van feedback en het controleren of de gestelde doelen zijn bereikt. Bij het zelfstandig oefenen gaan de leerlingen het geleerde zelf toepassen. De klanken van de woorden bepalen de keuze van de letters. Door naar de klanken te luisteren herkent de leerling aan welke letters de klanken gekoppeld moeten worden. Dit kan geoefend worden in vier stappen:
 • stap 1: je hoort het woord
 • stap 2: je herkent de (klank) structuur
 • stap 3: je kent de spellingcategorie met de spellingregel en schrijft het woord op
 • stap 4: je controleert of het woord goed is geschreven
Een spellingcategorie benoemt een groep woorden waarvoor dezelfde spellingregel geldt. Deze regel is makkelijk te onthouden en geldt als oplossingsstrategie waarmee je alle soortgelijke woorden op de juiste manier kunt schrijven.
Een voorbeeld: Woorden met -ng of -nk De spellingregel is: Je hoort één klank: ng. Je schrijft twee letters: ng Een hulpmiddel is: Bang voor de slang. Ng, wat klinkt dat raar. De n en g horen bij elkaar.
Ons alfabet heeft 26 letters, maar sommige letters hebben meerdere klanken (bijvoorbeeld de /e/ in snel of geven). De Nederlandse taal kent ongeveer veertig klanken, die soms op verschillende manieren geschreven worden (denk aan /ei/ en /ij/). Dat maakt de Nederlandse spelling heel lastig. Er wordt in spellingmethodes gebruik gemaakt van spellingstrategieën, die je gebruikt om tot de juiste spelling van een woord te komen. Er bestaan directe en indirecte spellingstrategieën. Je maakt gebruik van de directe spellingstrategie als je een woord zo vaak hebben geschreven dat je niet meer hoeft na te denken hoe het goed gespeld moet worden; het spellen is geautomatiseerd. Je gebruikt een indirecte spellingstrategie als je bij het schrijven van een woord bepaalde denkhandelingen moet toepassen. Enkele voorbeelden:
 • Fonologische strategie (luisterwoorden)luisterwoorden Je splitst een woord op in afzonderlijke klanken of klankgroepen en schrijft daar de bijbehorende letters voor. Tip voor de leerlingen: Ik luister goed naar het woord. Dan schrijf ik het zoals het hoort.
 • weetwoordenWoordbeeldstrategie (weetwoorden) Je doet een beroep op je geheugen. Deze strategie is handig bij leenwoorden (bijvoorbeeld centrum, taxi) en bij woorden die klanken bevatten die op verschillende manieren geschreven kunnen worden, zoals ei-ij, ou-au en g-ch. Tip voor de leerlingen: Ik heb dit woord uit mijn hoofd geleerd. Daarom schrijf ik het niet verkeerd.
 • Regelstrategie (regelwoorden)regelwoorden Bij het schrijven van een niet-klankzuiver woord pas je een spellingregel toe. Een regel houdt in dat in een bepaalde situatie een klank of een klankcombinatie anders geschreven wordt. Bijvoorbeeld: hoor je /ies/ aan het eind van een meerlettergrepig woord, dan schrijf je /isch/. Tip voor de leerlingen: Ik heb voor dit woord een regel geleerd. Daarom schrijf ik het niet verkeerd.
 • Analogiestrategie (net als-woorden) Je schrijft een woord door het te vergelijken met een ander woord. Je schrijft woorden op basis van een ontdekte regelmaat, zonder dat de regels specifiek zijn aangeleerd. Je kunt vergelijken op basis van overeenkomst in klankvorm (slapen – schrapen) of op basis van een overeenkomst in betekenis (vertrouwelijk – trouwen). Tip voor de leerlingen: Ik denk aan het net-als-woord. Want dat is van dezelfde soort.
 • Hulpstrategie (opzoekwoorden) Je gebruikt geheugensteuntjes of ezelsbruggetjes. Bijvoorbeeld: aan het eind van een woord kan nooit een v of z staat, dus poes in plaats van poez. Je kunt ook het woord opzoeken in het woordenboek. Tip voor de leerlingen: Ik ga naar dit woord op zoek. Ik pak daarvoor het woordenboek.

Dictee Groep 5

Om spelling te toetsen is het dictee een effectief middel om vast te stellen of je kind de leerstof beheerst. De aangeboden spellingregels komen terug. Het dictee wordt gemaakt met behulp van de vier stappen. Er bestaan diverse soorten dictees. Enkele voorbeelden:
 • Het instapdictee is aan het begin van een nieuw schooljaar. Het laat zien wat een leerling nog weet van het vorige jaar.
 • Het signaaldictee is een tussentijds dictee om te kijken of een leerling de woorden, waarmee in een bepaald blok geoefend wordt, beheerst. Indien nodig wordt extra geoefend.
 • Het controledictee is een einddictee na een afgerond blok om vast te stellen of een leerling de woorden van dat blok goed beheerst. Is het onvoldoende, dan is herhaling nodig door extra oefening.
Leren schrijven spelling Problemen met spelling zie je als kinderen zelf gaan schrijven. Niet alle woorden zijn geautomatiseerd. Daarom is herhaling zo belangrijk. Kinderen die zwak zijn in spelling hebben vaak moeite met de klank-letterkoppeling. Ze schrijven op wat ze horen. Ze leren vaak de woorden uit het hoofd, maar dat kan niet altijd. Regels zijn een hulpmiddel om alle soorten woorden goed te kunnen schrijven, regels moet je toepassen en dat valt niet mee. Je kind kan zich er onzeker door voelen.
Tip: Oefen regelmatig samen de woorden die in de klas worden aangeboden door middel van een klein dictee. Maak gekke zinnen die je kind grappig vindt, spelenderwijs spellen. Herhaling en directe feedback zijn enorm effectief. Kijk het meteen samen na, laat je kind de spellingcategorie en -regel herhalen. Herstel de fout meteen en geef complimenten. Daar bloeit je kind van op!

 Cito spelling Groep 5

In de Cito toets spelling die in januari in groep 5 wordt afgenomen (Cito spelling M5) komen de volgende spellingcategorieën aan bod: Spelling categorieen M5 In de Cito toets spelling die in juni in groep 5 (Cito spelling E5)  wordt afgenomen, komen de volgende spellingcategorieën aan bod: Spelling categorieen E5
Tip! Spelling oefenenen met de oefenboeken spelling van Aandachtvoorrekenen.nl. De oefenboeken zijn afgestemd op de Cito-toetsen spelling.

Spellingmethodes groep 5

Voor groep 5 zijn diverse taal- en spellingmethodes op de markt. Het is goed om als ouder te weten welke methode de school gebruikt, zodat je weet wat en hoe je kind het spellen leert. Enkele voorbeelden:
 • Spelling op maat groep 5 spelling op maat groep5De methode is ontwikkeld om opbrengstgericht te werken. Elk schooljaar is verdeeld in acht blokken van vier weken met drie basisweken en één week voor herhaling en controle. Elke week omvat vier lessen van twintig minuten. Binnen de lessen is differentiatie mogelijk in opdrachten, tempo en niveau.
 • Taaljournaal spelling groep 5 De methode heeft een duidelijke en functionele relatie tussen spelling en andere onderdelen van taal. Het aanbod is een systematische en naar moeilijkheidsgraad opgebouwde leerlijn en houdt rekening met verschillen tussen leerlingen. De stof wordt in een zo functioneel mogelijke context aangeboden.
 • Taalactief spelling groep 5 De methode is ontwikkeld met gebruikers en biedt interactief taalonderwijs. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er is een afwisseling van leerkracht gebonden lessen en zelfstandig werken. Differentiatie is mogelijk op drie niveaus met aandacht voor woordenschat, oefenen en automatiseren.

Spellingspelletjes groep 5

 • Woordkasteel Op woordkasteel.com kan je kind de spelling van groep 5 gratis online oefenen (let op: het programma werkt niet op een Mac). Je moet als ouder even tijd investeren om te kijken hoe de website werkt, maar dat is het waard. Je kunt kiezen uit bestaande woordenlijsten of voor een bepaalde methode in groep 5. Als je de oefening installeert, kan je kind veel oefenen met de woorden op het juiste niveau.
 • Loco Maxi Spelling groep 5loco maxi spelling groep 5 De Loco Maxi basisdoos is vereist voor dit spel Je kind oefent op een leuke manier met de woorden die op school worden geleerd en kan zelf controleren of de opdrachten goed zijn gemaakt. Oplossen, omdraaien en controleren. Er zijn 24 opdrachten per spelletje.
 • Warrige woorden Dit is een kwartetspel, waarbij kwartetten worden verzameld door het woord goed te spellen. Met de zogenaamde magische kaart kan je kind controleren of het woord goed is gespeld.
 • Spellingtoren Dit is een spelletje met kaarten waarmee je kind oefent in het opsporen van verkeerd gespelde woorden.Dat is handig, want bij de cito-toetsen spelling wordt ook op deze manier getoetst. Je kind kan het zelf controleren.
 • Spelling in beeld Er zijn diverse apps voor je kind om spelling te oefenen. Het is leuk om het samen thuis te doen en is net weer wat anders.

Werkbladen spelling groep 5

  Veel spelplezier!
Patricia de Roo
Door

Patricia de Roo

op 16 Jun 2015

Hoi, Hebben jullie oefening boekjes voor spelling van 5E? Laat mij het graag nog horen ? groetjes, Patricia

Maaike de Boer
Elma
Door

Elma

op 09 Apr 2018

Ik heb een oefenbook voor de spelling E5 groep 5 nodig.

Carola de Koning
Lydia Neick
Door

Lydia Neick

op 28 Oct 2018

Ik he been oefenboek spelling E5 nodig. Groetjes Lydia

Carola de Koning
Gerda
Door

Gerda

op 28 Sep 2015

Hoi Maaike, De link naar woordkasteel klopt denk ik niet. ik kom bij een pagina uit waar ik van alles kan downloaden behalve dat wat jullie bedoelen.

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 29 Sep 2015

Hoi Gerda, De site van Woordkasteel is inderdaad 'uit de lucht'. Dat is erg jammer. We houden het in de gaten en als de website Woordkasteel echt is gestopt, passen we het artikel aan.

Samira
Door

Samira

op 24 May 2016

Zijn er ook nog andere werkbladen beschikbaar?

Brenda
Door

Brenda

op 03 Jun 2016

Mijn dochter heeft gisteren cito spelling gedaan. Ze had van de 25 opgave 17 goed. Hoe weet ik nu wat ze gehaald heeft?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 03 Jun 2016

Hi Brenda, dat hangt af van welke versie is afgenomen (versie 3.0?). Je kunt het navragen bij de leerkracht. Hij of zij heeft een overzicht (bij de toets die is afgenomen) van het aantal goed en de bijbehorende vaardigheidsscore en het niveau (A t/m E of I t/m V).

Brenda
Door

Brenda

op 03 Jun 2016

Hoi Maaike ze doe inderdaad versie 3.0. Kan ik het zelf ook ergens opzoeken?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 03 Jun 2016

Hi Brenda, De toets spelling E5 (versie 3.0) bestaat uit 2 taken van elk 25 opgaven. Ik neem aan dat nu alleen taak 1 is gemaakt omdat je het over 25 opgaven hebt. Als taak 2 ook is gemaakt, kan op basis van het aantal fout en de bijbehorende vaardigheidsscore een niveau worden aangegeven. Stuur mij maar even een mailtje als je hier meer informatie over hebt. Fijne avond! Maaike

Brenda
Door

Brenda

op 04 Jun 2016

Ik heb het contact formulier ingevuld met de gegevens.

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 05 Jun 2016

Hi Brenda, Ik denk dat er iets mis is gegaan want we hebben geen contactformulier ontvangen. Je kunt ook een e-mail sturen naar contact@wijzeroverdebasisschool.nl

Keziban Kaplan
Door

Keziban Kaplan

op 01 May 2017

Hoi Maaike, vraagje, hebben jullie ook spelling op maat werkboek groep 5b. En graag oefenbladen van spelling, want ik kon het niet vinden.

Maaike de Boer
Inas
Door

Inas

op 27 Sep 2017

Goed

Patricia
Door

Patricia

op 24 Sep 2018

Zijn er ook gratis oefenbladen voor spelling van groep 5. Net als met rekenen??

Carola de Koning
Hein
Door

Hein

op 27 Mar 2019

Ik doe een onderzoek over het spellingonderwijs in groep 5. Waar zou ik de landelijke spellingresultaten van groep 5 kunnen vinden. Die heb ik nodig om de moeilijkheidsgraad te bepalen van spelling in dit leerjaar.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 27 Mar 2019

Beste Hein, Wellicht kan de onderwijsinspectie je verder helpen? Succes! Hartelijke groet, Carola

Natascha van der Brugge
Door

Natascha van der Brugge

op 09 Feb 2020

Ik zou graag een overzicht willen hebben van de spellingregels van groep 5 zodat ik de stof van mijn zoon met hem kan doornemen. Staan deze regels ook in de oefenboeken of kan ik deze ergens anders vinden? Ik denk aan mollen/ molen, f/v, g/ sch ed

Carola de Koning
Reactie plaatsen