Wat moet een kind kunnen eind groep 2?

Je kind zit in groep 2. Het eerste jaar van de kleuterklas zit erop en de overstap naar groep 3 lonkt. Maar wat moet je kind eigenlijk kunnen aan het eind van groep 2? In dit artikel geven we je daarvan een uitgebreid overzicht.

Er zijn natuurlijk nogal wat vaardigheden waarmee je kind in groep 2 aan de slag gaat. Naast rekenen en taal besteedt de kleuterjuf bijvoorbeeld ook veel aandacht aan muziek en beweging.

Dit jaar legt je kind een stevige basis voor de ontwikkeling van zijn grove en fijne motoriek.

Naast de schoolse vakken ontwikkelt je kind zich ook op het gebied van de sociale vaardigheden.

Kortom, in groep 2 leert je kind enorm veel. Laten we eens kijken waar je kind per onderdeel moet staan aan het eind van dit leerjaar.

ontwikkeling van kind groep 2

Rekenen groep 2

We beginnen ons overzicht met rekenen. Hoewel je kind in groep 2 nog niet met ‘echte’ sommen bezig is, zoals in groep 3, besteedt de leerkracht al wel veel aandacht aan de basis van rekenen.

Je kind leert bijvoorbeeld termen als ‘voor’, ‘achter’, ‘boven’ en ‘onder’ kennen. Ook besteedt de leerkracht veel aandacht aan de trappen van vergelijking die met rekenen en meten te maken hebben:

 • dun – dunner – dunst
 • lang – langer – langst

Al deze nieuwe kennis wordt al spelenderwijs aangeboden. Zo komt je kind tijdens het knutseluurtje bijvoorbeeld in aanraking met verschillende figuren, zoals vierkanten, driehoeken en cirkels.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

SLO doelen rekenen groep 2

Om ervoor te zorgen dat iedere basisschool in Nederland ongeveer dezelfde leerstof aanbiedt in groep 2, heeft het SLO kerndoelen ontwikkeld.

Deze kerndoelen vormen slechts een leidraad voor de school. Het kan dus zijn dat jouw kind al meer leert in groep 2 dan een nichtje uit een andere stad.

Uiteindelijk werkt ieder kind op de basisschool toe naar een eindniveau in groep 8. De opbouw daarnaartoe is in grote lijnen overal gelijk.

De kerndoelen voor rekenen zijn opgesplitst in een aantal deelonderwerpen.

Eind groep 2 getalbegrip

Aan het eind van groep 2 moet je kind in staat zijn om tot 20 te tellen. Ook moet het onder de 10 op de juiste volgorde kunnen terugtellen en kunnen lezen.

Je kind leert bovendien de rangtelwoorden (eerste, tweede enz.) tot en met de 10. Ook leert het door het jaar heen allerlei begrippen die te maken hebben met getallen en hoeveelheden, zoals:

 • verder
 • terug
 • tussenin
 • (er)voor
 • (er)na
 • eerste
 • laatste

Verder kan je kind aan het eind van groep 2 hoeveelheden tot 12 neerleggen en tellen. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn:

Hoeveel stippen tel je hier?

Voor getallen onder de 6 moet je kind de hoeveelheden herkennen zonder te tellen. Dat lukt bijvoorbeeld doordat ze bepaalde patronen herkennen, zoals de ogen op een dobbelsteen:

Hoeveel heeft Joep gegooid?

dobbelsteen drie ogen

Je kind leert ook kritisch nadenken over getallen tot en met 10.

Maartje heeft 4 fietsen. Zijn dat er veel?

Bewerkingen

Je kind weet aan het eind van groep 2 bovendien wat begrippen als ‘erbij’, ‘eraf’, ‘splitsen’ en ‘verdelen’ betekenen.

Ook simpele sommetjes (1 of 2 erbij of eraf) moet je kind kunnen oplossen voor getallen tot en met 12.

Dit doet het met behulp van bijvoorbeeld een telraam. Hetzelfde geldt voor simpele splits- of verdeelopgaven.

Verbanden en verhoudingen

Verder is het van belang dat je kind begrijpt wat het verband is tussen verschillende getallen. Zo leert het bijvoorbeeld eenvoudige schema’s aflezen en inschatten of de onderdelen van een tekening wel of niet in verhouding zijn ten opzichte van elkaar.

Meten en meetkunde

In groep 2 wordt daarnaast de basis gelegd voor het gebruik van termen rondom oppervlakte en omtrek. Je kind leert bijvoorbeeld:

 • woorden als lang, kort, groot, klein, dik, dun, hoog en laag;
 • alle trappen van vergelijking van die woorden (dik – dikker – dikst);
 • hoe het tegenstellingen moet gebruiken als ‘grootste’ en ‘kleinste’;
 • hoe het simpele afmetingen moet ‘meten’ met bijvoorbeeld handen en voeten;
 • inschatten welke omtrekken of oppervlaktes het grootst en het kleinst zijn.

Inhoud en gewicht

Allerlei begrippen rondom inhoud, gewicht en geld passeren gedurende groep 2 de revue. Denk aan woorden als ‘vol’, ‘leeg’, ‘zwaar’ en ‘licht’.

Ook wordt je kind uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met dit soort maten. Het leert bijvoorbeeld inschatten hoeveel bekertjes water er in een voorwerp passen en welk voorwerp zwaarder is.

Tijd en geld

Je kind wordt in groep 2 bewust gemaakt van tijd. Zo leert het niet alleen de dagen van de week, maar ook het dagritme kennen.

Je kind leert verschillende tijdsaanduidingen kennen (maanden, seizoenen) en leert instrumenten kennen die de tijd meten, zoals een horloge, een klok en een zandloper.

Ook met geld wordt een beginnetje gemaakt. Aan het eind van groep 2 kan je kind met 1-euromunten gepast afgeronde bedragen betalen tot en met 10 euro.

Spel Rekenen met je kleuter

Wil jij graag thuis checken of je kind de doelstellingen rekenen voor groep 2 heeft behaald? Bestel dan het spel Rekenen met je kleuter!

Dit spel bevat 30 kaarten met allerhande rekenvragen. De kaarten dagen je kind uit om spelenderwijs en creatief bezig te zijn met de rekenvaardigheden uit groep 2.

Zo zorg je niet alleen dat je op de hoogte bent van het rekenniveau van je kind, maar ook dat je kind rekenen leuk blijft vinden.

Bovendien krijgt je kind in dit spel voldoende extra uitdaging als het dat nodig heeft.

rekenspelletjes groep 2

Taal groep 2

Natuurlijk wordt in groep 2 niet alleen aandacht besteed aan rekenen. Ook taal komt veelvuldig aan bod, al is het op een laagdrempelige, creatieve manier.

De nadruk ligt in groep 2 nog op spreken en luisteren, omdat je kind simpelweg nog niet voldoende heeft geleerd hoe het moet lezen en schrijven.

We zetten ook voor taal de belangrijkste leerdoelen in groep 2 op een rijtje.

 1. Mirjam

  Heel leuk spel

Gevonden! – De slimste speurtocht in huis

(8 klantbeoordelingen)

14,95

Op voorraad

Selecteer het aantal

Mondelinge taalvaardigheid

Zoals gezegd ligt de nadruk in groep 2 op mondelinge taalvaardigheid. Het is vooral van belang dat kinderen van deze leeftijd zich mondeling uit kunnen drukken.

Aan het eind van groep 2 kan je kind:

 • woorden en simpele zinnen correct nazeggen;
 • een simpel verhaal navertellen;
 • zelf een verhaal vertellen in een logische volgorde;
 • de kring rondkijken als het een verhaal vertelt;
 • in een leergesprek bij het onderwerp blijven;
 • zelf uitleg geven over bijvoorbeeld een tekening of een knutselwerkje;
 • zich vloeiend verstaanbaar maken.

Ook aan luistervaardigheid wordt veel aandacht besteed.

Je kind leert niet alleen luisteren naar instructies, maar ook naar verhaaltjes, gedichten en liedjes. Verder leert je kind dat het ook moet luisteren naar de mening van klasgenootjes.

Daarnaast worden de eerste stappen gezet naar het samenvatten van een (kort en simpel) verhaal.

figuur bla bla bla

Beginnende geletterdheid

In groep 2 wordt een voorzichtige start gemaakt met geletterdheid. De leerkracht leest je kind geregeld verhalen voor. Daarbij vraagt hij je kind zich in te leven in het verhaal en er een mening over te vormen.

Je kind leert het verschil tussen een woord en een zin en tussen letters en cijfers. Ook kan het aan het eind van groep 2 benoemen welke woorden de eerste en de laatste van de zin/een reeks zijn.

Je kind leert verschillende soorten teksten herkennen, zoals sprookjes, gedichten, recepten en brieven. Ook kan het verhalen navertellen of naspelen.

Voorbereidend lezen en spellen

Verder worden de eerste stapjes richting leren lezen gezet. Zo herkent je kind aan het eind van groep 2 een aantal letters en kent het het verschil tussen klanken en letters. Ook kan het zien en horen of een woord kort of lang is.

Ook heeft je kind kennis opgedaan over klanken. Het kan benoemen welke klank in een woord verandert als de leerkracht 2 woorden opleest: tak – dak, voet – vat.

Daarnaast kan je kind de eerste en laatste klank van zijn naam herkennen en kan het zijn eigen naam klank voor klank uitspreken.

Doordat het geregeld in aanraking komt met klanken, leert je kind ook wat rijmwoorden zijn en kan het die zelf verzinnen bij een gegeven woord.

Uiteraard blijft plezier op nummer 1 staan.

Wil je jouw kind alvast kennis laten maken met lezen? Deze leuke leesboekjes voor groep 2 zijn daar uitermate geschikt voor.

Schrijven

Eind groep 2 heeft je kind de basisbeginselen van schrijven geleerd. Zo kan het zijn eigen naam schrijven en weet het hoe het zijn pen en potlood vast moet houden.

Hoeveel letters kennen eind groep 2

Of je kind wel of geen letters leert in groep 2, is afhankelijk van de basisschool. De ene school zet al aardig in op het aanleren van letters, de andere school houdt het bij het leren schrijven van de eigen naam.

In de leerlijn taal staat benoemd dat je kind aan het eind van groep 2 16 letters kan herkennen en benoemen en 12 letters kan schrijven.

In groep 3 ligt de nadruk op lezen en schrijven. Je kind leert dan alles wat nodig is om de taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Muziek groep 2

In de kleutergroepen wordt veel aandacht besteed aan muziek en bewegen op muziek. Aan het eind van groep 2 kan je kind bijvoorbeeld:

 • klappen en stampen op de maat van de muziek;
 • bewegingen op muziek nadoen;
 • lopen op de maat van de muziek;
 • moeilijkere bewegingen maken op de maat van de muziek, zoals dansen en rennen.

Ook leert je kind het verschil tussen hoge en lage tonen, kan het een slaginstrument bespelen en maakt het kennis met allerlei andere muziekinstrumenten.

Je kind heeft eind groep 2 bovendien geleerd geconcentreerd naar liedjes te luisteren. Het kan bekende liedjes mee- en voorzingen en verschillende toonhoogtes nadoen.

Beweging groep 2

Eén van de belangrijkste leerpunten van groep 2 is beweging. Zowel op de ontwikkeling van de grove als van de fijne motoriek wordt uitgebreid ingezet. Hieronder vind je een overzicht van de dingen die je kind eind groep 2 moet kunnen.

Grove motoriek

Het overzicht voor de grove motoriek in groep 2 ziet er als volgt uit:

eind groep 2 kan je kind

Fijne motoriek

De fijne motoriek is onderverdeeld in 4 onderdelen:

 • vouwen
 • tekenen
 • knutselen
 • zelfredzaamheid

Bij vouwen leert je kind simpele vouwopdrachten uitvoeren. Daarnaast kan het papier recht dubbelvouwen.

In de tekenlessen heeft je kind geleerd hoe het zijn pen of potlood correct vast moet houden. Hetzelfde geldt voor een kwast. Je kind kan ononderbroken lijnen tekenen tussen 2 punten en schrijfbewegingen maken in een rechte lijn.

Knutselen is natuurlijk een breed begrip. Eind groep 2 heeft je kind verschillende vaardigheden aangeleerd.

Je kind kan:

 • grote kralen rijgen;
 • Duplo-stenen op en van elkaar krijgen;
 • een kleine puzzel leggen;
 • stapels maken van kleine blokjes;
 • knijpers openen en sluiten;
 • de schaar gebruiken;
 • repen papier knippen.

Uiteraard zijn dit slechts de belangrijkste zaken. Je kind leert veel meer, zoals prikken, scheuren en binnen de lijntjes kleuren.

De ontwikkeling van zelfredzaamheid is erg belangrijk in deze leeftijdsfase. Daarom wordt eind groep 2 van je kind verwacht dat het zijn eigen rits of knoop open en dicht kan doen, zijn eigen beker kan dichtdraaien en zelfstandig water in kan schenken zonder te morsen.

Sociale vaardigheden groep 2

Ten slotte is er in groep 2 flink wat aandacht besteed aan de sociale vaardigheden van je kind. Steeds meer is er bij oudere kleuters ruimte voor de andere kinderen om hen heen.

Dat gebeurt deels natuurlijk, maar de leerkracht besteedt hier ook veel aandacht aan.

Eind groep 2 weet je kind hoe het in contact moet komen met andere kinderen, heeft het geleerd rekening te houden met de gevoelens van anderen en kan het zowel zijn eigen emoties als die van anderen herkennen.

Je kind heeft bovendien een duidelijk zelfbeeld ontwikkeld en kan zelfstandig zijn taken doen. Zelfs wanneer die moeilijk zijn en niet meteen lukken.

Slechts richtlijnen

We willen nogmaals benadrukken dat bovenstaande leerdoelen slechts richtlijnen zijn. Je kind pikt waarschijnlijk het ene onderdeel gemakkelijker op dan het andere.

Misschien is jouw kind eind groep 2 al wat verder bij rekenen, maar blijft de taalontwikkeling wat achter. Dat is niets om je zorgen over te maken.

Ook de leerkracht van groep 3 zal de ontwikkeling van je kind goed in de gaten houden. Als er iets is wat hem zorgen baart, zal hij daarover contact met je opnemen.

Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Als jij het vermoeden hebt dat je kind achterblijft met bepaalde dingen, neem dan gerust contact op met de leerkracht.

Ondertussen is het belangrijk dat je kind de tijd krijgt zich ook de lastigere onderdelen eigen te maken. Zonder druk of stress. Gewoon op het eigen tempo.

Houd dus vooral plezier in de ontwikkeling van alle vaardigheden. Doe regelmatig samen een spelletje en geniet van de tijd samen met je kleuter!

Bron: Leerlijnen voor het basisonderwijs, Maarten van der Steeg

Bekijk ook:


Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *