Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

IEP toets

De IEP toets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. De toets is een alternatief op de eindtoets, opgesteld door het CITO. Scholen hebben namelijk zelf de vrijheid een test af te nemen die past bij hun visie.

Werkwijze IEP-toets

rekenspel groep 3De docent neemt de IEP-toets klassikaal af. In de toets staan 2 taaltaken die samen 100 opgaven vormen. Ook zijn er 2 rekentaken, waarvan 65 opgaven in totaal. De toets onderscheidt zich in de vraagstelling. Zo zijn er niet alleen meerkeuzevragen tot maximaal 4 antwoorden. Een leerling beantwoordt ook open vragen.

Waarin verschilt de IEP-toets?

De IEP-toets is een reactie op andere eindtoetsen, omdat opsteller Bureau ICE andere toets-vormen van dit soort ‘onrechtvaardig’ en ‘demotiverend’ vond. Zo zou bijvoorbeeld oneerlijk zijn, dat kinderen met anderen worden vergeleken.

Daarom is het grote verschil van de IEP-toets dat een docent de prestaties van de individuele scholier alleen vergelijkt met de leerlijn. En dus niet met het klasse gemiddelde. Die vergelijking zou een kind meer motiveren.

De toets streeft er ook naar het scholieren niet moeilijker te maken. De vraagstellingen mogen bijvoorbeeld geen ‘instinkers’ zijn. Ook moet een scholier het taalgebruik van de vragen in de toets eenduidig en gemakkelijk kunnen begrijpen. Om verwarring tussen antwoordformulier en vragen te voorkomen, maken leerlingen de test ook in een boekje.

Hier zie je een instructiefilmpje voor leerlingen:

IEP-toets in de media

De IEP-toets was begin 2016 landelijk nieuws. Een school ervoer de test in het commentaar als prettig. Als argument gaf de geïnterviewde: ‘De test wordt maar een ochtend afgenomen, terwijl de drie dagen CITO normaal veel stress en spanning gaf. Ook roemde hij het pluspunt dat ouders meteen de uitslag begrijpen. Bij de toets, opgesteld door het CITO, moet een docent dit vaak nog apart uitleggen.

Het ministerie van OCW verplicht de toets niet. Al moeten scholen eind groep 8 wel een eindtoets hebben. Dit als objectieve indicatie om een brugklas op de middelbare school te adviseren. Toch winnen de alternatieve toetsen terrein tegenover de gangbare ‘Cito-toets’.

Uitslag IEP Eindtoets

De uitslag op de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groepsoverzicht en een schooloverzicht. Voor taal, lezen en rekenen geeft de IEP Eindtoets een uitslag op referentieniveau en daarnaast ook een schooladvies. Ook is er een toelichting voor ouders bij te vinden.

Schooladviesrekenen groep 6 breuken

In de rapportage op de IEP Eindtoets vind je terug hoe de leerling op de verschillende onderdelen scoorde. Maar ook als een kind bijvoorbeeld voor rekenen het basisniveau niet haalt, kun je dat terugvinden in de rapportage op de IEP Eindtoets. In het schooloverzicht staan de totaalscores op taal en rekenen.

Voor het schooladvies gebruikt men standaardscores. Deze verkrijgt men door de ruwe scores op lezen, taal en rekenen om te zetten. Het ene onderdeel telt hierbij zwaarder mee dan het andere.

Een standaardscore varieert van 50 tot en met 100 en bij elke score hoort een bepaald schoolniveau.

Referentieniveaus

Na het maken van de IEP Eindtoets krijgt elke leerling een rapport met daarin het schooladvies. De referentieniveaus voor taal en rekenen staan hier ook in. Wat betekenen deze referentieniveaus nou precies? De toets geeft aan of het kind op het zogenaamde S-niveau of F-niveau zit. Hierdoor weet men wat het beste vervolgonderwijs voor de leerling is. Niveau 1F is het basisniveau dat alle kinderen sowieso moeten beheersen. In de praktijk behalen de meeste kinderen voor taal het niveau 2F en voor rekenen 1S. Wat houden deze twee niveaus dan in?

Niveau 1F voor lezen betekent bijvoorbeeld dat een kind eenvoudige teksten kan lezen. Niveau 2F is weer een stapje verder en dus moeilijker dan 1F. Voor rekenen geldt dit precies zo: 1F is rekenen met makkelijke getallen. Niveau 1S gaat een stapje verder en houdt rekenen met moeilijke getallen in. Dan zijn er meer rekenstapjes nodig om de som op te kunnen lossen.

kinderen maken toets in klasMeer informatie over de referentieniveaus vind je hier.

Leerlingrapportage

In de leerlingrapportage vind je de individuele resultaten per leerling. Hierin staan de referentieniveaus van het kind op de onderdelen lezen, taal en rekenen. Ook het schooladvies staat hierin aangegeven. Bovendien vind je hier de subonderdelen van taal en rekenen en hoe het kind op deze afzonderlijke onderdelen heeft gescoord.

Groepsrapportage

Zoals de naam al aangeeft, gaat de groepsrapportage om de score van de klas als geheel. Dit gaat dan om de scores op alle onderdelen. De groepsrapportage dient vooral als feedback voor de groepsleerkracht.

Schoolrapportage

In de schoolrapportage kun je makkelijk zien hoe de school scoort vergeleken met het hele land. Het is dus een vergelijking met het landelijk gemiddelde. De schoolrapportage geeft ook weer hoe de verscheidene groepen 8 van de betreffende school in vergelijking met elkaar scoorden, waardoor ze eenvoudig met elkaar te vergelijken zijn.

Meer algemene informatie over de IEP toets Eindtoets vind je in deze brochure.

Comment Section

2 reacties op “IEP toets


Door N. Steunebrink op 13 april 2017

Mag een leerling met gediagnostiseerde dyscalcullie, bij hetmaken van de IEP-toets een rekenmachine gebruiken?


Plaats een reactie


*