arrow_drop_up arrow_drop_down

Wat is een leerlijn in het basisonderwijs?

In een leerlijn zijn de kerndoelen op een niveau dieper uitgewerkt. Waar de kerndoelen nog van algemene aard zijn en in tamelijk abstracte woorden zijn opgesteld, zien we in de leerlijn een duidelijke uitwerking per schooljaar. In de leerlijn is ook een duidelijke opbouw te zien. Hoe kan een bepaald kerndoel worden bereikt? Hierbij komen ook de zogenaamde tussendoelen aan bod. Met de tussendoelen wordt meer duidelijkheid gecreëerd over het gehele pad. Deze tussendoelen zijn overigens niet door de overheid vastgesteld. Het onderwijs kan de tussendoelen zelf vaststellen.  

grafiek-leerlijnWat is een referentieniveau?

Een referentieniveau geeft een richtlijn aan voor het niveau dat behaald moet worden in een bepaald leergebied. het is als het ware een norm die is vastgesteld waaraan we zoveel mogelijk aan willen voldoen. 

De referentieniveaus voor taal voor het primair- en speciaal onderwijs zijn 1F en 1S. Wat betekenen deze aanduidingen? 1F staat voor het zogenaamde fundamentele niveau ofwel basisniveau dat een leerling moet behalen. De leerling kan hierbij aan het einde van groep 8:

  • eenvoudige gesprekken voeren, informatie en meningen en opvattingen interpreteren voor zover deze dicht bij de leerling staan;
  • eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen zodanig vloeiend lezen dat woordherkenning en tekstbegrip de leerling niet in de weg staan;
  • jeugdliteratuur, waarvan de structuur eenvoudig is, belevend lezen;
  • korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen in de vorm van een briefje, kaart of e-mail. Kan de meest voorkomende leestekens gebruiken;
  • woordsoorten kennen en beheerst werkwoordspelling en regels voor spelling.

Bij het niveau 1S staat de S voor streefniveau. Hierbij kan de leerling aan het einde van groep 8:

  • over voldoende woorden beschikken om zich te kunnen uiten, kan redelijk en vloeiend een probleem verhelderen en kan informatie vragen, verzamelen, verwerken en geven;
  • instructieve teksten en betogende teksten lezen en eenvoudige adolescentenliteratuur;
  • de hoofdgedachte van een tekst weergeven en legt relaties tussen tekstdelen en kan die evalueren en beoordelen;
  • samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende en vertrouwde onderwerpen. De tekst bevat een volgorde met inleiding, kern en slot;
  • nog niet alle spellingsproblemen beheersen, heeft kennis van de lijdende, bedrijvende en vragende vorm, en beheerst moeilijke gevallen van de persoonsvorm.
axella
Door

axella

op 07 Dec 2016

Waarom hebben veel kinderen problemen met rekenen bij overstap van groep 3 naar groep 4 ?zijn de tussen doelen of de kerndoel niet concreet vastgelegd ?

Reactie plaatsen