arrow_drop_up arrow_drop_down

LVS toetsen

Een LVS-toets staat voor een Leerling Volg Systeem-toets. Het LVS maakt duidelijk welke capaciteiten, vaardigheden en kennis een leerling in huis heeft. Ook vertelt deze systematiek hoe de prestaties van de bewuste scholier zich verhouden tegenover het klassikaal en landelijk gemiddelde.

LeerlingmaakttoetsAlle toetsen

De LVS-toetsen lopen in het basisonderwijs van groep 1 t/m 8 en zijn onder te verdelen in een Eindtoets (overigens niet van het Cito zelf), Entreetoetsen en overige LVS-toetsen. Het voortgezet onderwijs kent ook LVS-toetsen maar die behandelen wij niet in deze kennisbank.

M- en E-toetsen

Op de basisschool zijn er vanaf het eerste jaar minimaal 2 LVS-toetsen: waarvan een in het midden van het jaar: de M-toets. En het eind van het jaar sluit een school vaak af met de E-toets, oftewel de entree-toets. Al is een school verder vrij wanneer die het moment van afname inplant. Deze verdeling houdt in dat een leerling in het midden van groep 4 moet zijn op het gemiddelde niveau van M4, dat staat voor het niveau van midden groep 4.

Wat is de LVS toetskalender?

De LVS toetskalender geeft een overzicht van wanneer de cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem (de LVS toetsen) in het schooljaar worden afgenomen op de basisschool. Het is een hulpmiddel voor leerkrachten om de toetsen in te plannen. Er zijn geen vaste afnamedata voor de LVS toetsen. toetskalender-citoVoor de meeste vakken worden er twee Cito-toetsen afgenomen. De eerste toets (de M-toets) wordt medio januari/februari afgenomen. Bijvoorbeeld de toets Technisch Lezen voor groep 3 heet: Technisch lezen M3. Aan het eind van het schooljaar (medio mei/juni) wordt de tweede toets afgenomen. Dit is dan bijvoorbeeld Technisch Lezen E3. Op de website van Cito kun je een overzicht van alle toetsen en de grove planning vinden per groep: Toetskalenders Cito

Wat is de Eindtoets precies?

Vroeger verstond men onder de eindtoets; de Cito-toets. Het bekende spannende test-moment tegen het einde van die 8 a 9 jaar basisschool. Die toets waarvan de uitslag deels vertelt welk onderwijsniveau voor een leerling het meest geschikt is. Maar dat beeld is allang achterhaald omdat juist deze bewuste toets niet helemaal meer van het Cito zelf is. Al stelt dit instituut door haar kennis deze toets tot op de dag van vandaag nog wel op, in opdracht van de eigenaar: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder is zo’n eindtoets zoals wij dat kennen nu een breed begrip geworden. Scholen zijn namelijk vrij om andere alternatieven te kiezen zoals: de Drempel- of IEP-toets. Vakken om te toetsen in het LVS-systeem De toetsen in het LVS-systeem behandelen verschillende onderdelen die horen bij de ontwikkeling van een basisscholier:

  • Lezen en schrijven: technisch en begrijpend leren lezen en een correcte taalbeheersing die verwacht mag worden van een gemiddelde basisscholier.
  • Rekenen / wiskunde: cijfers, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, bedragen.
  • Studievaardigheden: hoe doet een leerling onderzoek?
  • Wereldoriëntatie? Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde komen hier ook aan bod.

Hoe vindt een LVS-toets plaats?

De leerkracht op de basisschool behandelt de toetsen klassikaal. De toets-momenten zijn verdeeld over een paar ochtenden. Leerlingen krijgen een vragen- en invulformulier. Zij kiezen uit 4 mogelijkheden die zijn aangegeven met A, B, C of D. Op een formulier kruizen ze vervolgens het juiste hokje aan. De scholieren moeten zoveel mogelijk juiste antwoorden geven. Niets invullen levert een fout antwoord op. De niveaus lopen van A (uitmuntend) t/m E (zwak).

Beoordeling

De docent stuurt de ingevulde formulieren op naar het CITO. Dit instituut beoordeelt de score van de leerling op basis van percentielen. Een percentiel indiceert hoeveel een leerling afwijkt van de landelijke scores. Het gaat er dan om wat een basisscholier in Nederland gemiddeld scoort. En daar bovenop geeft dat percentiel aan hoe een leerling zich boven of onder dat gemiddelde verhoudt. Stel dus dat een toets door alle kinderen goed of slecht wordt gemaakt, dan vangt dit percentiel dat op een rechtvaardige manier op. leerlingenmakentoets

Verdeling naar leeftijd

Parallel aan dit systeem houden docenten de ontwikkeling van hun leerlingen ook bij op basis van het DLE, Didactisch Leeftijds Efficiënt. Het DLE is een verdeling per maand die aangeeft hoe ver een leerling op die datum is. Hierbij is de DL, didactische leeftijd, het niveau dat een leerling in die maand moet hebben. Het DLE is het efficiënt dat aangeeft of de scholier een paar maanden voor of achter loopt.

Wordt een scholier hard afgerekend op een LVS-toets?

Nee, deze toets is geen afrekening. Immers, gedurende de gehele basisschoolperiode bedoelt het Cito de LVS-toetsen niet om leerlingen in een vakje te stoppen. In eerste instantie maken LVS-toetsen het niveau van een scholier inzichtelijk. Dit mede door andere indicatoren als het hierboven besproken DLE. De LVS-toetsen helpen hierdoor een scholier verder, omdat hiermee een docent achterstanden en leerproblemen vroegtijdig kan opmerken en dan kan helpen. Met een stappenplan kan de leerkracht een scholier dan op een hoger niveau brengen.

Cito-toetsen

cito-logoAlle LVS-toetsen zijn wel een product van het Cito (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Die bedacht de LVS als systematiek om kinderen te kunnen indelen naar wat ze kunnen en kennen. Adriaan de Groot, grondlegger van dit systeem keek dit af na een studiereis in de Verenigde Staten.

Kritiek LVS

Eind jaren zestig kreeg dit instituut, na veel tegenstand, pas de toestemming om kinderen te testen op intelligentie. Het zou niet kindvriendelijk zijn. Nog altijd is er kritiek op het Cito, zo zou de vraagstelling niet toegankelijk zijn voor hele jonge allochtonen. Ook is het omslachtig dat een scholier het antwoord op een apart formulier moet invullen.

Mariet
Door

Mariet

op 12 Feb 2019

Beste mensen, wordt de landelijke vergelijking realtime gemaakt of herijkt per zoveel jaar? In het ene geval scoort precies 20% de I score, in het andere geval zou er over de jaren heen iets van afwijking kunnen zijn.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 13 Feb 2019

Beste Mariet, Dit kun je het beste even aan Cito vragen. Je kunt ze bereiken via: klantenservice@cito.nl. Hartelijke groet, Carola

Reactie plaatsen