Werkbladen Groep 3 (Gratis)

Maak nu ook gebruik van de gratis werkbladen voor groep 3! Klik hier voor alle werkbladen.

In groep 3 wordt een begin gemaakt met rekenen en spelling. De kinderen krijgen bij rekenen in groep 3 met name te maken met optellen en aftrekken. Bij spelling in groep 3 wordt begonnen met de eerste spellingcategorieën.

 

Ga naar de Gratis Werkbladen Rekenen Groep 3

Ga naar de Gratis Werkbladen Spelling Groep 3

 

In de rekenmethoden worden naast gewone kale sommen soms ook zogenaamde plaatjessommen in groep 3 aangeboden. De cito-toetsen rekenen in groep 3 bestaan voor een groot deel uit plaatjessommen.

In hogere groepen worden de plaatjessommen vervangen door verhaaltjessommen ofwel verhaalsommen. De som wordt dan in één of meerdere zinnen weergegeven. Deze sommen worden ook wel redactiesommen genoemd.

In januari wordt in groep 3 de cito toets rekenen M3 afgenomen. M3 betekent ‘midden groep 3’. De cito rekentoets groep 3 in januari toetst de rekenvaardigheden van de kinderen op het niveau van midden groep 3.

Werkbladen met plaatjessommen

De rekentoetsen M3 en E3 bestaan uit kale sommen en zogenaamde plaatjessommen. In de Cito-oetsen voor groep 3 komen dus nog geen verhaaltjessommen (verhaalsommen) voor. Het herkennen van de in de plaatjes verborgen sommen is belangrijk. Datzelfde geldt uiteraard voor het vervolgens kunnen oplossen van deze sommen. De afname van de cito-toets M3 gaat als volgt:

In de nieuwe generatie citotoetsen (Rekenen-Wiskunde 3.0) zijn ook kale sommen opgenomen. Het totaal aantal opgaven is 52. De toets (3.0-versie) kan in 2 of 3 delen worden afgenomen door de leerkracht.

Meer oefenen voor de Cito rekenen groep 3?

Het is mogelijk om veel te oefenen met plaatjessommen in groep 3. Er zijn hiervoor twee oefenboeken rekenen groep 3 beschikbaar: –

Oefenboek rekenen groep 3 – 1e helft schooljaar

Oefenboek rekenen groep 3 – 2e helft schooljaar

Het oefenboek voor de eerste helft van het schooljaar bestaat uit 86 pagina’s rekenoefeningen en is afgestemd op de Citotoets die op de meeste scholen in januari wordt afgenomen. Deze rekentoets wordt ook wel cito rekenen M3 genoemd.

Het oefenboek voor de tweede helft van het schooljaar omvat 93 pagina’s met rekensommen en is afgestemd op cito rekenen E3. Deze cito toets wordt meestal in juni afgenomen.

De sommen komen per soort aan bod, oplopend van gemakkelijker naar moeilijker, waarbij wordt toegewerkt naar plaatjessommen. Je kunt met de plaatjessommen oefenen zoals in de video is getoond: lees de tekst onder het plaatje rustig twee keer voor. Je kunt als ouder gauw genoeg zien of je kind het lastig vindt om de som uit het plaatje te halen. Of misschien is de feitelijke som het probleem. Omdat je dit zelf met je kind onderzoekt, kun je ook heel gericht gaan oefenen met de sommen die je kind moeilijk vindt.

Werkbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Spelling Groep 3 (Gratis)

Vragen en antwoorden

Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3?

De onderwijsinspectie zegt hierover: Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee naar drie. De school kijkt met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie spanningsboog. De toetsen vallen onder het beleid van de school. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.

Mag ik mijn kind in groep 3 nog veel thuishouden? En mogen we bijvoorbeeld dan ook eerder op vakantie?

Uw kind is vanaf 5 jaar oud leerplichtig. Vanaf groep 3 moeten scholen een 5-daagse schoolweek verzorgen. Er is sprake van luxe-verzuim als een leerling zonder toestemming afwezig is. Bijvoorbeeld als het met de ouders buiten de schoolvakanties op vakantie is. Ouders kunnen een fikse boete krijgen voor luxeverzuim.