Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

Algemene Voorwaarden

wijzeroverdebasisschool.nl wordt uitgegeven door Sweelinck & De Boer B.V.

Algemene voorwaarden van Sweelinck & De Boer B.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 53878418, hierna te noemen opdrachtnemer.

1.   Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer; Sweelinck & De Boer B.V. die in haar aanbieding naar deze algemene voorwaarden verwijst. Klant; degene, die een website van opdrachtnemer bezoekt en tot wie vorengenoemde aanbieding is gericht. Overeenkomst; de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Product; uitgaven bestaande uit schriftelijk materiaal en/of elektronisch materiaal, dat op een website van opdrachtnemer via het internet beschikbaar wordt gesteld.

2.  Algemeen
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en klant waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Levertijden in offertes en op een website van opdrachtnemer zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Een overeenkomst via een website van opdrachtnemer komt tot stand als de klant heeft aangegeven welk(e) product(en) hij of zij wil ontvangen, de gegevens daartoe op de website heeft ingevuld en er een bevestiging van de bestelling per e-mail is verzonden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven. Opdrachtnemer en klant komen overeen dat door bovengenoemde een geldige overeenkomst tot stand komt.

4.  Prijzen
De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn inclusief BTW. De verzendkosten van het product zijn tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld voor rekening van opdrachtnemer. De verzendkosten worden apart vermeld. Voor leveringen buiten de Benelux wordt een toeslag berekend.

5.  Betaling
Bij bestellingen via een website van opdrachtnemer wordt het product door opdrachtnemer geleverd na ontvangst van de betaling door de klant.

6. Levering
De door de klant bestelde producten worden, nadat de betaling van de klant op de rekening van opdrachtnemer is bijgeschreven, binnen drie werkdagen verzonden. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de aflevering van een product die optreedt bij de bezorging door PostNL, TNT Post dan wel enige andere, door opdrachtnemer ingeschakelde derden, of door fouten bij (toe)leveranciers van opdrachtnemer.

7. Retourvoorwaarden
De klant kan een product zonder opgaaf van reden uiterlijk tot 14 werkdagen na ontvangst retourneren, in de originele verpakking en onbeschadigd. Het volledige aankoopbedrag wordt dan terugbetaald. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourneren is alleen mogelijk onder overlegging van de factuur. Een klant kan een artikel dat is beschadigd uiterlijk tot 14 werkdagen na ontvangst retourneren. De klant dient binnen 3 dagen na ontvangst melding te maken aan opdrachtnemer van de beschadiging via een e-mail aan contact@wijzeroverdebasisschool.nl. In geval van een beschadiging zijn de verzendkosten van de retourzending voor rekening van opdrachtnemer. Het aankoopbedrag en de verzendkosten worden aan de klant betaald als de retourzending is ontvangen. In geval van retournering vindt terugbetaling plaats binnen 7 werkdagen na ontvangst van de retourzending.

8. Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten van de door opdrachtnemer aangeboden producten, illustraties en internetsites blijven te allen tijde bij opdrachtnemer. Het gebruik van de producten anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan. Het is verder verboden de producten aan derden te verstrekken of te verkopen. Het is uitdrukkelijk verboden de producten of delen van de producten openbaar te maken via internet of anderszins. Bij het openbaar maken of het verveelvoudigen (ofwel kopiëren) van de producten of delen van de producten, anders dan voor eigen gebruik, zal de klant een boete van € 5.000 worden opgelegd.

9. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus ook niet aansprakelijk voor fouten in de door haar ter beschikking gestelde producten of de door haar aangeboden websites. Met name is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die verband houdt of het gevolg is van:
– onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot de website van opdrachtnemer
– een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens
Verder is opdrachtnemer gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking de website en server (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of noodzakelijk te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtgever betaalde bedrag. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onverminderd het bovenstaande is opdrachtnemer niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van opdrachtgever.

10. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11. Geschillenregeling en toepasselijk recht
Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Comment Section

0 reacties op “Algemene Voorwaarden

Plaats een reactie


*